IPPB3/4510-203/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wynikające z uzyskania i rozliczenia wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podstawowego wsparcia pomostowego
IPPB3/4510-203/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. spółdzielnie socjalne
 4. wsparcie pomostowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015r. (data wpływu 13 marca 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z uzyskania i rozliczenia wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podstawowego wsparcia pomostowego jest - prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z uzyskania i rozliczenia wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podstawowego wsparcia pomostowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, zaś w sprawach nieuregulowanych we wskazanej ustawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze. Działalność Spółdzielni reguluje również jej statut z dnia 12.05.2014 r.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Członkami Spółdzielni są osoby fizyczne spełniające kryteria określone w art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych. W myśl par. 43 Statutu, Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

 • fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
 • fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, w tym dotacji z Funduszu Pracy lub innych organizacji rządowych, pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego,
 • fundusz inwestycyjny.

W dniu 18.06.2014 r. na mocy umów zawartych z Fundacją , członkowie Spółdzielni otrzymali wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X. Wsparcie ekonomii społecznej, z przeznaczeniem na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz uzyskali podstawowe wsparcie pomostowe (jako pomoc finansowa udzielona na okres 6-ciu miesięcy, przekazywana na bieżące funkcjonowanie działalności). Po upływie pierwszych 6-ciu miesięcy prowadzenia działalności, członkowie spółdzielni otrzymali przedłużone wsparcie pomostowe, przyznane na kolejne 6 m-cy. Umowa została zawarta pomiędzy Operatorem wsparcia finansowego a Spółdzielnią, jako udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków, umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałej spółdzielni, zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej, złożonym przez każdego z pięciu członków spółdzielni. Łącznie Wnioskodawca otrzymał 100.000 zł. Wsparcie finansowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Y.

Dodatkowo Spółdzielnia zawarła z Operatorem umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, również w ramach X Wsparcie ekonomii społecznej. W ramach tej umowy, przez okres 6-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z wnioskiem złożonym przez 5-ciu członków założycieli, Spółdzielnia otrzymuje wsparcie pomostowe przekazywane na bieżące funkcjonowanie działalności. Wsparcie w wysokości łącznej 30.000 zł, czyli 6.000 zł miesięcznie, jest przeznaczane na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością spółdzielni.

Następnie Spółdzielnia zawarła z Operatorem aneks do w/w umowy, tj. do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, przedłużający wsparcie pomostowe na kolejne 6 m-cy w wysokości łącznej 30.000 zł, czyli 6.000 zł miesięcznie, które jest przeznaczane na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wsparcie finansowe (100.000 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano jako wpłaty na fundusz zasobowy i nie zakwalifikowano do przychodów podatkowych.
 2. Czy wsparcie pomostowe (60.000 zł) uzyskane przez członków Spółdzielni, które na wniosek członków założycieli zostało od razu przekazane na konto bankowe Spółdzielni, prawidłowo zakwalifikowano do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu.
 3. Czy wydatki sfinansowane wsparciem finansowym oraz pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. , dalej: „updop”) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 updop wymienione zostały jednak rodzaje przychodów, określono moment ich powstania, jak i enumeratywnie wskazano wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust 3 updop).

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe.

W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, lub pomniejsza jego pasywa.

Od zasady tej, w ściśle określonych przypadkach, wprowadzone zostały przez ustawodawcę wyjątki. Katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarto go w art. 12 ust. 4 updop. Skoro zatem przepis ten w sposób kategoryczny i wyczerpujący określa, co nie jest przychodem w rozumieniu ustawy, to należy przyjąć, że wszelkie inne przychody, przepisem tym nieobjęte, generują dochód podlegający opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie zawarta została umowa pomiędzy Operatorem wsparcia finansowego a Spółdzielnią o udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego w kwocie 100.000 zł ułatwiającego sfinansowanie wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałej spółdzielni, zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej, złożonym przez każdego z członków spółdzielni (wsparcie finansowe).

Z uwagi na podmiotowość prawną Spółdzielnia jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z normą zawartą w art. 1 ust. 1 przywołanej ustawy.

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni, zasadniczymi funduszami własnymi są fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich oraz fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Wpłaty na fundusz zasobowy są obowiązkowe, jednakże kwestia źródła ich pochodzenia nie jest regulowana przepisami. Jeżeli zatem członkowie spółdzielni zdecydują się że wpłaty na fundusz zasobowy będą pochodziły z uzyskanego przez nich wsparcia finansowego, to środki te będą zasilały ten fundusz spółdzielni i nie będą stanowiły przychodu podatkowego. Wnioskodawca otrzymane wsparcie finansowe przyznane na założenie spółdzielni -100.000 zł - zakwalifikował jako fundusz zasobowy, gdyż powstał on ze środków wpłaconych w celu założenia spółdzielni socjalnej, przyznanych każdemu z 5-ciu członków założycieli i wpłaconych przez Operatora na wniosek członków założycieli bezpośrednio na konto bankowe Spółdzielni.

W związku z tym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uznano tego za przychód podatkowy.

W odniesieniu natomiast do środków otrzymanych w związku z uzyskanym przez członków spółdzielni wsparciem pomostowym, należy wskazać, iż będą one stanowiły dla Spółdzielni przychody, przy czym w sytuacji stosownego ich wydatkowania Spółdzielnia będzie mogła zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W sytuacji natomiast gdyby wydatki poniesione nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas należałoby rozważyć możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych, na zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Zauważyć przy tym należy, że w przedmiotowej sprawie Spółdzielnia, jako osoba prawna nie jest uczestnikiem projektu, a działanie Operatora skierowane jest do osób fizycznych, które są indywidualnymi uczestnikami projektu. Innymi słowy, to członkowie Spółdzielni są uczestnikami projektu, a dofinansowanie jest skierowane do nich jako osób fizycznych spełniających określone kryteria, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółdzielni socjalnej. Fakt, że to Spółdzielnia uzyskuje określone środki finansowe nie oznacza, że jest ona uczestnikiem wskazanego projektu, gdyż uzyskane środki mają służyć osobom fizycznym, członkom Spółdzielni i są przyznawane na ich wniosek. Środki otrzymane przez Spółdzielnię nie są dla niej dotacją, subwencją, dopłatą lub innym nieodpłatnym świadczeniem.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione, finansowane zarówno wsparciem finansowym, jak i wsparciem pomostowym w sytuacji stosownego ich wydatkowania, Spółdzielnia będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w w/w art. 16 ust 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Przyjęte w niniejszym wniosku stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, w tym m.in. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 01.08.2014. znak: ILPB3/423-210/14-3/KS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że ocenie nie podlega prawidłowość zakwalifikowania przez Wnioskodawcę wsparcia finansowego na fundusz zasobowy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Organ nie jest uprawniony do interpretowania przepisów innych niż przepisy prawa podatkowego, których definicję zawarto w art. 3 ust. 2 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.