IPPB3/4510-416/15-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Określenie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu zbycia Udziałów
IPPB3/4510-416/15-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. moment
 2. przychód
 3. rata
 4. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu zbycia Udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu zbycia Udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca) jest spółką kapitałową z siedzibą na terenie Polski. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z).

Wnioskodawca był jedynym udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski (dalej: Spółka).

W marcu 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży 100% udziałów w Spółce (dalej: Udziały) na rzecz zagranicznego nabywcy (dalej: Nabywca). Zgodnie z umową sprzedaży (dalej: Umowa), przeniesienie własności Udziałów nastąpiło w momencie zapłaty przez Nabywcę wskazanej poniżej Pierwszej Płatności.

Wnioskodawca i Nabywca będą w dalszej części niniejszego wniosku łącznie określani jako Strony.

Cena nabycia Udziałów

Zgodnie z Umową, cena nabycia Udziałów (dalej: Cena Nabycia) składa się z następujących elementów:

 • Pierwsza Płatność,
 • Druga Płatność,
 • Płatność Warunkowa oraz
 • płatności Eam Out.

Pierwsza Płatność została uiszczona przez Nabywcę na rzecz Wnioskodawcy w dniu zawarcia Umowy. Zgodnie z Umową, pozostałe elementy zwiększające Cenę Nabycia, tj. Druga Płatność, Płatność Warunkowa oraz płatność Eam Out, zostaną uiszczone na rzecz Wnioskodawcy, pod warunkiem zaistnienia m.in. opisanych poniżej zdarzeń, po dniu sprzedaży Udziałów.

Druga Płatność

Strony ustaliły, iż Druga Płatność - odpowiadająca kapitałom własnym Spółki - zostanie ustalona i następnie uiszczona przez Nabywcę na rzecz Wnioskodawcy po dniu sprzedaży Udziałów. Strony ustaliły także w Umowie odpowiedni mechanizm oraz termin płatności Drugiej Płatności przypadający po dacie sprzedaży Udziałów, z uwzględnieniem m.in. terminu zapłaty przez kontrahentów wierzytelności należnych Spółce.

Kwota Drugiej Płatności została ustalona na podstawie sporządzonych po podpisaniu Umowy bilansu oraz i rachunku zysków i strat obejmujących dane finansowe na dzień zbycia Udziałów.

Płatność Warunkowa

Zgodnie z Umową, elementem Ceny Nabycia jest Płatność Warunkowa, której wypłata uzależniona jest od sprzedaży przez Spółkę określonych towarów i zapłaty przez klientów na rzecz Spółki kwot wynikających z umów sprzedaży tych towarów w określonym terminie.

Earn Out

W przypadku, w którym Spółka osiągnie określony w Umowie poziom przychodów ze sprzedaży towarów wyprodukowanych przez grupę kapitałową, do której należy Nabywca (dalej: Przychód), Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania płatności Eam Out. Maksymalna kwota Earn Out, która może zostać wypłacona, Wnioskodawcy, została określona kwotowo w Umowie.

Płatność Eam Out będzie kalkulowana corocznie przez okres 3 lat od dnia sprzedaży Udziałów na rzecz Nabywcy. Kwota Przychodu stanowiąca podstawę do zapłaty płatności Earn Out będzie corocznie ustalana na podstawie danych finansowych Spółki.

Wnioskodawca podkreśla, że w marcu 2015 r. cała Cena Nabycia została przez niego rozpoznana w księgach rachunkowych jako przychód z tytułu zbycia inwestycji (na gruncie księgowym Udziały były zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę jako inwestycje).

W świetle powyższego, z uwagi na brak wystarczającej praktyki podatkowej w tym zakresie, Wnioskodawca pragnie uzyskać potwierdzenie co do zasad rozpoznawania przychodu podatkowego w odniesieniu do Ceny Nabycia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać (zarachować) całą Cenę Nabycia, w tym także:

 1. Drugą Płatność,
 2. Płatność Warunkową oraz
 3. płatność Earn Out

jako przychód należny w momencie zbycia Udziałów na rzecz Nabywcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on rozpoznać (zarachować) całą Cenę Nabycia, w tym także:

 1. Drugą Płatność,
 2. Płatność Warunkową oraz
 3. płatność Eam Out

jako przychód należny w momencie zbycia Udziałów na rzecz Nabywcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on rozpoznać (zarachować) całą Cenę Nabycia, w tym także:

