IPPB3/4510-79/15-4/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane w przyszłości na podstawie art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego partycypacje bezzwrotne w kosztach budowy lokali mieszkalnych od gminy będą stanowiły przychód podatkowy dla Spółki?
IPPB3/4510-79/15-4/EŻinterpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. budownictwo mieszkaniowe
  3. koszt
  4. lokal mieszkalny
  5. partycypacja
  6. podatek
  7. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2014r. (data wpływu 2 lutego 2014r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 15 kwietnia 2015r., (data doręczenia: 18 kwietnia 2015r.) nr IPPB3/4510-79/15-2/EŻ, data wpływu: 24 kwietnia 2015r. w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych z otrzymanych partycypacji jako zwrot poniesionych wydatków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: TBS lub Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego osób prawnych (dalej: pdop) oraz podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). TBS działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030, dalej: ksh) oraz ustawę z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.2013.255, dalej: u.n.f.p.b.m.), Zgodnie z art . 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Na podstawie art . 17 ust. 1 pkt . 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U.2014.851.; dalej: upodp) dochody uzyskane przez TBS z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi są wolne od podatku.

TBS zamierza rozpocząć procesy inwestycyjne polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym z przeznaczeniem na wynajem, inwestycja będzie finansowana w części ze środków pochodzących z kredytu bądź emisji obligacji oraz wpłaty przez gminę partycypacji bezzwrotnej w kosztach budowy lokali mieszkalnych na podstawie art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Partycypacja bezzwrotna będzie wpłacona przez gminę po uprzednim poniesieniu przez TBS wydatków na wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W tym celu zostanie sporządzona umowa partycypacji w kosztach budowy między stronami, która będzie określała zasady i harmonogram zwrotu wydatków poniesionych przez spółkę za realizację procesu inwestycyjnego.

Partycypacja wpłacona przez gminę będzie bezzwrotną wpłatą na rzecz TBS, nie będzie podlegała zwrotowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane w przyszłości na podstawie art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego partycypacje bezzwrotne w kosztach budowy lokali mieszkalnych od gminy będą stanowiły przychód podatkowy dla Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, partycypacja bezzwrotna w kosztach budowy lokali mieszkalnych otrzymana w przyszłości przez TBS od gminy nie będzie stanowiła przychodu podatkowego dla Spółki, ponieważ stanowi zwrócony wydatek niezaliczony do kosztów uzyskania przychodów. TBS otrzyma środki pieniężne od gminy dopiero po poniesieniu i udokumentowaniu poniesionych wydatków na budowę budynku.

Zgodnie z art. 12 ust 4 pkt 6a ustawy o pdop do przychodu nie zalicza się: zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Spółka dokonując w przyszłości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (wybudowanych lokali mieszkalnych) nie będzie zaliczała dokonanych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych w art. 16a - 16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym w TBS nie wystąpi przychód podatkowy z tytułu otrzymania bezzwrotnych partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.

Reasumując, opisana w stanie faktycznym sytuacja, w której gmina w oparciu o umowę zawartą zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dokonuje na rzecz TBS zwrotu poniesionych przez TBS wydatków (niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów) na realizację inwestycji, wypełnia dyspozycję art. 12 ust 4 pkt 6a uopop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.