IPPB3/4510-757/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie aportem udziałów w Spółce Operacyjnej do F. nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu do opodatkowania?
IPPB3/4510-757/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. wartość nominalna
 4. wartość rynkowa
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015r. (data wpływu 3 września 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca GmbH z siedzibą w Hamburgu, Republika Federalna Niemiec (dalej: „Wnioskodawca” lub „Komandytariusz”) będzie występował w charakterze komandytariusza spółki komandytowej (dalej: „Spółka”). Rolę komplementariusza Spółki będzie pełniła Grupa R. sp. z o.o. (dalej: „Grupa R.”). Spółka posiada udziały w innych spółkach należących do grupy kapitałowej R., w szczególności w M. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Operacyjna”).

Spółka obejmie nowe udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - F. sp. z o.o. (dalej „F.”). Udziały w F. zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przysługujących Spółce udziałów w Spółce Operacyjnej (dalej: „aport”, „transakcja”).

Nominalna wartość udziałów objętych przez Spółkę w F. w ramach transakcji odpowiadać będzie wartości udziałów Spółki Operacyjnej wniesionych do F. ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. W wyniku przeprowadzonego aportu F. uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Operacyjnej. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty w gotówce ze strony F. z tytułu nabycia udziałów Spółki Operacyjnej.

Zarówno Grupa R., jak i Spółka Operacyjna oraz F. podlegają lub będą podlegać na moment dokonania wymiany udziałów opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce ich osiągania w rozumieniu z art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Republice Federalnej Niemiec, przy czym podlega opodatkowaniu w Polsce z tytułu przychodów i kosztów osiąganych przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie aportem udziałów w Spółce Operacyjnej do F. nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu do opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wymiany udziałów nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie wspólników Spółki (w tym po stronie Wnioskodawcy) na moment jej dokonania.

Kwestie powstania przychodów w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów uregulowane zostały w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Cytowany przepis wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane przez ustawodawcę, a mianowicie:

 • dochodzi do nabycia udziałów w spółce i w ramach tej transakcji podmiot nabywający wydaje udziały własne;
 • w wyniku nabycia podmiot nabywający uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane;
 • dodatkowo, podmioty biorące udział w transakcji powinny podlegać w państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Spółki zamierzają dokonać wymiany udziałów polegającej na wniesieniu udziałów Spółki Operacyjnej do F. w zamian za uzyskanie przez Spółkę udziałów F. Nominalna wartość udziałów objętych przez Spółkę w F. w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Operacyjnej wniesionych do F. Przedmiotowa transakcja skutkować będzie uzyskaniem przez F. bezwzględnej większości praw głosów w Spółce Operacyjnej. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty w gotówce przez F. na rzecz Spółki z tytułu nabycia udziałów Spółki Operacyjnej.

Reasumując F. nabędzie (w drodze aportu) od Spółki udziały Spółki Operacyjnej i uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej spółce. W zamian za udziały Spółki Operacyjnej wyda Spółce swoje udziały.

Tym samym w momencie dokonania opisanej powyżej transakcji zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP ze względu na spełnienie przedstawionych we wcześniejszej części niniejszego wniosku przesłanek, tj. w szczególności:

 • F. w zamian za udziały w Spółce Operacyjnej wyda udziały w swoim kapitale zakładowym;
 • w wyniku przeprowadzonego aportu F. uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Operacyjnej;
 • podmioty biorące udział w transakcji są rezydentami podatkowymi jednego z państw należących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skutkiem powyższego przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja - jako wymiana udziałów w rozumieniu przepisu 12 ust. 4d ustawy o PDOP - nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego na moment jej dokonania.

Na potrzeby pełnej oceny skutków podatkowych analizowanego zdarzenia przyszłego należy dodatkowo zauważyć, że z uwagi na fakt, iż Spółka jest podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej (spółką osobową), to na podstawie zasad wyrażonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o PDOP (zasada transparentności podatkowej spółek osobowych) skutki podatkowe analizowanej transakcji wystąpią nie na poziomie Spółki, lecz jej wspólników, w tym Wnioskodawcy. Podatnikami są bowiem w tym przypadku wspólnicy, przy czym wspólnicy spełniają wszystkie powyższe wymogi.

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wymiany udziałów nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie wspólników Spółki (w tym po stronie Wnioskodawcy) na moment jej dokonania.

Powyższe stanowisko podzielają również organy podatkowe, na potwierdzenie czego powołać można w szczególności: .

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2014 roku o sygnaturze:. IPPB3/423-840/13-2/PK1;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 marca 2012 roku o sygnaturze: IPTPB2/415-770/11-6/KR;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lipca 2011 roku o sygnaturze: IPPB1/415-573/11-2/EC;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2011 roku o sygnaturze: IPPB1/415-312/11-2/EC;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2011 roku o sygnaturze: IPPB1/415-233/11-2/EC.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe rozstrzygnięcia - choć cześć z nich wydana jest w odniesieniu do wspólników będących osobami fizycznymi, a tym samym znajduje oparcie w przepisach Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - znajdą odpowiednie zastosowanie do analizowanego zdarzenia przyszłego z uwagi na tożsame brzmienie art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.