IPPB3/4510-880/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Czy konwersja pożyczki na kapitał zakładowy stanowi dla Spółki przychód podatkowy?
IPPB3/4510-880/15-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. konwersja wierzytelności
 2. objęcie udziałów
 3. podwyższenie kapitału zakładowego
 4. potrącenie (kompensata)
 5. przychód
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), uzupełnionym na wezwanie z dnia 17 listopada 2015 r. (data wysłania 18 listopada 2015r., data doręczenia 25 listopada 2015 r.) pismem z dnia 25 listopada 2015 r. (data nadania 26 listopada 2015 r., data wpływu 30 listopada 2015 r.) - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wspólnik spółki E. spółka z ograniczona odpowiedzialnością Pan Marek Z., udzielił dwóch pożyczek na łączną kwotę 643 000,00 PLN. Pierwszą pożyczkę w kwocie 43 000,00 PLN udzielił 16-10-2013 roku w formie gotówkowej wpłacając tę kwotę do kasy spółki. Drugą pożyczkę w kwocie 600 000,00 PLN udzielił 19-10-2013 roku wpłacając tą kwotę na rachunek bankowy spółki w transzach na rachunek bankowy:

 • 21.10.2013 - 200.000 zł
 • 22.10.2013 - 100.000 zł
 • 24.10.2013 - 200.000 zł
 • 25.11.2013 - 100.000 zł.

E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), której Pan Marek Z. jest prezesem prowadziła działalność gospodarczą, w wyniku której poniosła stratę. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 zarząd podjął uchwałę o planowanych działaniach naprawczych. W związku z faktem że kapitały własne Spółki są ujemne zostanie podjęta decyzja, że pożyczka w wysokości 543 000,00 PLN zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy Spółki. Konwersja nastąpi poprzez emisję dodatkowych udziałów, które zostaną pokryte wartością udzielonej pożyczki w wysokości 543 000,00 PLN. Spółka zwróciła na rachunek bankowy wspólnika 100 000,00 PLN kwoty pożyczki (kapitał).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy konwersja pożyczki na kapitał zakładowy stanowi dla Spółki przychód podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, konwersja pożyczki na kapitał zakładowy Spółki nie jest przychodem podatkowym Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe zdążenie nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, ani też kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów, otrzymanych przy ich wydawaniu i przekazaną na kapitał zapasowy.

Nie będzie miał również zastosowania przepis art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem jest wartość umorzonych zobowiązań. Umorzenie zobowiązań może mieć miejsce przez potrącenie, odnowienie oraz zwolnienie z długu pod tytułem darmowym lub odpłatnym. Stosownie do art. 508 kodeksu cywilnego, zwolnienie z długu następuje wówczas, kiedy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, zaś dłużnik zwolnienie przyjmuje, a co za tym idzie zwolnienie z długu stanowi umowę dłużnika z wierzycielem. W związku z powyższym zobowiązanie Spółki z tytułu zwrotu pożyczki wygaśnie w wyniku połączenia praw wierzyciela i dłużnika w jednym podmiocie z mocy prawa, a nie w wyniku umowy. Otrzymanie wkładu w postaci wierzytelności wspólnika wobec Spółki przez Spółkę, następuje zlanie praw dłużnika i wierzyciela w jednej osobie, co powoduje wygaśnięcie długu z mocy prawa. Zdarzenie to nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.