IPPB3/4510-589/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób Spółka powinna określić wysokość kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji S.A.?
IPPB3/4510-589/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. wartość nominalna
 4. wartość rynkowa
 5. wynagrodzenia
 6. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2015r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 7 sierpnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 29 lipca 2015 r. Nr IPPB3/4510-589/15-2/KK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji S.A. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji S.A.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Mirosław J. (dalej: „Wnioskodawca”) planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Po utworzeniu Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki obejmie Wnioskodawca wnosząc do Spółki wkład niepieniężny w postaci akcji spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „S.A.”). W zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji S.A. Spółka wyda Wnioskodawcy swoje udziały o określonej wartości nominalnej.

Spółka nabędzie tytułem wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy, także akcje S.A. należące od innego podmiotu (dalej: „Drugi Akcjonariusz”). W zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji S.A. Spółka wyda Drugiemu Akcjonariuszowi swoje udziały o określonej wartości nominalnej. Operacje te, tj. wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji S.A. przez Wnioskodawcę oraz wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji S.A. przez Drugiego Akcjonariusza, będą miały miejsce w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza z tych operacji. W wyniku tych transakcji, Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w S.A.

Wszystkie podmioty biorące udział w tych operacjach, zarówno Wnioskodawca, Spółka, S.A. jak i Drugi Akcjonariusz, podlegać będą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości Spółka sprzeda akcje S.A. na rzecz podmiotu trzeciego, za określoną w umowie sprzedaży cenę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Spółka powinna określić wysokość kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji S.A....

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą Akcji S.A., Spółka uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, w wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży akcji S.A. Jednocześnie Spółka winna być uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania tego przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Art. 16 ust. 1 ustawy o CIT w punkcie 8e wymienia jako jedną z kategorii wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy tzw. wymianie udziałów. Jednocześnie zgodnie z tym artykułem, wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Instytucję tzw. wymiany udziałów reguluje art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem Ze podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 12 powyższe zasady stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Biorąc pod uwagę okoliczności opisane w niniejszym wniosku, w odniesieniu do nabycia przez Spółkę akcji S.A. jako wkładów niepieniężnych wniesionych przez Wnioskodawcę oraz Drugiego Akcjonariusza zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4d w związku z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT. Będzie to więc tzw. wymiana udziałów, do której odnosi się art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Konsekwentnie należy więc uznać, że w związku ze sprzedażą akcji S.A. i uzyskaniem z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT, Spółka będzie uprawniona do pomniejszenia tego przychodu o koszty jego uzyskania, tj. wydatki poniesione na nabycie zbywanych akcji S.A. Stosownie zaś do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie akcji S.A. należy określić w wysokości wartości nominalnej wydanych przez Spółkę Wnioskodawcy oraz Drugiemu Akcjonariuszowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji S.A.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą akcji S.A. i uzyskaniem z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania tego przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Wnioskodawcy oraz Drugiemu Akcjonariuszowi w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji S.A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.