IPPB3/4510-1055/15-3/KK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z dokonaniem transakcji odpłatnego zbycia części lub całości udziałów/akcji w którejkolwiek ze Spółek Zależnych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania przychodu w wysokości ceny określonej w umowie sprzedaży ww. udziałów/akcji (ustalonej na poziomie rynkowym) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz kosztu uzyskania przychodów w wysokości wartości wydatków na nabycie ww. udziałów/akcji Spółek Zależnych w momencie zbycia ww. udziałów/akcji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP?
IPPB3/4510-1055/15-3/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszt
 3. przychód
 4. wartość nominalna
 5. wartość rynkowa
 6. wynagrodzenia
 7. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zbycia części lub całości udziałów/akcji w Spółkach Zależnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zbycia części lub całości udziałów/akcji w Spółkach Zależnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. ( Wnioskodawca ) posiada udziały/akcje spółek kapitałowych (Spółki Zależne), które zostały przez Wnioskodawcę nabyte w drodze zawarcia umowy sprzedaży udziałów/akcji. Nie jest wykluczone, że Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia - jednorazowo albo w drodze kilku transakcji - posiadanych udziałów/akcji w którejkolwiek ze Spółek Zależnych. W momencie przedmiotowego zbycia udziałów Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (nie będzie członkiem jakiejkolwiek podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a UPDOP).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z dokonaniem transakcji odpłatnego zbycia części lub całości udziałów/akcji w którejkolwiek ze Spółek Zależnych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania przychodu w wysokości ceny określonej w umowie sprzedaży ww. udziałów/akcji (ustalonej na poziomie rynkowym) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz kosztu uzyskania przychodów w wysokości wartości wydatków na nabycie ww. udziałów/akcji Spółek Zależnych w momencie zbycia ww. udziałów/akcji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonaniem transakcji odpłatnego zbycia części lub całości udziałów/akcji w którejkolwiek ze Spółek Zależnych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania przychodu w wysokości ceny określonej w umowie sprzedaży ww. udziałów/akcji (ustalonej na poziomie rynkowym) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz kosztu uzyskania przychodów w wysokości wartości wydatków na nabycie ww. udziałów/akcji Spółek Zależnych w momencie zbycia ww. udziałów/akcji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto, na podstawie art. 12 ust. 3a UPDOP za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

W związku z tym, w przedmiotowej sytuacji zdaniem Wnioskodawcy:

 • przychód z odpłatnego zbycia części lub całości ww. udziałów/akcji powinien zostać rozpoznany przez H+H w dniu sprzedaży ww. udziałów/akcji, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do ww. udziałów/akcji (zgodnie z art. 12 ust. 3a UPDOP);
 • w konsekwencji, koszty nabycia części lub całości ww. udziałów/akcji powinny zostać rozpoznane przez Wnioskodawcę w momencie zbycia udziałów/akcji w Spółce Zależnej (tj. również w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do ww. udziałów/akcji, gdyż wtedy rozpoznany będzie przychód z odpłatnego zbycia ww. udziałów/akcji).

Przychodem dla Wnioskodawcy z transakcji odpłatnego zbycia części lub całości ww. udziałów/akcji będzie ustalona na poziomie rynkowym cena określona w umowie sprzedaży ww. udziałów/akcji. Natomiast kosztem nabycia części lub całości ww. udziałów/akcji, który będzie mógł zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę, będzie wartość, za którą część lub całość ww. udziałów/akcji została nabyta przez Wnioskodawcę (w przypadku zbycia części udziałów/akcji, koszt ten będzie ustalony proporcjonalnie do zbywanej liczby udziałów/akcji).

Zdaniem Wnioskodawcy, w skład kosztów nabycia części lub całości ww. udziałów/akcji wejdzie:

 • wartość środków pieniężnych przekazanych w zamian za ww. udziały/akcje, a także
 • inne koszty warunkujące skuteczne nabycie ww. udziałów/akcji, bezpośrednio związane z nabyciem ww. udziałów/akcji (tj. koszty aktu notarialnego i opłaty skarbowej).

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. (sygn. IPPB3/4510-278/15-4/AG), w której organ uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Konkludując, w analizowanej sytuacji Wnioskodawcy, w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji Spółki Akcyjnej serii A, B i C będzie suma wartości zapłaty dokonanej w pieniądzu, oraz określonej w pieniądzu wartości rynkowej akcji własnych wydanych zbywcom w zamian za akcje Spółki Akcyjnej, stanowiąca całość zapłaconej przez Wnioskodawcę ceny nabycia akcji Spółki Akcyjnej serii A, B i C oraz kwota poniesionych kosztów dodatkowych warunkujących skuteczne nabycie akcji Spółki akcyjnej, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów prowizji biura maklerskiego.

W konsekwencji, w związku z dokonaniem transakcji odpłatnego zbycia części lub całości udziałów/akcji w którejkolwiek ze Spółek Zależnych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania przychodu w wysokości ceny określonej w umowie sprzedaży ww. udziałów/akcji (ustalonej na poziomie rynkowym) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz kosztu uzyskania przychodów w wysokości wartości wydatków na nabycie ww. udziałów/akcji Spółek Zależnych w momencie zbycia ww. udziałów/akcji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.