IPPB3/4510-23/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

1. W jakiej dacie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu dodatkowych opłat związanych z windykacją przeterminowanych należności oraz odsetek karnych z tytułu zwłoki w realizacji zobowiązań przez Klienta?2. W jakiej dacie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu opisanej powyżej prowizji z tytułu przedłużenia umowy pożyczki?3. W jakiej dacie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu naliczanej opłaty administracyjnej?
IPPB3/4510-23/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. należność
 2. odsetki karne
 3. przychód
 4. umowa pożyczki
 5. windykacja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu powstania przychodu z tytułu:

 1. dodatkowych opłat związanych z windykacją przeterminowanych należności oraz odsetek karnych z tytułu zwłoki w realizacji zobowiązań klienta (pytanie nr 1) – jest prawidłowe;
 2. prowizji z tytułu przedłużenia umowy pożyczki (pytanie nr 2) – jest prawidłowe;
 3. naliczonej opłaty administracyjnej (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu powstania przychodu z tytułu dodatkowych opłat związanych z windykacją przeterminowanych należności oraz odsetek karnych z tytułu zwłoki w realizacji zobowiązań klienta, prowizji z tytułu przedłużenia umowy pożyczki oraz naliczonej opłaty administracyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem VAT czynnym, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania osobom fizycznym pożyczek, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Wnioskodawca nie jest bankiem, ani spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową, w związku z czym nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o przepisy ustawy prawo bankowe lub ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Wnioskodawca udziela pożyczek na podstawie umów zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą (działającym jako pożyczkodawcą), a pożyczkobiorcą (dalej: "Klientem" lub "pożyczkobiorcą"). Pożyczki udzielane są jako: krótkoterminowe (na okres 30 dni) lub długoterminowe spłacane w ratach miesięcznych (na okres dłuższy niż 30 dni). Składając wniosek o udzielenie pożyczki, w zależności od wybranej opcji płatności, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 0,01 zł lub 1 zł z posiadanego rachunku bankowego (opłata rejestracyjna), zaś po wpłacie wskazanej wpłaty, analityk Wnioskodawcy dokonuje weryfikacji wniosku i wydaje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu pożyczki. Opłata rejestracyjna ma na celu dodatkową weryfikację pożyczkobiorcy w zakresie jego danych osobowych i adresowych.

Po pozytywnej weryfikacji pożyczkobiorcy pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem zawierana jest umowa pożyczki. Zgodnie z ofertą Wnioskodawcy:

 • udzielane pożyczki są nieoprocentowane,
 • odsetki są naliczane i pobierane w ustalonej w umowie wysokości wyłącznie w przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez Klienta (odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie),
 • Klient obciążany jest opłatami administracyjnymi płatnymi w okresach miesięcznych razem z ratą spłacanej pożyczki (pożyczki długoterminowe), albo płatną jednorazowo w terminie spłaty pożyczki (pożyczki krótkoterminowe),
 • w przypadku pożyczek krótkoterminowych postanowienia umowy mogą przewidywać dodatkową prowizję w przypadku przedłużenia terminu spłaty pożyczki (na wniosek Klienta),
 • w przypadku niespłacenia pożyczki krótkoterminowej w terminie, w przypadku braku zapłaty raty pożyczki długoterminowej lub opłaty administracyjnej w terminie wynikającym z harmonogramu spłat, Wnioskodawca ma prawo naliczyć opłaty związane z podjętymi działaniami windykacyjnymi w stosunku do Klienta w zakresie przeterminowanych należności.

Opłata administracyjna, o której mowa powyżej, płatna jest w okresach rozliczeniowych przede wszystkim z tytułu czynności w zakresie obsługi spłaty pożyczki podejmowanych przez Wnioskodawcę w całym okresie, na który umowa pożyczki została zawarta, a które mają ułatwić Klientowi spłatę należności względem Wnioskodawcy, tj.:

