IPPB3/4510-91/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przekształceniem B. w D. (spółkę z o.o.) nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu bądź innego przysporzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPPB3/4510-91/15-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. komplementariusz
 3. przekształcanie
 4. przychód
 5. spółka komandytowa
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest komplementariuszem w A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „B.”). Natomiast komandytariuszem w B. jest Pan Piotr R. podlegający opodatkowaniu w Polsce od całości osiąganych dochodów, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą C. Piotr R. (dalej „C.”). W związku z reorganizacją działalności prowadzonej przez B., planowane jest przekształcenie B. w spółkę kapitałową tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „D”). Przekształcenie będzie dokonane w trybie przewidzianym w stosownych przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Wnioskodawca w wyniku przekształcenia stanie się wspólnikiem D (spółki z o.o.) poprzez złożenie oświadczenia o uczestnictwie w tej spółce. Nastąpi to z mocy prawa w związku z zasadą kontynuacji obowiązującą w procesie przekształcania spółek, zgodnie z którą wraz ze zmianą formy prawnej podmiotu przekształcanego odpowiedniej zmianie ulega także forma partycypacji wspólników w tymże podmiocie (nie następuje zatem objęcie udziałów w tym przypadku). W konsekwencji przekształcenia:

 • D wstąpi z mocy prawa w ogół praw i obowiązków B. bez konieczności uzyskiwania zgód osób trzecich, o ile konieczność uzyskania takich zgód nie wynika z umów zawartych przez B.;
 • B. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS;
 • Wspólnicy B. tj. C. oraz Wnioskodawca staną się wspólnikami D.

W D (tj. spółce przekształconej) uczestniczyć będą zarówno komandytariusz jak też komplementariusz B. (spółki przekształcanej).

Stosunek wymiany posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w przekształcanej B. na udziały w przekształconej D (tj. spółce z o.o.), będzie tożsamy. Wnioskodawca będzie posiadać taki sam procent udziałów w D (spółce z o.o.) powstałej w wyniku przekształcenia B., w jakim obecnie uczestniczy w zyskach oraz stratach B.. Planowane jest zatem, aby poziom udziału Wnioskodawcy w zyskach D (spółki z o.o.) powstałej w wyniku przekształcenia, ustalony w umowie spółki, odpowiadał poziomowi jego udziału w zyskach B. wynikającemu z umowy spółki przekształcanej. Reasumując, przekształcenie B. w D, odbędzie się w sposób w wyniku, którego dotychczasowi wspólnicy B. otrzymają udziały w D, dokładnie w takiej wartości / wysokości, która odpowiada obecnie posiadanym przez nich udziałom kapitałowym w B. oraz udziałom w zyskach i stratach B.

Na moment przekształcenia Wnioskodawca nie otrzyma żadnych wypłat z B. (np. z zysku osiągniętego w roku obrotowym w którym nastąpi przekształcenie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem B. w D. (spółkę z o.o.) nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu bądź innego przysporzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem B. w D (spółkę z o.o.) nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu bądź innego przysporzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy żaden z przepisów UPDOP nie wiąże ze zdarzeniem obejmującym przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o., powstania przychodu bądź innego przysporzenia oraz nie definiuje wartości przychodu bądź innego przysporzenia, który mógłby podlegać opodatkowaniu w momencie przekształcenia.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust 1 UPDOP za przychód podlegający opodatkowaniu uważa się kategorie przychodów wymienione w tym przepisie oraz inne otrzymane albo należne trwałe przysporzenia majątkowe. Wyliczenie kategorii przychodów wskazane w omawianym przepisie nie ma charakteru enumeratywnego, a kategorie przychodów w nim wymienione stanowią tylko przykładowe rodzaje przychodów podlegających opodatkowaniu.

Należy podkreślić, że pojęcie „przychód podatkowy” nie zostało zdefiniowane na gruncie przepisów UPDOP, zatem w celu ustalenia zakresu znaczeniowego tego pojęcia należy odwołać się do definicji wypracowanej przez doktrynę. Zgodnie z powszechnie akceptowanym w doktrynie stanowiskiem, przychodem podlegającym opodatkowaniu, w rozumieniu UPDOP, są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym otrzymane lub należne. W doktrynie podkreśla się, że aby przysporzenia uznać za przychód podlegający opodatkowaniu, muszą one przede wszystkim być otrzymane czyli inaczej stać się definitywnie własnością podatnika (por. W. Dmoch. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, komentarz do art. 12 strona 182 i dalsze. Wydawnictwo C.H. Beck, 2013; oraz J. Marciniuk. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Komentarz do art. 12, Nb. 1, Legali 2011).

W ocenie Wnioskodawcy, przekształcenie B. w spółkę z o.o., nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy żadnego trwałego przysporzenia majątkowego (ani otrzymanego ani należnego). Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej zasady dotyczące kategorii przysporzeń majątkowych uznawanych za przychody podlegające opodatkowaniu w rozumieniu UPDOP, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie B. w spółkę z o.o. stanowi wyłącznie zmianę całokształtu praw i obowiązków przysługujących Wnioskodawcy w B. na udziały D (spółki z o.o.).

Przekształcenie jest jedynie dopuszczalną prawnie zmianą formy prawnej spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie zatem nie powoduje zmian w majątku Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem podlegającym opodatkowaniu nie będą także zyski (w tym niepodzielone) wykazane w sprawozdaniu B., ponieważ UPDOP nie przewiduje opodatkowania niepodzielonych zysków na moment przekształcenia spółki nie posiadającej osobowości prawnej w spółkę kapitałową.

Zaprezentowane wyżej stanowisko Wnioskodawcy zgodne jest z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych, dla przykładu można powołać następujące interpretacje indywidualne wydane przez Ministra Finansów w podobnych sprawach:

 • Interpretacja indywidualna nr IPPB5/423-521/14-2/PS, z 14 sierpnia 2014 r. wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w której uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy: „Przekładając powyższe rozważania na przypadek wskazany przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, w ocenie Spółki, opisane powyżej przekształcenie S. w Spółkę z o.o. nie spowoduje powstania u Spółki żadnego z przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w wyniku przekształcenia S. w Spółkę z o.o. Spółka, jako komandytariusz S., a następnie - po przekształceniu - jako wspólnik Spółki z o.o. nie otrzyma żadnego trwałego przysporzenia majątkowego (majątek S. pozostanie majątkiem Spółki z o. o.). W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie będzie podstaw do uznania że w Spółce z tytułu przekształcenia S. w Spółkę z o. o. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.”;
 • Interpretacja indywidualna nr ITPB3/423-421a/13/AW z dnia 23 grudnia 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową nie będzie wiązało się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych”;
 • Interpretacja indywidualna nr ILPB3/423-240/10-2/JG wydana w dniu 4 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia B. w D (spółkę z o.o.) nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu bądź też przysporzenia podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.