 1. Drugą Płatność,
 2. Płatność Warunkową oraz
 3. płatność Earn Out

jako przychód należny w momencie zbycia Udziałów na rzecz Nabywcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie natomiast do treści art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 3a, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności. W związku z powyższym, podstawową zasadą rozpoznawania przychodów z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PDOP jest zasada memoriałowa, tj. rozpoznanie przychodu w momencie, w którym stał się on należny, choćby nie został przez podatnika faktycznie otrzymany. Oznacza to, że przychody będą należne nawet wówczas, gdy strony odroczą termin płatności należności pieniężnych. Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi niewątpliwie zbycie prawa majątkowego w rozumieniu wskazanego powyżej art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP. W konsekwencji, przychód podatkowy powinien być rozpoznawany w pełnej wysokości w momencie zbycia tych udziałów. Zgodnie z Umową, sprzedaż Udziałów w Spółce (zbycie prawa majątkowego) na rzecz Nabywcy nastąpiła w momencie zapłaty Pierwszej Płatności, tj. w marcu 2015 r. Należy zatem przyjąć, że właśnie w tym miesiącu powstał po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w PDOP, tj. Wnioskodawca osiągnął przychód podatkowy z tytułu zbycia Udziałów w wysokości całej Ceny Nabycia. Jak wskazano powyżej, w marcu 2015 r. Wnioskodawca otrzymał część Ceny Nabycia (tj. Pierwszą Płatność) i niewątpliwie w tym zakresie osiągnął przychód podatkowy. Z uwagi na fakt, że pozostała część Ceny Nabycia zostanie zapłacona w późniejszym terminie, należy rozstrzygnąć, czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy z tytułu tak odroczonych płatności również w momencie zbycia Udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że cała Cena Nabycia, w tym także Druga Płatność, Płatność Warunkowa oraz płatność Earn Out (dalej łącznie: Płatności po Podpisaniu Umowy), powinna być rozpoznana (zarachowana) jako przychód należny w momencie zbycia Udziałów.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia szerszą argumentację potwierdzającą powyższe stanowisko.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Wnioskodawca posiada w stosunku do Nabywcy istniejącą wierzytelność o zapłatę całej Ceny Nabycia, przy czym płatność części tej wierzytelności jest uzależniona od spełnienia określonych warunków w późniejszym terminie (choć znana jest już jej maksymalna wysokość). Wnioskodawca może zatem domagać się od Nabywcy zapłaty całej Ceny Nabycia na zasadach określonych w Umowie. W konsekwencji, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód należny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP, od całej kwoty Ceny Nabycia. Dopuszczenie w takiej sytuacji możliwości uzależnienia przychodu podatkowego od terminów płatności wierzytelności doprowadziłoby do sterowania przez Strony momentem powstania przychodu podatkowego dzięki odpowiedniemu ustalaniu terminów płatności. Ustalenie powyższych zasad płatności Ceny Nabycia (tj. rozłożenie jej płatności w czasie) jest efektem negocjacji biznesowych Stron. Ustalono w nich, że część Ceny Nabycia będzie odroczona w czasie i uzależniona od określonych zdarzeń przyszłych, w szczególności przepływów pieniężnych i przychodów z działalności Gospodarczej generowanych przez Spółkę po sprzedaży Udziałów. Przy czym Strony wyraźnie uzgodniły, że Płatności do Podpisaniu Umowy stanowią element Ceny Nabycia Udziałów, a wiec uwzględniły Płatności po Podpisaniu Umowy przy szacowaniu wartości rynkowej Spółki dla potrzeb negocjacji ceny Udziałów. Taki model rozliczeń jest jednym z dwóch najczęściej spotykanych na rynku. W ramach drugiego modelu płatności związane ze sprzedażą udziałów, uzależnione od spełnienia określonych warunków, stanowią dodatkowe wynagrodzenie zbywcy, odrębne od ceny sprzedaży. Natomiast w przedmiotowej sprawie Strony uzgodniły mechanizm płatności, w którym Płatności po Podpisaniu Umowy nie stanowią takiego dodatkowego, odrębnego od Ceny Nabycia wynagrodzenia, lecz, zgodnie z Umową, są jej częścią składową. W konsekwencji, z uwagi na fakt, że Płatności po Podpisaniu Umowy są jednym z elementów Ceny Nabycia, ich traktowanie podatkowe powinno być zgodne z istotą Ceny Nabycia jako wierzytelności z odroczonym terminem płatności powstałej w momencie zbycia Udziałów. Oznacza to, że cała Cena Nabycia, w pełnej wysokości określonej w Umowie (w tym Płatności po Podpisaniu Umowy), powinna być rozpoznana jako przychód należny dla celów podatkowych w momencie zbycia Udziałów.

