IPPB3/4510-742/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy wszystkie przychody i koszty uzyskania przychodów związane z przejętą ZCP powstałe w spółce dzielonej do dnia podziału powinny być przypisane wyłącznie do spółki dzielonej i przez nią rozliczone?
IPPB3/4510-742/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. przejęcie spółki
 3. przychód
 4. sukcesja
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 6. łączenie spółek
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Wstąpienie w prawa i obowiązki
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia18 sierpnia 2015r. (data wpływu 26 sierpnia 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, który z podatników - spółka dzielona, czy PGK, w której skład wchodzi spółka przejmująca - powinien rozpoznać w rozliczeniu podatkowym za 2015 r .koszty i przychody powstałe w spółce dzielonej do dnia podziału i związane z przejętym ZCP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, który z podatników - spółka dzielona, czy PGK, w której skład wchodzi spółka przejmująca - powinien rozpoznać w rozliczeniu podatkowym za 2015 r. koszty i przychody powstałe w spółce dzielonej do dnia podziału i związane z przejętym ZCP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej jako: Spółka, E.) należy do Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej jako: PGK), w której spółką dominującą jest X. S.A. Spółka N. Sp. z o.o. (dalej jako: N.) należy do grupy kapitałowej X., ale nie jest członkiem PGK. N. samodzielnie eksploatuje lub realizuje projekty farm wiatrowych. Dnia 1 czerwca 2015 r. doszło do podziału N., w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej jako: ZCP), na którą składają się farmy K. i i M., została wydzielona z majątku N. i następnie przejęta przez E. (podział nastąpił w trybie przewidzianym w art. 529 par. 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.). W wyniku podziału przez wydzielenie w N. pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa. W związku z podziałem N. przez wydzielenie i przejęciem ZCP przez E. w trakcie roku podatkowego obu tych podmiotów, pojawiło się zagadnienie rozliczenia kosztów i przychodów, które mogą być przyporządkowane do przejętego ZCP dla potrzeb kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych w spółce dzielonej i przejmującej. Innymi słowy, rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy wszystkie przychody i koszty, które powstały w N. w roku podatkowym, ale przed dniem podziału powinny być podzielone na:

 • koszty i przychody związane z majątkiem przeniesionym do E., które po dniu podziału powinny stanowić koszty i przychody Spółki i zostać przez nią rozliczone w ramach PGK oraz,
 • pozostałe koszty i przychody, które zostaną przypisane do N.,

czy też wszystkie koszty i przychody dotyczące ZCP do dnia podziału powinny być przyporządkowane wyłącznie do N. i przez nią rozliczone. Ponadto z przejmowanym majątkiem są związane prawa i obowiązki, które zaistaniały przed dniem podziału, ale ze względu na moment realizacji podatkowej zostaną rozpoznane jako przychód lub uznane za koszt uzyskania przychodu już po dacie podziału.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Który z podatników - spółka dzielona, czy PGK, w której skład wchodzi spółka przejmująca, powinien rozpoznać w rozliczeniu podatkowym za 2015 r .koszty i przychody powstałe w N. do dnia podziału i związane z przejętym ZCP...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie przychody i koszty uzyskania przychodów związane z przejętą ZCP powstałe w N. do dnia podziału powinny być przypisane wyłącznie do N. i przez nią rozliczone.

Przepisy ustawy o PDOP nie zwierają szczegółowych zasad, według jakich należy rozliczyć koszty i przychody podatkowe podmiotu dzielonego oraz przejmującego. W związku z tym należy odnieść się do przepisów, które regulują zasady sukcesji generalnej dotyczącej przejęcia majątku w wyniku podziału. Zgodnie z art. 93c par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa "osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z nieprzydzielonymi im, w planie podziału składnikami majątku". Przepis ten ma zastosowanie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku N.

Przepis art. 93c par. 1 wprowadza zatem zasadę tzw. sukcesji generalnej częściowej, która oznacza, że podmiot wydzielany przejmuje tylko te prawa i obowiązki, które zostały przypisane mu w planie podziału. Ustawodawca użył w tym przepisie wyrazu "pozostające" w odniesieniu do przejmowanych praw i obowiązków tj. zastosował czas teraźniejszy. W związku z tym literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że sukcesji podlegają wyłącznie "stany otwarte", tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia pozostają jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Przepis ten nie odnosi się zatem do praw i obowiązków, które "pozostawały" w związku z danym majątkiem przed dniem wydzielenia.

Przenosząc powyższe na skutki podatkowe dotyczące rozliczeń koszów i przychodów (art. 12 i art. 15 ustawy o PDOP) należy stwierdzić, że przychody i koszty dotyczące ZCP powstałe do dnia wydzielenia i rozliczone przez spółkę dzieloną nie są przedmiotem sukcesji. Z kolei w sytuacji, gdy dane prawo lub obowiązek powstało w dniu wydzielenia lub po tej dacie (tj. "pozostaje" w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi, rozliczenia podatkowe z nim związane powinny być uwzględnione wyłącznie przez spółkę przejmującą.

Następstwo prawne określone w art. 93 c Ordynacji podatkowej, należy rozumieć jako kontynuację - od dnia wydzielenia - rozliczeń podatkowych prowadzonych do tego momentu przez spółkę dzieloną, a nie jak przejęcie przez spółkę przejmującą całości rozliczeń podatkowych przypisanych do ZCP przed podziałem. Ponadto podatek dochodowy odnosi się do osoby podatnika i nie można przypisać zobowiązania podatkowego do określonego majątku.

ZCP nie jest podatnikiem. Podatnikiem jest spółka dzielona jako osoba prawna.

Oznacza to, że przychody i koszty związane z przejętym ZCP do dnia wydzielenia stanowią integralną część rozliczeń podatkowych N.. Spółka, a w zasadzie PGK, przejęła wyłącznie obowiązek rozliczenia przychodów i kosztów dotyczących przejętego ZCP powstałych albo potrącanych w dniu wydzielenia (1 czerwca 2015 r.) lub po tej dacie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.