IPPB3/4510-620/15-3/EŻ | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe, Niepodzielone Zyski (jeżeli takie wystąpią na dzień przekształcenia) przypadające na Wnioskodawcę będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP?2. Czy w przypadku przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe, przekształcone spółki będą zobowiązane do wpłaty (jako płatnicy) podatku od Niepodzielonych Zysków (jeżeli takie wystąpią na dzień przekształcenia) przypadających na Wnioskodawcę?
IPPB3/4510-620/15-3/EŻinterpretacja indywidualna
 1. przekształcenie spółki
 2. przychód
 3. wspólnik
 4. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r,, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015r.) uzupełnionym w dniu 16 września 2015r., (data wpływu: 18.09.2015 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przychodu z niepodzielonych zysków przypadających na Wnioskodawcę w przypadku przekształcenia spółki oraz spółek zależnych w spółki osobowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów i nie korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest obecnie jedynym udziałowcem spółki P. Sp. z o.o. (dalej: (dalej: „P.”). P. ma siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski oraz podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Spółka jest także udziałowcem lub może zostać udziałowcem innych spółek kapitałowych z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce (dalej: „Spółki Zależne”), w których będzie posiadała ponad 10% udziałów przez nieprzerwany okres ponad dwóch lat na podstawie tytułu prawa własności. Spółki zależne także podlegają (lub będą podlegały) w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Obecnie planowane jest przekształcenie P. w spółkę komandytową. Możliwe jest, iż w przyszłości również Spółki Zależne zostaną przekształcone w spółki osobowe.

Zgodnie z art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037, - dalej: „KSH”) spółkom osobowym powstałym w wyniku przekształcenia przysługiwać będą prawa i obowiązki spółek kapitałowych będących przedmiotem przekształcenia (w myśl zasady kontynuacji).

W wyniku przekształcenia Wnioskodawca z udziałowca P. oraz przekształconych Spółek Zależnych stanie się wspólnikiem powstałych spółek osobowych. Przed przekształceniem P. oraz Spółek Zależnych do spółek tych przystąpi nowy udziałowiec (w szczególności w wyniku sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów/udziału przez Spółkę na rzecz innego podmiotu lub objęcia udziałów P. w zamian za wkład pieniężny). W rezultacie na dzień przekształcenia udziały w P. oraz Spółkach Zależnych mogą być własnością Spółki oraz innego podmiotu.

Przekształcenie P. oraz Spółek Zależnych nie będzie wiązało się z wniesieniem dodatkowych wkładów. Wnioskodawca na dzień przekształcenia będzie posiadać ponad 10% udziałów w kapitale P. oraz każdej ze Spółek Zależnych przez nieprzerwany okres ponad dwóch lat Przed dniem przekształcenia P. oraz Spółki Zależne uzyskają stosowne oświadczenia od Wnioskodawcy, że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Możliwe jest również, że na dzień przekształcenia P. oraz Spółki Zależne będą posiadały niepodzielone zyski (w tym zyski bieżące wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia) oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy (dalej: „Niepodzielone Zyski”), o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe, Niepodzielone Zyski (jeżeli takie wystąpią na dzień przekształcenia) przypadające na Wnioskodawcę będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP...
 2. Czy w przypadku przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe, przekształcone spółki będą zobowiązane do wpłaty (jako płatnicy) podatku od Niepodzielonych Zysków (jeżeli takie wystąpią na dzień przekształcenia) przypadających na Wnioskodawcę...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. W zakresie pytania drugiego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe, Niepodzielone Zyski (jeżeli takie wystąpią na dzień przekształcenia) przypadające na Wnioskodawcę będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Uzasadnienie stanowiska do pytania nr 1 i pytania nr 2.

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało określone w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Oznacza to, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, w sytuacji, gdy przekształcana spółka posiada na moment przekształcenia Niepodzielone Zyski, jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego na moment przekształcenia. Zatem, wartość Niepodzielonych Zysków P. lub Spółek Zależnych na moment przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, stanowić będzie dla wspólników tych spółek przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w myśl art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, podatek od dochodów (przychodów) z tytułu udziałów w zyskach - osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Oznacza to, iż aby można skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, muszą być spełnione łącznie dwa podstawowe warunki, tj.:

 1. posiadanie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki, od której uzyskuje się przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy) oraz
 2. posiadanie tych udziałów nieprzerwanie przez okres 2 lat (art. 22 ust. 4a ustawy).

Tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego:

 1. P. oraz Spółki Zależne mają siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Wnioskodawca będzie posiadać na moment przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółkiosobowe nieprzerwanie ponad 10% udziałów w P. oraz Spółek Zależnych;
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (przed dniem przekształcenia P. oraz Spółki Zależne uzyskają stosowne oświadczenia od Wnioskodawcy w tym zakresie);
 5. Na dzień przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe, Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 10% udziałów w przekształcanych spółkach przez nieprzerwany okres 2 lat.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe, Niepodzielone Zyski (jeżeli takie wystąpią na dzień przekształcenia) przypadające na Wnioskodawcę będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania PDOP w odniesieniu do Niepodzielonych Zysków, wykazywanych na dzień przekształcenia P. oraz Spółek Zależnych w spółki osobowe będzie:

 • zgodne z ogólnym celem art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, tj. zapewnieniem neutralności podatkowej w odniesieniu do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dystrybuowanych między kwalifikowanymi podmiotami, a jednocześnie
 • nie będzie stało w sprzeczności do celu wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, tj. nie będzie prowadziło do nieuprawnionego uniknięcia przez Spółkę opodatkowania podatkiem dochodowym w odniesieniu do wspomnianego przychodu, ponieważ w przypadku innej formy wypłaty niepodzielonych zysków, np. w formie dywidendy, również znalazłoby zastosowanie zwolnienie z opodatkowania wskazane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Zaprezentowane przez Spółkę stanowisko w odniesieniu do możliwości zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP w odniesieniu do Niepodzielonych Zysków, znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 r., sygn. IPPB3/423-700/12-2/KK, z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. IPPB3/423-648/12-3/DP, z dnia 14 września 2011 r., sygn. IPPB3/423-620/11-2/JG, z dnia 25 maja 2010 r., sygn. IPPB3/423-216/10-2/JG, z dnia 26 marca 2010 r., sygn. IPPB3/423-991/09-2/JG, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 marca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-429/14-2/GG, z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-279/12-8/14-S/GG, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2013 r., sygn. ITPB4/423-111b/13/TK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 września 2013 r, sygn. IBPBI1/2/423-25/13/ŁCz, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-449/14-4/DS, z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. ILPB4/423- 428/14-2/DS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.