Ustalenie zasad płatności Ceny Nabycia w opisany powyżej sposób jest uzasadnione ze względów biznesowych. Uzależnienie wypłaty Płatności po Podpisaniu Umowy od określonych przepływów pieniężnych, czy też uzyskania określonego poziomu Przychodów ma motywować osoby kierujące Spółką do zintensyfikowanych działań zbieżnych z interesem Nabywcy. W tym kontekście przesunięcie zapłaty części Ceny Nabycia stanowi jedynie jej odroczenie i pełni głównie funkcje motywujące. Z kolei, z perspektywy Nabywcy tego rodzaju postanowienia umowne gwarantują rozwój i osiągnięcie określonych celów biznesowych przez Spółkę. Dodatkowo, w ten sposób Nabywca zabezpiecza swoje interesy poprzez odroczenie obowiązku uiszczenia Płatności po Podpisaniu Umowy do momentu, w którym zapewnienia Wnioskodawcy o kondycji i możliwościach Spółki zostaną zweryfikowane w trakcie prowadzenia działalności przez Spółkę. W związku z powyższym, uzależnienie przez Strony zapłaty Płatności po Podpisaniu Umowy od zdarzeń mających nastąpić w przyszłości jest elementem ustaleń biznesowych Stron i stanowi w praktyce jedynie odroczenie płatności Ceny Nabycia (jako instrument motywujący), które nie powinno w żadnym zakresie wpływać na moment rozpoznania przychodu należnego na gruncie ustawy o PDOP, tj. dzień zbycia Udziałów.

Odnosząc się do warunków zapłaty Płatności po Podpisaniu Umowy, zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, w oparciu o dotychczasowe wyniki finansowe Spółki i prognozy finansowe na przyszłość, istnieje istotne prawdopodobieństwo ich spełnienia i, w rezultacie, zapłaty Płatności po Podpisaniu Umowy. Wnioskodawca pragnie w tym kontekście wskazać, że za realizację tych warunków będą odpowiedzialne osoby, które zarówno przed sprzedażą Udziałów, jak i po tej transakcji, pełnią kluczowe funkcje w Spółce, jak i zasiadają w zarządzie Wnioskodawcy. Osoby te posiadają unikalną wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i są najlepiej zorientowane w możliwościach spełnienia warunków uprawniających do wypłaty Płatności po Podpisaniu Umowy. W tym kontekście niewątpliwie uzasadnione jest rozpoznanie całej Ceny Nabycia jako przychodu należnego w momencie zbycia Udziałów. Naturalnie, z uwagi na ryzyko wpisane w istotę działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie może całkowicie wykluczyć, że ostatecznie nie zostaną spełnione wszystkie wskazane w Umowie warunki do zapłaty Płatności po Podpisaniu Umowy. Jednakże, w takiej sytuacji powinien on być uprawniony do wstecznego zmniejszenia (korekty) przychodu należnego rozpoznanego w momencie zbycia Udziałów.

Wnioskodawca pragnie także zaznaczyć, że konieczność zaliczenia całej Ceny Nabycia do przychodów podatkowych w momencie zbycia Udziałów wynika również z treści art. 14 ustawy o PDOP, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Skoro powyższy przepis nie uzależnia rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości ceny sprzedaży od dodatkowych przesłanek takich jak jej pełna płatność oraz wszystkie elementy Płatności po Podpisaniu Umowy stanowią integralną część Ceny Nabycia (odzwierciedlającą wolę i intencję Stron Umowy), to cała Cena Nabycia powinna być rozpoznana w tym samym momencie (tj. w dniu zbycia Udziałów) jako przychód podatkowy.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, że ze względu na powyższe uwarunkowania ekonomicznie i istotne prawdopodobieństwo spełnienia warunków do zapłaty Płatności po Podpisaniu Umowy, rozpoznał on pełną Cenę Nabycia (a więc także Płatności po Podpisaniu Umowy) jako przychód dla celów rachunkowych już w momencie zbycia Udziałów na rzecz Nabywcy. W związku z powyższym, rozpoznanie przychodu należnego dla celów podatkowych w tym samym momencie będzie spójne z zapisami księgowymi Wnioskodawcy. W tym kontekście Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że choć przepisy z zakresu rachunkowości nie są podstawą do ustalania konsekwencji podatkowych operacji gospodarczych, nie można pozostać obojętnym na fakt, iż celem przepisów z zakresu rachunkowości jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie wpływu zjawisk ekonomicznych zachodzących w jednostce na jej sytuację finansową. Z tego względu, ekonomiczna kwalifikacja określonych zjawisk dla celów księgowych może być pomocna przy ocenie ich skutków podatkowych. W konsekwencji, skoro w oparciu o regulacje księgowe odzwierciedlające w największym możliwym stopniu ekonomiczny sens operacji gospodarczych doszło do powstania przychodu z tytułu zbycia Udziałów, również na gruncie prawa podatkowego pełna Cena Nabycia powinna podlegać opodatkowaniu PDOP w momencie zbycia Udziałów.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, powinien on rozpoznać (zarachować) całą Cenę Nabycia, w tym także:

 1. Drugą Płatność,
 2. Płatność Warunkową oraz
 3. płatność Earn Out

jako przychód należny w momencie zbycia Udziałów na rzecz Nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.