IPPB3/4510-1039/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci korzyści za zorganizowanie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej
IPPB3/4510-1039/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. marketing
 3. przychód
 4. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2015r. (data wpływu 07.12.2015r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci korzyści za zorganizowanie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci korzyści za zorganizowanie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej.

We wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego:

Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi obejmującą między innymi wynajem powierzchni handlowej w centrach X. Centra X. skupiają zarówno duże jednostki handlowe jak i galerie handlowe z 50-70 sklepami detalicznymi, punktami usługowymi i gastronomicznymi, obejmującymi szeroką gamę produktów.

W ramach usług świadczonych na podstawie umów najmu Spółka podejmuje również na rzecz Najemców różnego rodzaju kompleksowe działania reklamowe i promocyjne, mające na celu wzrost wolumenu sprzedaży ogółu jednostek handlowych zlokalizowanych na terenie poszczególnych Centrów X. Zgodnie z zawartymi umowami najmu, wynagrodzenie Spółki w zamian za podejmowane na rzecz najemców kompleksowe działania reklamowe i promocyjne kalkulowane jest w sposób ryczałtowy, co do zasady w oparciu o kryterium zajmowanej przez najemców powierzchni.

Powyższe wynagrodzenie uiszczane jest przez najemców w terminach miesięcznych, dodatkowo do czynszu należnego za najem. W praktyce zasila ono ogólny fundusz reklamowo - promocyjny, przeznaczony na prowadzenie działań promocyjnych na rzecz najemców. Rozliczanie kosztów w oparciu o ogólny fundusz reklamowy wynika z konieczności organizowania wspólnych akcji promocyjnych ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży ogółu najemców. Tym samym należy stwierdzić, że oprócz podstawowej działalności polegającej na najmie powierzchni Spółka prowadzi działalność gospodarczą obejmującą również działalność marketingowo - promocyjną na rzecz najemców.

W większości przypadków działania promocyjne podejmowane przez Spółkę ukierunkowane są na promocję oferty handlowej i zwiększenie sprzedaży ogółu Najemców. Omawiane działania promocyjne i marketingowe, podejmowane są w interesie Najemców, polegają między innymi na organizowaniu, sezonowych akcji promocyjnych, imprez sportowych oraz konkursów i loterii promocyjnych.

W trakcie organizowanych imprez, pomiędzy poszczególnymi blokami programowymi, przedstawiane są informacje o aktualnej ofercie handlowej podmiotów działających na terenie Centrów X., ukierunkowane na zwiększenie wolumenu ich sprzedaży. W przypadku opisanych powyżej akcji reklamowych Spółka ustala treść przekazu, posiada bezpośrednią kontrolę nad każdym elementem akcji jak również dokonuje płatności za czynności przeprowadzane w ramach akcji reklamowo promocyjnych.

Oprócz przedstawionych powyżej działań promocyjnych Spółka rozważa organizację również działań z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej mającej na celu propagowanie kultury, sztuki, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, edukacji, sportu, bądź też innych dziedzin. Działania takie przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku danego centrum handlowego jak również każdorazowo posiadają element mający na celu przyciągnięcie klientów do danego centrum handlowego. Organizując działania te Spółka zamierza współpracować z organizacjami non - profit. Dana organizacja zgłasza się do centrum handlowego w celu przedstawienia swojej działalności statutowej. Przykładowo są to fundacje działające na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wspomagania ofiar wypadków organizujące finał konkursu fotograficznego skierowanego do młodzieży szkolnej, czy też organy skarbowe organizujące edukacyjno - informacyjne spotkania z podatnikami chcącymi zasięgnąć bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu zeznania rocznego lub też walki z białaczką, gdzie osoby (klienci centrum) mogą się zarejestrować jako potencjalni dawcy komórek macierzystych. Dla realizacji działań opisanych w akapicie tym Spółka będzie udostępniać nieodpłatnie wydzieloną powierzchnię w centrum handlowym, w wymiarze odpowiednim do przeprowadzenia danej czynności. Z uwagi na fakt, że Spółka nie ingeruje w treść przekazu jaki dana organizacja zapewnia (tj. nie zleca przeprowadzenia akcji marketingowej takiej organizacji, a jedynie monitoruje czy przekaz nie ma charakteru negatywnego ), jak również ewentualne korzyści w znacznej mierze niematerialne są każdorazowo po stronie danej organizacji, bądź też społeczeństwa, Spółka nie dokonuje zapłaty za czynności podejmowane przez daną organizacje. Należy podkreślić, że pytania zadane we wniosku o indywidualną interpretację dotyczą tylko działań opisanych w powyższym akapicie, tj. organizowanych nieodpłatnie przez szeroko pojęte organizacje pożytku publicznego jak również inne organizacje z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym należy uznać, iż Spółka świadczy usługi najmu i powinna opodatkować podatkiem od towarów i usług wartość nieodpłatnego świadczenia dla celów podatku VAT.
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym należy uznać, iż po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci korzyści za zorganizowanie działań z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na zapytania oznaczone numerem drugim, odnoszącym się do zagadnień w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku VAT zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy ( w odniesieniu do pytania drugiego), zgodnie z art. 12 ust 1 pkt . 2 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych przychodami są w szczególności wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Dodatkowo wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zdaniem Spółki w zaistniałym stanie faktycznym jak i zdarzeniu przyszłym nie można określić przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie Spółki. Jak wskazuje przepis przychodami są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie (...), tym samym aby istniała przesłanka opodatkowania nieodpłatnego świadczenia musi nastąpić po stronie Spółki otrzymanie takiego świadczenia. Jak to zostało wskazane w stanie faktycznym Spółka nie ingeruje w treść przekazu danej organizacji (a jedynie monitoruje, czy przekaz nie ma charakteru negatywnego), nie zleca akcji promocyjnej, beneficjentami czynności podjętych przez daną organizację jest sama organizacja jak również uczestnik danej akcji odbywającej się na terenie zarządzanym przez Spółkę. Tym samym zdaniem Spółki, Spółka nie otrzymuje nieodpłatnego świadczenia. Spółka chcąc być postrzegana jako podmiot odpowiedzialny społecznie akceptuje organizacje takiej czynności jednak sama nie jest organizatorem i bezpośrednio nie otrzymuje takich świadczeń.

Dodatkowo jeżeli nawet zdaniem organu Spółka otrzymywała by nieodpłatne świadczenie, brak jest możliwości ustalenia wartości takiego świadczenia gdyż:

 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców - organizacje non profit, czy też pożytku publicznego w zakresie w jaki współpracują ze Spółką nie dokonują dostawy świadczenia wobec innych dostawców, tym samym brak możliwości zastosowania cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu — organizacje non profit, czy też pożytku publicznego w zakresie w jaki współpracują ze Spółką nie dokonują sprzedaży takich usług, tym samym brak jest możliwości zastosowania ceny zakupu;
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu - Spółka nie otrzymuje lokalu, gdyż sama dysponuje odpowiednią powierzchnią użytkową;
 • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia - zdaniem Spółki brak jest również możliwości zastosowania cen rynkowych, gdyż na rynku tego typu działania mają charakter nieodpłatny, organizacje opisane we wniosku o indywidualną interpretację nie świadczą tego typu czynności za wynagrodzeniem, dlatego też nie żądają od Spółki żadnego wynagrodzenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 , uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.