IPPB3/4510-584/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów, przychodu, który powstał na skutek zapłaty Wnioskodawcy wynagrodzenia w zamian za umorzenie udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów?
IPPB3/4510-584/15-4/KKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przychód
  3. umorzenie
  4. wartość nominalna
  5. wartość rynkowa
  6. wynagrodzenia
  7. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2015 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 30 lipca 2015 r.) na wezwanie z dnia 17 lipca 2015 r. Nr IPPB3/4510-584/15-2/KK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w ramach wymiany udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej również jako „u.p.d.o.p.”). W wyniku tej transakcji Wnioskodawca jako spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki (tu „Spółka A”) udziały tej Spółki A, a w zamian za otrzymane udziały Spółki A, Wnioskodawca przekaże wspólnikowi Spółki A własne udziały. Innymi słowy Wnioskodawca przeprowadzi emisję udziałów o określonej wartości netto, zwiększając kapitał zakładowy.

W dalszej kolejności Wnioskodawca dopuszcza możliwość umorzenia udziałów nabytych w sposób opisany powyżej (albo w drodze umorzenia dobrowolnego albo przymusowego). W zamian za umorzenie Spółka A zapłaci Wnioskodawcy należne mu wynagrodzenie. Po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów, przychodu, który powstał na skutek zapłaty Wnioskodawcy wynagrodzenia w zamian za umorzenie udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na dzień umorzenia po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód. Przedmiotem opodatkowania jest jednak dochód, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodów. Sposób ustalenia przychodu nie budzi wątpliwości Wnioskodawcy. Wątpliwości powstają przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy w opisywanym stanie faktycznym, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p. Wnioskodawca w transakcji wymiany udziałów jest spółką nabywającą.

Co do zasady, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów. Wydatki te będą jednak stanowić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tak nabytych udziałów.

Zgodnie z brzmieniem przedmiotowego przepisu, koszty uzyskania przychodów odpowiadać będą nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d. u.p.d.o.p. Powyższy wniosek jest zgodny ze stanowiskiem prezentowanym przez Wojciecha Dmocha w Komentarzu do ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (wyd. 5, Warszawa 2015, s.396).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Wnioskodawca jest zdania, że w opisywanym stanie faktycznym, koszty uzyskania przychodów stanowić będą nominalną wartość udziałów przekazanych wspólnikowi Spółki A, w zamian za otrzymane udziały (Wnioskodawca nie przewiduje dodatkowych płatności).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Sposób rozliczenia przychodu i kosztu z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia jest odmienny niż w przypadku „zwykłego” zbycia udziałów na rzecz podmiotów trzecich. Należy bowiem zwrócić uwagę na treść przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się m.in. kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Oznacza to, iż Wnioskodawca rozpoznając przychód podatkowy z tytułu umorzenia udziałów powinien pomniejszyć jego wysokość o koszt nabycia tych udziałów.

Dokonujący zbycia udziałów w celu umorzenia pomniejsza więc wysokość rozpoznanego przychodu o koszty związane z nabyciem udziałów i dopiero tak wyliczona różnica podlega rozliczeniu z pozostałymi przychodami i kosztami uzyskanymi przez Spółkę w ramach rozliczenia rocznego (CIT-8),

Zasady ustalenia kosztu w przypadku zbycia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów określa treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Biorąc więc pod uwagę treść przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT należy uznać, iż przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia tych udziałów w celu umorzenia a nominalną wartością udziałów własnych wydanych osobom fizycznym w zamian za aport. Jeżeli wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu umorzenia byłoby niższe niż nominalna wartość udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za aport, Wnioskodawca nie wykaże w ogóle przychodu z tej transakcji, ale jednocześnie nie będzie mógł też rozliczyć straty podatkowej z tej transakcji (o ile taka strata w ogóle wystąpi) z dochodem uzyskanym na innych operacjach (ew. powiększyć straty podatkowej za dany rok podatkowy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.