IPPB3/4510-621/15-3/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przekształcenia Spółki, spółka komandytowa powstała z przekształcenia będzie zobowiązana (jako płatnik) do wpłaty podatku od Niepodzielonych Zysków przypadających na P.?
IPPB3/4510-621/15-3/EŻinterpretacja indywidualna
 1. przekształcenie spółki
 2. przychód
 3. wspólnik
 4. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r,, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015r.) uzupełnionym w dniu 16 września 2015r., (data wpływu: 18.09.2015 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika do wpłaty podatku od niepodzielonych zysków przypadających na udziałowca w przypadku przekształcenia Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika do wpłaty podatku od niepodzielonych zysków przypadających na udziałowca w przypadku przekształcenia Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę oraz zarząd w Polsce. Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 100% udziałów w Spółce posiada spółka akcyjna P. S.A. (dalej: „P.”). P. jest spółką podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów i nie korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Obecnie planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową.

Zgodnie z art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółce przekształconej (tutaj: spółce komandytowej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (w myśl zasady kontynuacji). W wyniku przekształcenia P. z udziałowca Spółki stanie się wspólnikiem powstałej spółki komandytowej. Przed przekształceniem do Spółki przystąpi nowy udziałowiec (w szczególności w wyniku sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów/udziału przez P. na rzecz innego podmiotu lub objęcia udziałów w Spółce za wkład pieniężny). W rezultacie na dzień przekształcenia udziały w Spółce będą własnością P. oraz innego podmiotu.

Przekształcenie Spółki nie będzie wiązało się z wniesieniem dodatkowych wkładów. P. na dzień przekształcenia będzie posiadać ponad 10% udziałów w kapitale Spółki przez nieprzerwany okres ponad dwóch lat. Przed dniem przekształcenia Spółka uzyska stosowne oświadczenia od P., że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Na dzień przekształcenia Spółka będzie posiadała niepodzielone zyski (w tym zyski bieżące wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia) oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy (dalej: „Niepodzielone Zyski”), o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przekształcenia Spółki, spółka komandytowa powstała z przekształcenia będzie zobowiązana (jako płatnik) do wpłaty podatku od Niepodzielonych Zysków przypadających na P....

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia Spółki, spółka komandytowa powstała z przekształcenia nie będzie zobowiązana (jako płatnik) do wpłaty podatku od Niepodzielonych Zysków przypadających na P.

Uzasadnienie stanowiska

W art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP zostało określone pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Oznacza to, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, w sytuacji, gdy przekształcana spółka posiada na moment przekształcenia Niepodzielone Zyski, jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego na moment przekształcenia. Zatem, wartość Niepodzielonych Zysków Spółki na moment przekształcenia stanowić będzie dla wspólników Spółki przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, podatek od dochodów (przychodów) z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Oznacza to, iż aby można skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, muszą być spełnione łącznie dwa podstawowe warunki, tj.:

 1. posiadanie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki, od której uzyskuje się przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy) oraz
 2. posiadanie tych udziałów nieprzerwanie przez okres 2 lat ( art. 22 ust. 4a ustawy).

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, spółka powstała w wyniku przekształcenia, jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 1f. ustawy o PDOP, w przypadku należności, o których mowa art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 (czyli spółki podlegającej w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełniony został warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 (zgodnie z tym przepisem spółka uzyskująca przychody nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania).

Oznacza to, iż na spółce komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki mogą, co do zasady, ciążyć obowiązki płatnika w odniesieniu do podatku od Niepodzielonych Zysków.

Biorąc jednak pod uwagę, iż tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego:

 1. Spółka ma siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. P. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. P. będzie posiadać na moment przekształcenia Spółki w spółkę komandytową nieprzerwanie ponad 10% udziałów w Spółce;
 4. P. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (przed dniem przekształcenia Spółka uzyska stosowne oświadczenia od P. w tym zakresie);
 5. Na dzień przekształcenia Spółki, P. będzie posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce przez nieprzerwany okres 2 lat.

- Niepodzielone Zyski przypadające na P. będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. W konsekwencji, spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana (jako płatnik) do zapłaty podatku od Niepodzielonych Zysków przypadających na P.

Stanowisko to:

 • jest zgodne z ogólnym celem art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, tj. zapewnieniem neutralności podatkowej w odniesieniu do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dystrybuowanych między kwalifikowanymi podmiotami, a jednocześnie
 • nie będzie stało w sprzeczności do celu wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP tj. nie będzie prowadziło do nieuprawnionego uniknięcia przez P. opodatkowania podatkiem dochodowym w odniesieniu do wspomnianego przychodu, ponieważ w przypadku innej formy wypłaty niepodzielonych zysków, np. w formie dywidendy, również znalazłoby zastosowanie zwolnienie z opodatkowania wskazane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Stanowisko Wnioskodawcy, znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012r., sygn. IPPB3/423-700/12-2/KK, z dnia 28 listopada 2012r., sygn. IPPB3/423-648/12-3/DP, z dnia 14 września 2011r., sygn. IPPB3/423-620/11-2/JG, z dnia 25 maja 2010r., sygn. IPPB3/423-216/10-2/JG, z dnia 26 marca 2010r., sygn. IPPB3/423-991/09-2/JG, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 marca 2015r., sygn. IPTPB3/423-429/14-2/GG, z dnia 3 czerwca 2014r., sygn. IPTPB3/423-279/12-8/14-S/GG, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2013r., sygn. ITPB4/423-111b/13/TK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 września 2013r., sygn. IBPBI1/2/423-25/13/ŁCz, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014r., sygn. ILPB4/423-449/14-4/DS, z dnia 27 listopada 2014r., sygn. ILPB4/423-428/14-2/DS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.