IPPB3/4510-271/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana wpłata z tytułu sprzedaży przez internet stanowi przychód z chwila jej otrzymania przez Spółkę
IPPB3/4510-271/15-4/MCinterpretacja indywidualna
  1. moment powstania przychodów
  2. przychód
  3. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 maja 2015 r. Nr IPPB3/4510-271/15-2/MC, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy otrzymana wpłata stanowi przychód podlegający opodatkowaniu z chwilą jej otrzymania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy otrzymana wpłata stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z chwilą jej otrzymania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w systemie wysyłkowym (przez internet), polegającą na sprzedaży detalicznej między innymi odzieży, obuwia, artykułów dziecięcych, akcesoriów do użytku domowego. Spółka prowadzi sprzedaż towarów w formie kilkudniowych kampanii sprzedażowych przeprowadzanych na stronie internetowej. W trakcie kampanii sprzedażowej klienci składają zamówienia i dokonują wpłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów. Po zakończeniu trwania kampanii sprzedażowej Spółka dokonuje zakupu zamówionych towarów u dostawcy i w dalszej kolejności dostarcza je do klientów. Oznacza to, iż w momencie składania zamówienia przez klientów Spółka nie posiada towaru na stanie magazynowym. Spółka zawiera z klientami umowy sprzedaży, w których zobowiązuje się do realizacji dostaw towarów w przyszłych okresach. Okres realizacji dostawy wynosi maksymalnie do 5 tygodni od dnia zakończenia kampanii sprzedażowej, w ramach której towar został zakupiony, o ile opis kampanii sprzedażowej nie zastrzega terminu dłuższego. Wpłacona zaliczka na poczet przyszłych dostaw towarów jest zwracana klientowi w momencie kiedy Spółka nie jest w stanie zrealizować zamówienia np.:(nie otrzyma towaru od dostawcy).

W uzupełnieniu z dnia 25 maja 2015r. Wnioskodawca podał, że wg regulaminu „Poprzez naciśniecie przycisku „Zamawiam i płacę” podczas procesu zakupu Towarów Klient zawiera umowę zakupu wybranych przez siebie Towarów na warunkach Kampanii Reklamowej, w której bierze udział. W przypadku, gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane, o czym Spółka niezwłocznie informuje Klienta”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana zaliczka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z chwilą jej otrzymania...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku podatku dochodowego od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust.3a wyżej wymienionej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.3, uważa się z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Zdaniem Wnioskodawcy za okres „sprawozdawczy” użyty w treści art. 12 ww ustawy, należy uznać jeden miesiąc w sytuacji gdy Spółka rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych, co znajduje zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy.

Jak wynika z treści powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis art. 12 ust. 3a nie ma zastosowania do otrzymanych zaliczek lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w późniejszych okresach sprawozdawczych, bowiem takie zaliczki lub zarachowane należności stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Otrzymana zaliczka nie ma charakteru definitywnego i ostatecznego, gdyż w momencie gdy Spółka nie otrzyma towaru od dostawcy, otrzymana zaliczka zostanie w całości zwrócona klientowi.

W uzupełnieniu z dnia 25 maja 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że przychód w spółce zostanie uznany w momencie wysłania towaru do klienta, jeśli został wcześniej opłacony lub w momencie dostarczenia towaru, gdy towar jest opłacony za pobraniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: pdop ) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast moment uzyskania przychodów określają przepisy art. 12 ust. 3a, 3c - 3i pdop. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3a tej ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zgodnie z art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W myśl art. 12 ust. 3d pdop - przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. Natomiast art. 12 ust. 3e stanowi, że w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej przez internet odzieży, obuwia, artykułów dziecięcych itp. W trakcie kampanii sprzedażowych klienci składają zamówienia i dokonują zapłaty na poczet dostawy zamówionego towaru. Po zakończeniu danej kampanii sprzedażowej Spółka dokonuje zakupu zamówionych towarów u dostawcy i później dostarcza je klientom. W przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie zrealizować zamówienia wpłacona kwota zostaje zwrócona. Wg regulaminu „Poprzez naciśniecie przycisku „Zamawiam i płacę” podczas procesu zakupu Towarów Klient zawiera umowę zakupu wybranych przez siebie Towarów na warunkach Kampanii Reklamowej, w której bierze udział. W przypadku, gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane, o czym Spółka niezwłocznie informuje Klienta”

Wnioskodawca uznaje dokonaną przez klienta płatność jako zaliczkę powołując się na art. 12 ust. 4 pkt 1 pdop, który mówi, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...). Według Spółki otrzymane płatności stanowią zaliczkę na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zrealizowane w późniejszych okresach sprawozdawczych. Według Wnioskodawcy przychód w Spółce powinien zostać wykazany w momencie wysłania towaru do klienta, jeśli został wcześniej opłacony lub w momencie dostarczenia towaru, gdy towar jest opłacony za pobraniem.

Organ zauważa, że w przedmiotowej sprawie sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym (przez internet) następuje za pobraniem całej należności z góry – przed wydaniem towaru (za wyjątkiem sytuacji opłaty za pobraniem w momencie dostarczenia towaru). Jak wynika z uzupełnienia do wniosku, umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez klienta przycisku „Zamawiam i płacę” i w ciągu 48 godzin klient jest zobowiązany do zapłaty za towar. Z powyższego wynika, że klient wykonując czynności jw. dokonuje ostatecznego i definitywnego uregulowania należności za zakupiony towar.

Wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, przedmiotowa kwota nie podlega wyłączeniu z kategorii przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten mógłby mieć zastosowanie w sytuacji, gdyby sprzedaż towarów następowała w terminie późniejszym niż dokonana przez klienta wpłata. W przedmiotowej sprawie z taką sytuacja nie mamy jednak do czynienia. Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku (uzupełnieniu) wyraźnie wynika, że umowa sprzedaży jest zawierana z klientem w momencie zaakceptowania warunków i zapłaty za towar a nie dopiero w momencie fizycznej dostawy towaru.

Wobec powyższego, momentem powstania przychodu jest data uregulowania należności przez klienta (art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy pdop). Natomiast późniejsze zdarzenia, takie jak np. nieotrzymanie towaru od dostawcy, skutkują rozwiązaniem zawartej umowy sprzedaży i koniecznością zwrotu przez Spółkę wpłaconych przez klienta środków. Na gruncie podatkowym sytuacja taka wymaga dokonania korekty wykazanych uprzednio przychodów.

Tym samym za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że przychód powstanie dopiero w momencie wysłania towaru do klienta (w przypadku wcześniejszej zapłaty). Natomiast zgodzić się należy ze Spółką, że w przypadku gdy zapłata za towar następuje w momencie dostarczenia towaru (opłata za pobraniem) przychód powstanie w momencie dostarczenia towaru i uregulowania należności.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.