IPPB4/4511-709/15-6/MS2 | Interpretacja indywidualna

Umorzenie składki członkowskiej nie stanowi dla lekarza przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz w rezultacie nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT – 8C.
IPPB4/4511-709/15-6/MS2interpretacja indywidualna
  1. lekarze
  2. przychód
  3. składka członkowska
  4. umorzenie
  5. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), uzupełniony o opłatę w dniu 8 września 2015 r. na wezwanie z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-709/15-2/M2 (data nadania 31 sierpnia 2015 r., data doręczenia 2 września 2015 r.), oraz uzupełniony pismem z dnia 28 września 2015 r. (data nadania 29 września 2015 r., data wpływu 1 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 18 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-709/15-4/MS2 (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 22 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia zaległych składek członkowskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia zaległych składek członkowskich.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-709/15-2/MS2, (data nadania 31 sierpnia 2015 r., data doręczenia 2 września 2015 r.) oraz pismem z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 22 września 2015 r.) Nr IPPB4/4511-709/15-4/MS2 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W dniu 8 września 2015 r. oraz w dniu 1 października 2015 r. braki formalne wniosku zostały uzupełnione w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr. 219, poz. 1708), lekarze zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej na Rzecz Naczelnej Rady Lekarskiej. Przynależność do Izby Lekarskiej jest obowiązkowa, a zatem zapłacone składki członkowskie są kosztem uzyskania przychodu w świetle art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w określonych sytuacjach np. gdy lekarz ukończył 75 lat, został skreślony z rejestru członków A. lub Wojskowej Izby Lekarskiej, złożył oświadczenie, że nie osiągał przychodów z tytułu wykonywania zawodu. W związku z powyższym Naczelna Rada podejmuje uchwałę o zwolnieniu z opłacania składek. Natomiast wnioskodawca zamierza podjąć uchwałę o umorzeniu zaległych składek. Rolę A. w stosunku do Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej wyznacza ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2015 r. poz., 651) o izbach lekarskich („u.i.l.”)

Art. 3 ust. 1 ww. ustawy stanowi: „Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów są okręgowe izby lekarskie, Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska, które działają przez organy określone w ustawie.” Zarówno wnioskodawca , jak i Naczelna Izba Lekarska są odrębnymi osobami prawnymi, ponieważ w myśl art. 3 ust. 2 u.i.l. jednostki organizacyjne samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów posiadają osobowość prawną. Co do zasady, samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko „przepisom prawa (art. 2 ust. 3 u.i.l.).

Ustawa o izbach lekarskich rozróżnia pojęcia izba lekarska i rada lekarska. Pojęcie „izba lekarska” w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 u.i.l. oznacza wnioskodawcę i Naczelną Izbę Lekarską, Natomiast „rada lekarska” oznacza okręgową radę lekarską i Naczelną Radę Lekarską, które nie są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i stąd nie mają osobowości prawnej. Podporządkowanie organizacyjne okręgowej rady lekarskiej okręgowej izbie lekarskiej wynika z art. 21 u.i.l., zgodnie z którym okręgowa rada lekarska jest organem okręgowej izby lekarskiej. Na marginesie wskazać należy, że okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w przerwach między okręgowymi zjazdami lekarzy. Dlatego Rada Lekarska jest organem kierowniczym/wykonawczym A.

Naczelna Rada Lekarska m.in. nadzoruje działalność okręgowych rad lekarskich oraz rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad lekarskich (art. 39 ust. 1 pkt 7 i pkt 12 u.i.l.). W praktyce w szczególności w zakresie uprawnień lekarskich Naczelna Rada Lekarska działa jak organ wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a. w stosunku do okręgowych rad lekarskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy umorzenie z opłacania składek na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej powoduje rozpoznanie przychodu u lekarza, który nie zapłacił składek i nakłada na Okręgową Radę Lekarską zobowiązanie do wystawienia PIT - 8C...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składki samorządowe, do których przynależność jest obowiązkowa są kosztem uzyskania przychodu. Jeśli składki członkowskie nie są zapłacone, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu, a zatem umorzenie opłacania tych składek nie stanowi przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych i nie ma obowiązku dla Okręgowej Rady Lekarskiej wystawiania PIT-8C dla lekarza, któremu zostały umorzone składki członkowskie. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaje dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i art. 52 tej ustawy.

Deklaracja PIT-8C jest to informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach i wystawiana jest przez podmioty w przypadku wypłaty takich świadczeń na rzecz podatnika.

Z opisanego stanu faktycznego nie wynika, by członkom Izby wypłacano jakiekolwiek świadczenia, zatem nie wystąpiły okoliczności powodujące obowiązek wystawienia takiej informacji. Również przepis art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie identyfikuje takich świadczeń jako źródła przychodów. Biorąc pod uwagę powołane regulacje prawne oraz przedstawiony w piśmie stan faktyczny należy stwierdzić, że stanowisko w nim zawarte jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Elementarną zasadą obowiązująca w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pózn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o Izbach Lekarskich ( Dz. U. Nr. 219, poz. 1708), lekarze zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej na Rzecz Naczelnej Rady Lekarskiej. Przynależność do Izby Lekarskiej jest obowiązkowa, a zatem zapłacone składki członkowskie są kosztem uzyskania przychodu w świetle art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w określonych sytuacjach np. gdy lekarz ukończył 75 lat, został skreślony z rejestru członków Okręgowej lub Wojskowej Izby Lekarskiej, złożył oświadczenie, że nie osiągał przychodów z tytułu wykonywania zawodu, Naczelna Rada podejmuje uchwałę o zwolnieniu z opłacania składek. Natomiast Okręgowa Rada Lekarska zamierza podjąć uchwałę o umorzeniu zaległych składek.

Na tle przedstawionych w zdarzeniu przyszłym okoliczności, wskazać należy, że z przywołanych przepisów art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, adekwatnych dla prawnopodatkowej oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wynika, że na ich gruncie ustawodawca operuje pojęciem „dochodu” oraz „przychodu”. Pojęcia te mają konkretne, określone i ugruntowane znaczenie. Ich normatywna treść ma więc w konsekwencji istotne znaczenie z punktu widzenia oceny przedstawionego stanu faktycznego.

Normatywna treść pojęcia „dochodu”, jak i „przychodu”, odnosi się do sfery faktów, a mianowicie konkretnego i wymiernego przysporzenia majątkowego, w związku z którym po stronie podatnika pojawia się konkretna wartość majątkowa.

Skoro zatem - jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – Okręgowa Rada Lekarska zamierza podjąć uchwałę o umorzeniu zaległych składek, to nie można mówić w takim przypadku o uzyskaniu przez lekarzy korzyści majątkowej.

W konsekwencji umorzenie składki członkowskiej nie stanowi dla lekarza przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz w rezultacie nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT – 8C .

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.