IPPB3/4510-892/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Moment rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży akcji.
IPPB3/4510-892/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. przychody należne
 3. przychód
 4. sprzedaż
 5. zbycie
 6. zbycie praw majątkowych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Powstanie Spółki P. S.A. (Wnioskodawcy)

Dnia 4 października 2006 roku został w formie aktu notarialnego sporządzony statut P. S.A., dalej jako Spółka lub Wnioskodawca. Założycielem Spółki była zagraniczna osoba prawna z siedzibą w Lichtensztajnie. Zgodnie ze statutem, jedyny założyciel objął 6.882.161 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 6.882.161 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej i wynosiła 1 zł. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dniu 19 grudnia 2006 roku.

W zamian za akcje, które objął założyciel, Spółka otrzymała następujące wkłady niepieniężne:

 • z dniem 4 grudnia 2006 roku 100% udziałów w spółce K.R. z siedzibą w Rosji (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), dalej jako spółka rosyjska. W zamian za ten wkład Spółka wydała 15.908 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda,
 • z dniem 4 grudnia 2006 roku 98,5% udziałów w spółce K.D. zagranicznej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białorusi, dalej jako spółka białoruska. W zamian za ten wkład Spółka wydała 203.702 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda.
 • z dniem 31 grudnia 2006 r. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego — jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, będącego przedmiotem aportu, wynosiła 6.662.551 zł. W zamian za ten wkład Spółka wydała 6.662.551 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Spółka rosyjska oraz spółka białoruska prowadzą działalność handlową, w której wykorzystują wynajęte nieruchomości; nie posiadają nieruchomości stanowiących ich własność.

W dniu 8 lipca 2011 roku na podstawie umowy sprzedaży Spółka zakupiła 40,1% akcji I. z siedzibą w Irlandii, dalej jako spółka irlandzka. W tym samym czasie spółka irlandzka wyemitowała kolejne akcje, które objęła Spółka w zamian za pieniądze (EURO), co zwiększyło udział Spółki w kapitale spółki irlandzkiej do 68,5%. W listopadzie 2011 dokupiono kolejne akcje — udział Wnioskodawcy w kapitale spółki irlandzkiej wzrósł do 76,1%. W listopadzie 2012 roku Spółka zakupiła kolejne akcje spółki irlandzkiej - udział w kapitale wzrósł do 82,1%.

Umowa zakupu akcji uprawniała Spółkę do otrzymania określonych płatności (obniżenie ceny zakupu akcji) na wypadek gdyby spółka irlandzka przekroczyła stratę wskazaną w umowie sprzedaży akcji. W związku z przekroczeniem straty wskazanej w umowie sprzedaży akcji, płatności zastrzeżone w umowie sprzedaży akcji stały się Spółce należne. Podmiot, od którego Spółka zakupiła akcje spółki irlandzkiej, dokonał na rzecz Spółki następujących płatności (zwrócił część wynagrodzenia w związku z obniżeniem ceny):

 • kwoty 350 000 PLN w dniu 19 września 2012 roku,
 • kwoty 950 000 PLN w dniu 26 września 2012 roku,
 • kwoty 1 146 884,93 PLN w dniu 29 marca 2013 roku.
 1. Wniesienie przez Spółkę P. S.A. udziałów i akcji aportem do spółki szwajcarskiej

W dniu 13 maja 2013 roku (na podstawie zawartych umów oraz uchwały zarządu O. SA — wymaganych przez prawo szwajcarskie) Wnioskodawca wniósł do O. SA z siedzibą w Szwajcarii, (dalej jako spółka szwajcarska), w której Wnioskodawca posiadał już 60,24% akcji, wkład niepieniężny w wyniku czego objął akcje tej spółki. W maju 2013 roku nastąpił wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego. Przedmiotem tego aportu były:

 1. akcje spółki irlandzkiej, które uprzednio zostały zakupione lub objęte za gotówkę przez Spółkę,
 2. udziały spółki białoruskiej, które uprzednio Spółka otrzymała w postaci aportu, wydając własne akcje,
 3. udziały spółki rosyjskiej, które uprzednio Spółka otrzymała w postaci aportu, wydając własne akcje.

W zamian za powyższe wkłady niepieniężne wydano akcjonariuszowi, spółce P. S.A., akcje spółki O. SA. Cena emisji powyższych nowoutworzonych akcji była wyższa od wartości nominalnej, w wyniku czego wystąpiło agio (wartość rynkowa wnoszonych w postaci aportu akcji i udziałów była wyższa niż wartość nominalna akcji spółki szwajcarskiej objętych przez Spółkę).

