IPPB3/4510-282/15-3/EŻ | Interpretacja indywidualna

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umorzenia dobrowolnego akcji
IPPB3/4510-282/15-3/EŻinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. przychód
  3. umorzenie
  4. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015r. (data wpływu 1 kwietnia 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umorzenia dobrowolnego akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będący osobą prawną – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”) jest komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”). SKA na mocy art. 9 ust. 1 Ustawy nowelizującej nie była podatnikiem podatku dochodowego, ponieważ jej rok obrotowy rozpoczął się w 2013 r. i skończył się w grudniu 2014 r.

Podatnikami byli jej wspólnicy, w tym Wnioskodawca będący komplementariuszem w SKA. W dniu grudniu 2014 r. SKA zbyła należące do niej akcje w innej spółce komandytowo-akcyjnej („SKA II”) na jej rzecz w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariusza w trybie tzw. umorzenie dobrowolnego przewidzianego w art. 359 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za zbyte na rzecz SKA II akcje w celu ich umorzenia zostanie wypłacone akcjonariuszowi (SKA) w terminie późniejszym niż data zawarcia umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia. Z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia powstanie u Wnioskodawcy przychód.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód z tytułu umorzenia dobrowolnego akcji powinien zostać wykazany przez Wnioskodawcę w dniu zawarcia umowy o zbyciu akcji na rzecz SKA II celem ich umorzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji powinien zostać wykazany w momencie, w którym została zawarta umowa o zbyciu akcji na rzecz SKA II w celu ich umorzenia. Zatem dniem powstania przychodu dla Wnioskodawcy, jako komplementariusza SKA będzie dzień zawarcia umowy o zbyciu przez SKA akcji na rzecz SKA II celem ich umorzenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochód ten stanowi nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W przypadkach wskazanych w art. 21 i 22 Ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania jest przychód. Szczególną kategorie dochodów/przychodów opodatkowanych podatkiem CIT stanowią dochody/przychody z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT dochodem/przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Należy jednak zwrócić uwagę, iż od 1 stycznia 2011 r. do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych zaliczane są wyłącznie dochody z tytułu tzw. umorzenia przymusowego lub automatycznego akcji. Z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z uchyleniem art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT dochody z tzw. dobrowolnego umorzenia akcji (zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia) zostały wyłączone z kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to, że tego rodzaju dochody powinny być opodatkowane podatkiem CIT łącznie z pozostałymi dochodami podatnika z zastosowaniem ogólnych zasad rozpoznawania przychodów i kosztów ich uzyskania. Ustawa o CIT nie zawiera generalnej definicji przychodu. Art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT wymienia jedynie rodzaje przysporzeń majątkowych uznawanych na gruncie podatku CIT za przychody podlegające opodatkowaniu. W szczególności do takich przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, należą otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przychody z umorzenia dobrowolnego akcji, a więc przychody z odpłatnego zbycia akcji na rzecz SKA II w celu ich umorzenia będą stanowiły zatem dla Wnioskodawcy przychody na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o CIT, jako należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Za datę powstania przychodów, o których mowa w ust. 3, tj. przychodów związanych z działalnością gospodarczą, także przychodów należnych, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane – w świetle art. 12 ust. 3a Ustawy o CIT – uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1. wystawienia faktury albo 2. uregulowania należności. Z powyższego wynika zatem, iż pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto dodać należy, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia. Art. 12 ust. 3 Ustawy o CIT wyraźnie odróżnia przychód należny od jego „faktycznego otrzymania” czyli „zapłacenia”. Realizując zatem, założenia wykładni prawa nakazującej poszukiwanie znaczenia interpretowanego terminu w powszechnym języku polskim, wskazać należy na rozumienie znaczeniowe pojęcia „należny” według „Słownika języka polskiego” pod redakcją prof. M. Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN – 1998 r., wydanie I, tom II, str. 253), który wskazuje znaczenie wyrazu „należny” - jako „przysługujący, należący się komuś lub czemuś”. Tak więc „przychód należny” oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany. Określając więc moment podatkowy, w którym Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w ramach dobrowolnego ich umorzenia należy kierować się literalnym brzmieniem art. art. 12 ust. 3 Ustawy o CIT Stanowisko korespondujące ze stanowiskiem Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w m.in. w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 października 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-830/12/MO, według której „Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz zdarzenie przyszłe przedstawione na wniosku należy stwierdzić, iż momentem powstania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji w SKA będzie dzień odpłatnego zbycia tych akcji bez względu na to czy w uchwale zgromadzenia wspólników zostanie określony konkretny dzień, w którym SKA będzie zobowiązana do wypłaty tego wynagrodzenia. Samo odroczenie terminu płatności wynagrodzenia za umarzane akcje pozostaje bowiem bez wpływu na moment powstania przychodu z tego tytułu. W świetle powyższego stanowisko Spółki, iż powinna wykazać przychód w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji w SKA (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) w dniu odpłatnego zbycia akcji celem umorzenia – jest prawidłowe”. Należy również wskazać na interpretacje indywidualne, które potwierdzają przyjętą przez Wnioskodawcę wykładnie terminu „przychody należne” związanego z przychodami powstającym w związku z zbywaniem udziałów/akcji na rzecz spółek w celu ich dobrowolnego umorzenia: - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lutego 2013 r. sygn. IBPBII/2/415-1510/12/ŁCz: „Mając na uwadze powyższe w kontekście przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że wnioskodawca uzyskał przychód w momencie zbycia udziałów w spółce z o.o. Wtedy to przychody z odpłatnego zbycia udziałów stanowiły przychody należne czyli przysługujące, należące się wnioskodawcy. Zatem bez znaczenia dla momentu wystąpienia obowiązku podatkowego jest czy środki pieniężne za udziały zostały wypłacone wnioskodawcy zgodnie z ustalonym terminem. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b podlega kwota należna wynikająca z umowy nabycia udziałów przez spółkę. Podatek z ww. tytułu winien zostać zapłacony do końca kwietnia roku następującego po roku w którym nastąpiło odpłatne zbycie tj. do 30 kwietnia 2012 r.” - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. IPTPB2/415-667/11-5/KR: „Mając powyższe na względzie należy zauważyć, że w momencie odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (umorzenia dobrowolnego) przez spółkę komandytowo-akcyjną, wypłacone wynagrodzenie zwiększa majątek tej spółki, a więc również wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. Zatem momentem, w którym wskazane wyżej dochody (przychody) powstaną po stronie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej jest moment odpłatnego zbycia (umorzenia udziałów) przez spółkę komandytowo-akcyjną.” - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. IPTPB2/415-686/11-7/Akr: „Organ podatkowy nie może zatem zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż przychód po Jego stronie – jako akcjonariuszu spółki komandytowo-akcyjnej – niezależnie od rodzaju dochodów otrzymywanych przez tę spółkę - powstanie jedynie w momentach faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej. Dochód (przychód) po stronie Wnioskodawcy powstanie bowiem już w momencie, w którym spółka komandytowo-akcyjna zbędzie odpłatnie udziały spółek kapitałowych.”, - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2013 r. sygn. IPPB1/415-939/13-3/EC: Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej stanowi dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten po stronie zbywcy powstaje w dacie, w której nastąpi przeniesienie prawa własności akcji na nabywcę bez względu na termin płatności”., - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 lutego 2014 r. sygn. IPTPB2/415-728/13-4/Akr: „Biorąc pod uwagę treść analizowanych przepisów na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej stanowi dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten po stronie Wnioskodawcy powstaje w dacie, w której nastąpi przeniesienie prawa własności akcji na nabywcę bez względu na termin płatności - dniem powstania przychodu będzie zatem dzień zawarcia umowy o zbyciu akcji na rzecz SKA celem ich umorzenia.” Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz interpretacje podatkowe należy stwierdzić, iż momentem powstania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji w SKA II będzie dzień odpłatnego zbycia tych akcji bez względu na to czy w uchwale walnego zgromadzenia SKA II lub umowie nabycia akcji zostanie określony konkretny termin płatności, w którym SKA będzie zobowiązana do wypłaty tego wynagrodzenia. Samo odroczenie terminu płatności wynagrodzenia za umarzane akcje pozostaje bowiem bez wpływu na moment powstania przychodu z tego tytułu. W związku z powyższym, należy uznać, iż przychód z tytułu zbycia akcji celem ich umorzenia (dobrowolne umorzenie akcji) powstanie po stronie Wnioskodawcy niezależnie od daty faktycznej zapłaty na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia przez SKA II. Przychód u Wnioskodawcy powstanie w momencie, w którym wynagrodzenie za zbycie akcji celem umorzenia będzie Wnioskodawcy należne od SKA II. Dniem powstania przychodu będzie zatem dzień zawarcia umowy zbycia akcji na rzecz SKA II celem ich umorzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.