IPPB3/4510-464/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów Spółki zależnej do Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOP?
IPPB3/4510-464/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. umorzenie
 4. wartość nominalna
 5. wartość rynkowa
 6. wynagrodzenia
 7. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015r. (data wpływu 22 maja kwietnia 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski. Planowane jest, że w przyszłości Spółka zostanie wspólnikiem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna), a także, że zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Spółka planuje, że nabycie udziałów Spółki zależnej zostanie dokonane w następujący sposób: wspólnik Spółki zależnej, będący spółką kapitałową (dalej: Spółka kapitałowa) wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki zależnej. W wyniku nabycia aportu dokonanego przez Spółkę kapitałową Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej. W zamian za wnoszony aport Spółka kapitałowa otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy. W związku z aportem, Spółka nie będzie dokonywać na rzecz Spółki kapitałowej żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce.

Spółka i Spółka zależna są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Z kolei Spółka kapitałowa posiada siedzibę na Cyprze i tam podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów Spółki zależnej do Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu udziałów Spółki zależnej do Spółki nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania jakiegokolwiek przychodu na gruncie ustawy o PDOP.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, natomiast stosownie do pkt 11 powołanego przepisu nie stanowią przychodu dopłaty wnoszone do spółki (jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach), a także kwoty i wartości stanowiące nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymane przy ich wydaniu i przekazane na kapitał zapasowy.

Jednocześnie, stosownie do art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o PDOP przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

W świetle przytoczonych powyżej uregulowań należy uznać, że zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP zarówno wpłaty gotówkowe, jak i wkłady niepieniężne otrzymane przez podatnika na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, nie stanowią przychodu. Do przychodów nie zalicza się również uzyskanej przez podatnika nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów (akcji), która została przekazana na kapitał zapasowy (czyli tzw. agio). Wykładnia powołanych regulacji prowadzi do wniosku, że podatnik, który otrzymuje wkład niepieniężny na powiększenie kapitału zakładowego lub dokonuje przekazania agio na kapitał zapasowy nie powinien rozpoznawać z tego tytułu przychodu.

Jednocześnie, w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP przewidziane zostały szczegółowe zasady wyłączające powstanie przychodu w przypadku transakcji wymiany udziałów. W szczególności, dla spółki nabywającej udziały (akcje) w wyniku tej transakcji nie powstanie przychód pod warunkiem, że:

 1. spółka nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje);
 2. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce;
 3. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 4. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy (w przypadku spółek z siedzibą w Polsce - spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi), natomiast wspólnik dokonujący wkładu niepieniężnego w postaci udziałów jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Odnosząc powyższe rozważania do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawca, Spółka kapitałowa oraz Spółka zależna, zostaną spełnione wszystkie wskazane powyżej warunki, tj.:

 1. Spółka nabędzie od Spółki kapitałowej udziały Spółki zależnej oraz w zamian za te udziały przekaże Spółce kapitałowej własne udziały (przy czym Wnioskodawca nie dokona na rzecz Spółki kapitałowej zapłaty w gotówce);
 2. podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów (Wnioskodawca, Spółka kapitałowa i Spółka zależna) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. Spółka oraz Spółka zależna są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o PDOP (tj. spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością), natomiast Spółka kapitałowa, dokonująca wkładu niepieniężnego w postaci udziałów, jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez nią udziały Spółki zależnej będą stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
 4. na skutek przeprowadzenia planowanej transakcji wymiany udziałów Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej (100%).

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, planowany aport udziałów Spółki zależnej do Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2015 r. (sygn. IBPB1/2/423-1298/14/AP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.