Na potrzeby wniesienia aportu dokonano wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego przez niezależnych biegłych. W oparciu o ich opinię, dowody księgowe i dokumenty zarząd O. oświadczył, że przedmiot wkładu niepieniężnego nie został zawyżony.

 1. Sprzedaż akcji.

W dniu 26 lutego 2015 r. Spółka sprzedała część akcji spółki O. SA. Sprzedaż nastąpiła w ramach dwóch transakcji obejmujących: 5.791.275 akcji (15% udziału w kapitale) oraz 4.633.020 akcji (12% udziału w kapitale). Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje obrotu (zakupu oraz sprzedaży) udziałów, akcji i innych papierów wartościowych.

Na dzień objęcia akcji w spółce szwajcarskiej, spółka irlandzka posiadała nieruchomości w Irlandii o wartości bilansowej netto: 1,13 min EURO. Wartość bilansowa aktywów spółki irlandzkiej ogółem wynosiła wówczas 4,70 min EURO, z czego rzeczowe aktywa trwałe netto wyceniane są na 1,70 min EURO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kiedy Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji spółki szwajcarskiej (O. SA)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Niniejszy wniosek obejmuje pytanie dotyczące daty powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży akcji objętych za udziały i akcje innych spółek. W odrębnych pismach zostały złożone wnioski dotyczące wysokości przychodu podatkowego z tytułu objęcia akcji w zamian za aport w postaci akcji i udziałów (zaistniały stan faktyczny), zasad ustalania kosztów podatkowych w związku z objęciem akcji za aport w postaci akcji i udziałów (zaistniały stan faktyczny) oraz daty rozpoznania i wysokości kosztów podatkowych w związku ze sprzedażą akcji.

Zdaniem Spółki, przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu w Polsce, co oznacza że Wnioskodawca zobowiązany jest (był) do rozpoznania w RP przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851), dalej jako updop, cyt.: „Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe”.

W myśl art. 14 updop, cyt.:

 1. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej”.
 2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.
 3. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.
 4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio”.

W myśl powyższych przepisów, przychód Spółki z tytułu sprzedaży akcji spółki szwajcarskiej stanowi cena sprzedaży otrzymana od kupującego akcje. Organ podatkowy jednak uprawniony jest do zweryfikowania czy ustalona pomiędzy stronami cena odpowiada warunkom rynkowym. W przypadku uznania, iż ustalona pomiędzy stronami cena nie odpowiada wartości rynkowej, organ podatkowy uprawniony jest do jej określenia w wartości rynkowej na podstawie cen rynkowych, tj. cen stosowanych w obrocie rzeczami i prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W ocenie Wnioskodawcy, nie mają miały zastosowania przepisy art. 12 ust. 3 i 3a updop. Zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, cyt.: „Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”. Stosowanie do art. 12 ust. 3a, cyt.: „Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności”.

W ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu sprzedaży akcji spółki O. nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, dlatego też Spółka jest zobowiązana do jego rozpoznania w dacie faktycznego otrzymania zapłaty, a nie w dniu sprzedaży akcji spółki O. (zbycia prawa majątkowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Punktem wyjścia dla określenia zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.) jest regulacja zawarta w art. 7 ust. 1 tej ustawy, stanowiąca, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...).

Powołana ustawa nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z tym przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1-2 powołanej ustawy).

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Dokonując wykładni pojęcia „przychodów należnych”, do którego odwołuje się w ww. przepisie ustawodawca, stwierdzić należy, że będą to należności stanowiące efekt prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, których wydania podatnik może żądać od drugiej strony umowy. Innymi słowy przychodami należnymi są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej stały się należnością, chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano.

Przychody należne to zatem wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi – co do zasady – są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Przepis art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże więc przychody z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, co oznacza, że przychody objęte tym przepisem muszą być następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, względnie któregoś z działów specjalnych produkcji rolnej. Zatem między przychodem a wymienionymi rodzajami działalności gospodarczej bądź rolnej musi istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu, tzn. wszelkie przychody, których przyczyną powstania jest prowadzenie przez podatnika działalności gospodarczej są przychodami związanymi z działalnością gospodarczą.

