IPPB4/4511-1101/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dodatki dla dzieci, młodzieży uczącej się i studentów, nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.
IPPB4/4511-1101/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. przychód
 3. rada gminy
 4. rodzina
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 października 2015 r. (data nadania 9 października 2015 r., data wpływu 13 października 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-1101/15-2/MS z dnia 2 października 2015 r. (data nadania 5 października 2015 r., data doręczenia 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie refundacji dodatków z budżetu miasta dla dzieci, młodzieży uczącej się i studentów w ramach programu Gminnej Karty Dużej Rodziny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie refundacji dodatków z budżetu miasta dla dzieci, młodzieży uczącej się i studentów w ramach programu Gminnej Karty Dużej Rodziny.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1101/15-2/MS z dnia 2 października 2015 r. (data nadania 5 października 2015 r., data doręczenia 9 października 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w odniesieniu do zadanego we wniosku pyt. Nr 3.

Pismem z dnia 8 października 2015 r. (data nadania 9 października 2015 r., data wpływu 13 października 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863, z późn. zm.) Gmina planuje od dnia 1 stycznia 2016 roku wprowadzić samorządowy program dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy „Rodzina 3+”. Program Gminnej Karty Dużej Rodziny jako opisane we wniosku zdarzenie przyszłe zostanie uchwalony przez Radę Gminy.

Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkującym na terenie gminy i rozliczających się w Urzędzie Skarbowym.

Gminna KDR wydawana jest bezpłatnie i jej przyznanie nie wymaga decyzji administracyjnej, natomiast odmowa przyznania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Program przewiduje realizację następujących uprawnień:

 1. dodatek na dojazdy dla dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych w wysokości 50 zł miesięcznie na każde dojeżdżające dziecko,
 2. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na każde dziecko uczące się w szkole lub szkole wyższej,
 3. dodatek do nauki jednego języka obcego w szkołach językowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, w wysokości 300 zł do każdego semestru nauki.

Środki niezbędne na realizację uprawnień, o których mowa w pkt 1-3 pochodzić będą ze środków własnych gminy. Uprawnienia będą realizowane na podstawie gminnej KDR oraz wniosku niezależnie od sytuacji finansowej rodzin. Dodatki będą wypłacane opiekunom prawnym dzieci (np. rodzice), bądź bezpośrednio dzieciom pełnoletnim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymywane przez rodziny wielodzietne dodatki będą stanowiły przychód w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy od uzyskanych dodatków rodziny będą zobowiązane odprowadzić podatek dochodowy...
 3. Czy Ośrodek jako wypłacający dodatki będzie zobowiązany osobom je otrzymującym do sporządzenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Dopłaty w ramach programu dla rodzin wielodzietnych stanowią uzupełniający się system wsparcia rodzin wielodzietnych, który pozwala na zaspakajanie ich różnorodnych potrzeb. W związku z tym świadczenia (dodatki) z samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym bardziej, że świadczenia nie mają charakteru indywidualnego, gdyż stanowią system wsparcia rodziny wielodzietnej.

Wypłacone dodatki z samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych nie powinny być opodatkowane, a w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C osobom uprawnionym do otrzymania dodatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić – co do zasady – w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863, z późn. zm.) Gmina planuje od dnia 1 stycznia 2016 roku wprowadzić samorządowy program dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy „Rodzina 3+”. Program Gminnej Karty Dużej Rodziny zostanie uchwalony przez Radę Gminy. Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkującym na terenie gminy. Program przewiduje realizację następujących uprawnień: dodatek na dojazdy dla dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych w wysokości 50 zł miesięcznie na każde dojeżdżające dziecko, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na każde dziecko uczące się w szkole lub szkole wyższej oraz dodatek o nauki jednego języka obcego w szkołach językowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, w wysokości 300 zł do każdego semestru nauki. Środki niezbędne na realizację uprawnień, o których mowa pochodzić będą ze środków własnych gminy.

Powyższe wskazuje, że przedmiotowa uchwała Rady Gminy będzie aktem powszechnie obowiązującym na terenie gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane będą do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki.

W konsekwencji osoby, które spełnią określone w uchwale przesłanki będą mogły korzystać z przyznanych na jej podstawie dodatków, tj. dodatku na dojazdy dla dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na każde dziecko uczące się w szkole lub szkole wyższej i dodatku do nauki jednego języka obcego w szkołach językowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Tym samym, świadczenia te nie będą miały charakteru indywidualnego i nie będą powodowały powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tej refundacji.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że ww. dodatki dla dzieci, młodzieży uczącej się i studentów, nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.