IPPB3/4510-1076/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę Holdingową wynagrodzenia za umarzane dobrowolnie udziały (akcje) w Spółce Kapitałowej, przychodem podatkowym dla Spółki Holdingowej będzie wyłącznie nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę Holdingową Wnioskodawcy w transakcji wymiany udziałów za udziały (akcje) Spółki Kapitałowej, przypadająca proporcjonalnie na umarzane udziały (akcje) ?
IPPB3/4510-1076/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszt
 3. przychód
 4. umorzenie
 5. wartość nominalna
 6. wartość rynkowa
 7. wynagrodzenia
 8. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych transakcji wymiany udziałów dla Spółki Holdingowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych transakcji wymiany udziałów dla Spółki Holdingowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną oraz polskim rezydentem podatkowym.Wnioskodawca planuje założyć samodzielnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Holdingowa”). Spółka ta będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa CIT”). Wnioskodawca planuje, iż Spółka Holdingowa będzie miała siedzibę w W. Planowana firma Spółki Holdingowej to „Link Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Wnioskodawca składa niniejszy wniosek w trybie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), z którego wynika, że wnioskującym o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie dotyczącym działalności spółki, może być - przed jej powstaniem - podmiot planujący jej utworzenie.

Spółka Holdingowa, której udziałowcem będzie Wnioskodawca nabędzie udziały lub akcje w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka Kapitałowa”). Spółka Kapitałowa będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy CIT. Nabycie udziałów (akcji) Spółki Kapitałowej przez Spółkę Holdingową nastąpi w wyniku przeprowadzenia tzw. wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

Następnie zostanie dokonane umorzenie dobrowolne posiadanych przez Spółkę Holdingową udziałów (akcji) w Spółce Kapitałowej w zamian za wynagrodzenie w formie pieniężnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę Holdingową wynagrodzenia za umarzane dobrowolnie udziały (akcje) w Spółce Kapitałowej, przychodem podatkowym dla Spółki Holdingowej będzie wyłącznie nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę Holdingową Wnioskodawcy w transakcji wymiany udziałów za udziały (akcje) Spółki Kapitałowej, przypadająca proporcjonalnie na umarzane udziały (akcje) ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez Spółkę Holdingową wynagrodzenia za umarzane dobrowolnie udziały (akcje) w Spółce Kapitałowej, przychodem podatkowym dla Spółki Holdingowej będzie wyłącznie nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów wydanych przez , Spółkę Holdingową Wnioskodawcy w transakcji wymiany udziałów za udziały (akcje) Spółki Kapitałowej, przypadająca proporcjonalnie na umarzane udziały (akcje).

Definicję transakcji wymiany udziałów zawiera art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Przepis ten wskazuje, że jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W niniejszym wniosku wskazano, że nabycie udziałów (akcji) Spółki Kapitałowej przez Spółkę Holdingową spełniać będzie definicję transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

W dalszej kolejności Spółka Holdingowa dokona odpłatnego zbycia udziałów / akcji w Spółce Kapitałowej na rzecz tej spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem pieniężnym. Wiązać się to będzie z powstaniem przychodu w Spółce Holdingowej. Zgodnie bowiem z art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności : otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Skoro przychód wynikać będzie z transakcji dobrowolnego umorzenia udziałów/akcji, to zastosowanie znajdzie tu dodatkowo regulacja art. 12 ust 4 pkt 3 ustawy CIT. Stosownie do tego przepisu, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub udziałów w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu, umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wspomniany w art. 12 ust 4 pkt 3 ustawy CIT koszt nabycia udziałów (akcji) należy ustalić w oparciu o normę art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych . udziałów (akcji).

Z powyższych regulacji wynika, że w przypadku otrzymania przez Spółkę Holdingową wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów (akcji) w Spółce Kapitałowej, Spółka Holdingowa będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego, którego podstawą wyliczenia będzie kwota otrzymanego przez Spółkę Holdingową wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT). W dalszej kolejności podstawę tą należy pomniejszyć o wydatki poniesione przez Spółkę Holdingową na nabycie udziałów / akcji Spółki Kapitałowej. Wydatki te równe będą wartości nominalnej udziałów Spółki Holdingowej przekazanych przez tą spółkę Wnioskodawcy w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów / akcji Spółki Kapitałowej.

Wydatki te nie ulegną zwiększeniu o zapłatę dokonaną przez Spółkę Holdingową na rzecz Wnioskodawcy, albowiem taka zapłata w ogóle nie będzie miała miejsca. Należy przy tym zastrzec, że wspomniane wydatki, które nie będą stanowiły przychodu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT, należy rozpoznać w proporcji, w jakiej pozostawać będą udziały / akcje Spółki Kapitałowej zbywane w celu dobrowolnego umorzenia, do całości udziałów / akcji Spółki Kapitałowej nabytych wcześniej przez Spółkę Holdingową w drodze transakcji wymiany udziałów.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 20 marca 2012 r. (sygn. ITPB3/423-665/11/AM). Organ podatkowy wyraził w niej następujący pogląd: „Jak stanowi natomiast art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Pod pojęciem „zbycia” tych udziałów (akcji) należy rozumieć odpowiednio przeniesienie prawa ich własności lub przeniesienie prawa majątkowego na inny podmiot (nabywcę). Zbycie ma charakter odpłatny, gdy następuje za opłatą - gdy wiąże się z uzyskaniem od nabywcy świadczenia wzajemnego o określonej wartości. Stąd też, w pojęciu „odpłatnego zbycia” mieści się zarówno klasyczna sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie, jak i czynności prawne o podobnym charakterze (zamiana, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za świadczenie wzajemne). Powyższy przepis znajdzie również zastosowanie w przypadku odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) nabytych przy wymianie udziałów (akcji). (...) Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że przychód (stanowiący w opisywanej sytuacji podstawę opodatkowania) powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane akcje Spółki a wartością nominalną udziałów Spółki z o.o. wydanych akcjonariuszom Wnioskodawcy w trakcie wymiany udziałów”.

Powyższe stanowisko potwierdzają także inne organy podatkowe, na co wskazuje, przykładowo, interpretacja indywidualna wydana w dniu 16 czerwca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-258/14-4/MS1) oraz interpretacja indywidualna wydana w dniu 29 kwietnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB3/423-36/13-6/KJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.