Jednocześnie – co wymaga szczególnego podkreślenia – w przepisie tym ustawodawca odwołuje się do przychodów „związanych z działalnością gospodarczą” a nie do przychodów uzyskanych „z działalności gospodarczej”. Innymi słowy, zakresu stosowania art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy interpretować zawężająco, wyłącznie do działań mieszczących się w definicji działalności gospodarczej, ponieważ memoriałowy sposób powstawania przychodów podatkowych wynikających z powołanego wyżej przepisu odnosi się nie tylko do przychodów uzyskiwanych wprost z działalności gospodarczej, ale również związanych z taką działalnością, w tym w szczególności z tytułu niektórych operacji finansowych. W konsekwencji – wbrew twierdzeniu Spółki – do przychodów uzyskanych ze zbycia przez Wnioskodawcę akcji spółki szwajcarskiej (O. SA) zastosowanie znajduje przepis art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Za datę powstania przychodów, o których mowa w ust. 3, uważa się zaś, z zastrzeżeniem ust. 3c–3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z powyższego wynika zatem, że pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto należy dodać, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Odnosząc zatem powołane uregulowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy i kwestii dotyczącej ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży akcji spółki szwajcarskiej (O. SA), należy stwierdzić, że sprzedaż składników majątkowych przez podmiot utworzony w celu prowadzenia działalności gospodarczej i taką działalność prowadzący, należy zaliczyć do działań związanych z działalnością gospodarczą. Jednocześnie wskazać należy, że zbycie akcji spółki kapitałowej oznacza „zbycie praw majątkowych” związanych z posiadanym udziałem w jej kapitale. Tym samym przychód ze sprzedaży akcji należy uwzględnić w dacie wynikającej z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu zbycia prawa majątkowego, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Podsumowując, moment powstania przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki szwajcarskiej (O. SA) Wnioskodawca powinien rozpoznać na podstawie przepisów art. 12 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu zbycia praw majątkowych, jakimi są przedmiotowe akcje, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jednocześnie przychód ten należy ustalić w powiązaniu z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie - jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się przy tym – zgodnie z art. 14 ust. 2 omawianej ustawy – na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Jak wynika z treści cytowanych przepisów, zakresem zastosowania art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych objęte są przypadki odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Pod pojęciem „zbycia” tych składników majątku podatnika należy rozumieć odpowiednio przeniesienie prawa własności rzeczy lub przeniesienie prawa majątkowego na inny podmiot (nabywcę). Zbycie ma charakter odpłatny, gdy następuje za opłatą - gdy wiąże się z uzyskaniem od nabywcy świadczenia wzajemnego o określonej wartości. Wobec powyższego, w pojęciu „odpłatnego zbycia” mieści się m.in. sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie.

Regulacja zawarta w art. 14 odnosi się do sposobu określenia przychodu ze zbycia rzeczy lub praw majątkowych, statuując zasadę, że przychodem z tego tytułu jest „wartość wyrażona w cenie określonej w umowie”. Ustawodawca przyjmuje jednocześnie, że w przypadku, gdy strony – bez uzasadnionych przyczyn – określą cenę zbycia rzeczy lub praw majątkowych w wartości znacznie odbiegającej od wartości rynkowej tych składników majątku, takie „odrynkowienie” warunków transakcji nie powinno mieć wpływu na wartość przychodu zbywcy. Z tego względu, wprowadzając zasadę, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest wartość określona przez strony w umowie jako cena zbycia (art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze), ustawodawca przyznaje jednocześnie organom podatkowym (w przypadku spełnienia wskazanych w ustawie przesłanek) uprawnienie do określenia przychodu z tej transakcji w innej wysokości - odpowiadającej wartości rynkowej przedmiotu zbycia (art. 14 ust. 1 zdanie drugie).

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jego przychodem ze zbycia akcji spółki szwajcarskiej będzie – stosownie do art. 14 ust. 1 – wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, chyba że bez uzasadnionej przyczyny będzie ona znacznie odbiegać od wartości rynkowej. Zgodnie jednak z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania ww. przychodu należy uznać dzień sprzedaży akcji spółki szwajcarskiej (O. SA), jako „dzień zbycia prawa majątkowego”, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód ten nie jest związany z jej działalnością gospodarczą, a w związku z tym powstaje w dacie faktycznego otrzymania zapłaty, a nie w dniu sprzedaży akcji spółki O. SA (zbycia prawa majątkowego), należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.