IPPB3/4510-23/16-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku przeprowadzenia opisanej operacji polegającej na przeniesieniu przez Wspólnika na Spółkę z o.o. akcji Spółki Akcyjnej w zamian za objęcie przez Wspólnika udziałów w Spółce z o.o. utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, po stronie Spółki z o.o. powstał/powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPPB3/4510-23/16-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. umorzenie
 4. wartość nominalna
 5. wartość rynkowa
 6. wynagrodzenia
 7. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) uzupełnionym w dniu 14 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016r.) na wezwanie z dnia 9 marca 2016 r. Nr IPPB3/4510-37/16-2/KK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Podstawą niniejszego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, polegające na objęciu przez będącego osobą fizyczną jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej (dalej „Spółka Akcyjna”) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka z o.o.”) w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci akcji Spółki Akcyjnej.

W opisanej operacji jedyny akcjonariusz Spółki Akcyjnej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki z o.o. (dalej „Wspólnik”). Wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Zarówno Spółka Akcyjna, jak i Spółka z o.o. są polskimi spółkami prawa handlowego z siedzibą w Polsce i podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów.

W ramach wskazanego zdarzenia przyszłego Spółka z o.o. dokonała/dokona w pierwszej kolejności podwyższenia kapitału zakładowego o 90 milionów złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. nastąpiło/nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów, z których wszystkie obejmie Wspólnik.

W celu pokrycia objętych nowo utworzonych udziałów w Spółce z o.o. o łącznej wartości nominalnej 90 milionów złotych, Wspólnik przeniósł/przeniesie na Spółkę z o.o. wszystkie posiadane przez Wspólnika akcje Spółki Akcyjnej o łącznej wartości rynkowej 90 milionów złotych (wartość nominalna akcji wynosi 36 milionów złotych). Wnoszone do Spółki z o.o. akcje stanowią/stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego, a samo przeniesienie nastąpiło/nastąpi bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu dla Wspólnika. W wyniku przeniesienia przez Wspólnika na Spółkę z o.o. akcji Spółki Akcyjnej, Spółka z o.o. stała/stanie się jedynym akcjonariuszem Spółki Akcyjnej. Wspólnik pozostał/pozostanie natomiast w dalszym ciągu jedynym wspólnikiem Spółki z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku przeprowadzenia opisanej operacji polegającej na przeniesieniu przez Wspólnika na Spółkę z o.o. akcji Spółki Akcyjnej w zamian za objęcie przez Wspólnika udziałów w Spółce z o.o. utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, po stronie Spółki z o.o. powstał/powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zdaniem wnioskodawcy po stronie Spółki z o.o. nie powstał/powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Przedstawiona operacja stanowiła/stanowić będzie wymianę udziałów w rozumieniu artykułu 12 ustępu 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jej wyniku bowiem Spółka z o.o. nabyła/nabędzie od Wspólnika Spółki Akcyjnej akcje tej spółki, a w zamian Wspólnik objął/obejmie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o.

Jednocześnie przeprowadzona operacja nastąpiła/nastąpi bez jakiejkolwiek zapłaty w gotówce z tego tytułu, a w jej wyniku Spółka z o.o. jako spółka nabywająca została/zostanie jedynym akcjonariuszem w Spółce Akcyjnej, której akcje nabędzie. Tym samym Spółka z o.o. uzyskała/uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej.

W końcu również Spółka z o.o., Spółka Akcyjna oraz Wspólnik, a więc wszystkie podmioty biorące udział w tej transakcji, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wobec powyższego wartość akcji nabytych przez Spółkę z o.o. powinna zostać zakwalifikowana jako niezaliczająca się do przychodów podatkowych na podstawie artykułu 12 ustępu 4d ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych. Tym samym po stronie Spółki z o.o. nie powstanie obowiązek podatkowy związany z przedstawioną operacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.