 • kontakt telefoniczny w celu poinformowania o wypłacie pożyczki,
 • monitorowanie terminowej spłaty pożyczki przez Wnioskodawcę,
 • wysyłanie na numer telefonu podany przez Klienta wiadomości SMS w celu przypomnienia terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej lub raty pożyczki długoterminowej,
 • kontakt telefoniczny w celu przypomnienia terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej lub terminie zapłaty rat pożyczki długoterminowej.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, w przypadku pożyczek krótkoterminowych opłata administracyjna płatna w szczególności za dodatkowe czynności obsługi spłaty pożyczki należna jest jednorazowo wraz ze spłatą kwoty pożyczki.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, w przypadku pożyczek długoterminowych opłata administracyjna płatna w szczególności za dodatkowe czynności obsługi spłaty pożyczki, nie jest należna jednorazowo, a płatna jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych, których ilość zależna jest od okresu spłaty pożyczki (opłata administracyjna nie jest zatem jednolitym, jednorazowym wynagrodzeniem płatnym ratalnie, a wynagrodzeniem okresowym, gdyż w każdym okresie rozliczeniowym naliczana jest odrębna opłata administracyjna). Opłata administracyjna płatna jest w stałej wysokości określonej w umowie niezależnie od wysokości raty pożyczki. Harmonogram spłaty pożyczki długoterminowej uwzględnia również płatność opłat administracyjnych należnej za dane okresy rozliczeniowe, tym samym Wnioskodawca z tytułu świadczonych usług obsługi spłaty pożyczki uzyskuje od pożyczkobiorcy (Klienta) zapłatę płatną w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Zgodnie z zawartą umową pożyczki Klient w każdym momencie ma prawo do spłaty pożyczki przed terminem i tym samym skrócenia okresu trwania okresu spłaty pożyczki. W takim wypadku opłaty administracyjne odnoszące się do okresów rozliczeniowych, o które umowa pożyczki zostanie skrócona, nie są wymagalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W jakiej dacie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu dodatkowych opłat związanych z windykacją przeterminowanych należności oraz odsetek karnych z tytułu zwłoki w realizacji zobowiązań przez Klienta...
 2. W jakiej dacie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu opisanej powyżej prowizji z tytułu przedłużenia umowy pożyczki...
 3. W jakiej dacie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu naliczanej opłaty administracyjnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do dodatkowych opłat związanych z windykacją przeterminowanych należności oraz odsetek karnych z tytułu zwłoki w realizacji zobowiązań przez Klienta, nie znajdą zastosowania wspomniane ust. 3a, 3c, 3d i 3f art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ:

 • regulacja art. 12 ust. 3a ww. ustawy odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której podatnik otrzymuje przychód wynikający ze zbycia rzeczy (lub innej czynności prawnej, skutkującej wydaniem rzeczy), wykonania usługi, lub zbycia prawa majątkowego;
 • regulacja art. 12 ust. 3c i 3d ww. ustawy odnosi się do usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego;
 • regulacja art. 12 ust. 3f ww. ustawy odnosi się wyłącznie do realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z powyższego wynika, że przedmiotowe należności, których dotyczy niniejsze pytanie, nie mieszczą się w żadnej z wymienionych kategorii przychodów. Należy zauważyć, iż ww. opłaty i odsetki nie stanowią odpłatności za świadczenia ze strony Wnioskodawcy, a w szczególności nie są wynagrodzeniem za świadczone usługi. Funkcja przedmiotowych należności jest zdyscyplinowanie Klientów (pożyczkobiorców) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów pożyczek, a jednocześnie mają na celu wynagrodzenie Wnioskodawcy (pożyczkodawcy) szkód wynikających z naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę. Z tego względu dodatkowe opłaty związane z windykacją przeterminowanych należności oraz odsetki karne z tytułu zwłoki w realizacji zobowiązań przez Klienta należy traktować jako zryczałtowane odszkodowanie należne w przypadku niewywiązania się przez pożyczkobiorcę z obowiązków umownych i będące konsekwencją podejmowania przez Wnioskodawcę czynności zmierzających do odzyskania należności.

W konsekwencji, do przedmiotowych należności znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który odnosi się do kategorii przychodów niewymienionych w poprzednich ustępach, a zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Stanowisko Wnioskodawcy zgodne jest z dotychczasowym poglądem prezentowanym przez Ministra Finansów, np.: interpretacja indywidualna z dnia z dnia 7 października 2011 r. Nr ILPB3/423-310/11-3/EK (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu opłat związanych z windykacją przeterminowanych należności oraz z tytułu odsetek karnych powstawał będzie w dacie określonej w powołanym przepisie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowe należności nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi lub wydanie rzeczy bądź zbycia prawa majątkowego, a specyficznie kalkulowane odszkodowanie, zmierzające do pokrycia szkód związanych z dochodzeniem niespłaconych należności Klientów.

Ad 2.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu prowizji za przedłużenie umowy pożyczki powstanie w dacie jej naliczenia, tzn. w chwili podpisania nowego harmonogramu spłaty pożyczki, traktowanego jako aneks do umowy pożyczki.

Wnioskodawca wskazuje, że świadczenie to ma charakter jednorazowy, jest to odpłatność za określone czynności, związane z przedłużeniem umowy i oceną wiarygodności Klienta (pożyczkobiorcy) w nowych okolicznościach, zrekompensowanie kosztów przygotowania aneksu do umowy pożyczki, np. analizy wniosku o przedłużenie, oceny zdolności pożyczkowej, przygotowania nowego harmonogramu spłat.

Należy podkreślić, że w dacie zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem nie jest wiadome, czy Klient skorzysta z opcji przedłużenia umowy pożyczki, a zatem za moment powstania przychodu w zakresie przedmiotowej prowizji nie można uznać dnia, w którym pożyczka została udzielona.

Ponadto, w stosunku do przedmiotowej prowizji nie znajdą zastosowania następujące ustępy art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • ust. 3c (prowizja nie stanowi zapłaty za usługę rozliczaną w okresach rozliczeniowych),
 • ust. 3d (dotyczy dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego),
 • ust. 3e (zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie ust. 3a) oraz
 • ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dotyczy realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu Wnioskodawcy z tytułu prowizji za przedłużenie umowy pożyczki należy uznać dzień wykonania usługi, tj. dzień podpisania nowego harmonogramu spłat.

Ad 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach ; rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie z ww. art. 12 ust. 3c jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w następujących po sobie okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W takim przypadku przychód należny z tytułu usług o ustalonym okresie rozliczeniowym powinien być określany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury lub zawarcia umowy nie decydują o terminie powstania przychodu należnego.

Należy podkreślić, że art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych nie zawiera katalogu usług, które mogą być rozliczane w okresach rozliczeniowych, tym samym za dopuszczalne należy uznać rozliczanie w ten sposób wszelkich usług, o ile strony przewidziały ten fakt w zawartej umowie - możliwość zastosowania zasady określonej w przedmiotowym przepisie zależy zatem wyłącznie od woli stron (ustalenie w umowie okresów, w których usługa jest rozliczana). Biorąc pod uwagę powyższe, za dopuszczalne należy uznać również rozliczanie w okresach rozliczeniowych usług finansowych, np. usług udzielania pożyczek, w szczególności jeżeli pożyczkodawca przez cały okres trwania umowy pożyczki zobowiązany jest do wykonywania szeregu czynności związanych z obsługą spłaty pożyczki oraz ułatwienia jej spłaty przez pożyczkobiorcę. W takim przypadku przychód powstaje w okresach i w kwotach wynikających z harmonogramu spłaty pożyczki (okresach rozliczeniowych).

Chcąc wyjaśnić pojęcie "okresu rozliczeniowego" należy odnieść się do definicji słownikowych pojęć "okres" i "rozliczać", zgodnie z którymi chodzi o przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na obowiązek uregulowania przez dane podmioty spraw finansowych. Jest to koncepcja okresu rozliczeniowego, kładąca nacisk na powiązanie wyodrębnionego przez strony umowy przedziału czasowego z obowiązkiem dokonania rozliczeń za świadczone usługi. Podkreślenia wymaga fakt, że ten właśnie aspekt został wskazany w treści przepisu art. 12 ust. 3c ww. ustawy jako istotny (usługa ma być "rozliczana", a nie świadczona w okresach rozliczeniowych).

W przedmiotowym przypadku Wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz Klientów usługi udzielania pożyczek, w ramach których Wnioskodawca, przez cały okres, na który umowa pożyczki zostanie zawarta, wykonywać będzie szereg czynności, w tym takich mających ułatwić Klientom terminową spłatę kwoty pożyczki lub należnej raty (wiadomości tekstowe SMS oraz kontakt telefoniczny z przypomnieniem zapłaty należności). Jednocześnie z zawartej umowy pożyczki:

 • krótkoterminowej - wynika, że jest ona płatna jednorazowo w terminie spłaty pożyczki,
 • długoterminowej - wynika, że jest ona płatna w okresach miesięcznych, wraz z ratą pożyczki.

Z powyższego wynika, że w przypadku pożyczek:

 • krótkoterminowych - opłata administracyjna stanowi jednorazowe wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczone usługi,
 • długoterminowych - opłata administracyjna nie stanowi jednorazowego wynagrodzenia rozliczanego ratalnie wraz ze spłatą pożyczki, a zgodnie z ustaleniami stron zawartymi w umowie pożyczki, jest to wynagrodzenie należne Wnioskodawcy za wykonywane usługi, za dany okres rozliczeniowy (opłaty administracyjne naliczane są odrębnie wraz z okresami rozliczeniowymi, które pokrywają się z datą spłaty raty pożyczki).

Nie bez znaczenia w analizie prawnopodatkowej przedmiotowego stanu faktycznego jest art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. W przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez Wnioskodawcę jego wynagrodzenie z tytułu przyszłych opłat administracyjnych stanie się należne (wymagalne) dopiero z datą płatności danej raty pożyczki, nie będzie zatem należne (wymagalne) w momencie udzielenia pożyczki, gdyż strony przewidziały rozliczanie usług świadczonych przez Wnioskodawcę w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Ponadto trzeba podkreślić, że Klient ma prawo w każdym momencie spłacić pożyczkę przed terminem, a zatem w momencie udzielenia pożyczki nie jest znana dokładna liczba opłat administracyjnych, które zostaną naliczone przez cały okres trwania umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, za datę powstania przychodu Wnioskodawcy z tytułu opłat administracyjnych:

 • w przypadku pożyczek krótkoterminowych należy uważać dzień udzielenia pożyczki (art. 12 ust. 3a ww. ustawy);
 • w przypadku pożyczek długoterminowych należy uważać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, a dokładnie w harmonogramie spłaty pożyczki (art. 12 ust. 3c ww. ustawy).

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zgodne jest z poglądem prezentowanym zarówno przez Ministra Finansów w wydanych interpretacjach indywidualnych, jak również w wydanych orzeczeniach sądów administracyjnych, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r., nr ILPB3/423-67/12/13-S/JG,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r., nr ILPB3/423-66/12/13-S/JG,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2010 r., nr IPPB5/423-119/10-3/MB,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2008 r., nr IBPB3/423-283/08/AP,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2008 r., nr IP-PB3-423-12/08-2/MB,
 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1146/12.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.