IPPB3/423-784/14-7/MC | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy powstanie przychodu w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia za zgodą wspólnika.
IPPB3/423-784/14-7/MCinterpretacja indywidualna
 1. Dania
 2. grupa kapitałowa
 3. przychód
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. umorzenie udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 22 października 2014r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 października 2014r. Nr IPPB3/423-784/14-2/MC, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia za zgodą wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy powstanie przychodu w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia za zgodą wspólnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M. jest spółką będącą rezydentem podatkowym Danii (dalej: „Wnioskodawca”). W związku z planowaną restrukturyzacją w grupie kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, w przyszłości rozważane jest umorzenie udziałów (dalej; „Udziały”), które Wnioskodawca posiada lub będzie posiadać w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej; „Spółka”).

Umorzenie Udziałów nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze:

 1. zbycia Udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne); lub
 2. umorzenia Udziałów bez zgody Wnioskodawcy, w oparciu o przesłanki i tryb umorzenia, które określać będzie umowa Spółki (umorzenie przymusowe); lub
 3. umorzenia w razie ziszczenia się określonego zdarzenia określonego w umowie Spółki, bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników Spółki (umorzenie automatyczne),

dalej łącznie w/w sposoby umorzenia Udziałów jako „Umorzenie”.

Niewykluczone, że Umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy.

Umorzeniu mogą podlegać Udziały objęte lub nabyte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład pieniężny, niepieniężny, uzyskane zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych (tj. Udziały w spółce przejmującej przyznane Wnioskodawcy w związku z wydzieleniem do takiej spółki, w ramach podziału przez wydzielenie przeprowadzonego zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeks spółek handlowych, majątku innej spółki), lub Udziały uzyskane przez Wnioskodawcę w inny sposób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Umorzenie Udziałów bez wynagrodzenia będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie Udziałów bez wynagrodzenia nie będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów UPDOP.

 1. Przepisy UPDOP nie zawierają definicji przychodu. W szczególności, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. W myśl zaś art. 12 ust. 1 pkt 3 UPDOP do przychodów zalicza się wartość m.in. umorzonych zobowiązań. Nadto, na podstawie art. 14 ust, 1 UPDOP, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie - jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.
 2. W związku z Umorzeniem Udziałów bez wynagrodzenia, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów UPDOP, ponieważ:
  1. Przychodem są jedynie faktyczne przysporzenia po stronie podatnika, które mają rzeczywisty, trwały oraz definitywny charakter. Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje świadczenie, które nie spełnia jednego z powyższych kryteriów, tj. na przykład nie stanowi rzeczywistego przysporzenia wówczas nie uzyskuje przychodu podatkowego. W komentarzu do UPDOP autorzy stwierdzają, iż: „przychód dla celów podatkowych powinien mieć charakter definitywny oraz jednoznacznie określony. (...)Reasumując, przychód jest to taka zmiana stanu majątkowego, u której podstaw leży zamiar uzyskania przysporzenia i zmiana ta powinna cechować się definitywnością, być określona co do kwoty (bądź w inny wiarygodny sposób wyceniona), a uzyskujący przychód powinien w rezultacie mieć możliwość rozporządzania nim jak właściciel” (G, Dźwigała, Z. Huszcz, P. Karwat, R, Krasnodębski, M. Ślifirczyk, F. Świtała, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 177). Analogicznie pojęcie przychodu jest rozumiane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Na przykład Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w wyroku z 27 listopada 2003 r., (sygn. III SA 3382/02) jednoznacznie podkreślił, iż „zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 3 do przychodów zaliczyć można tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika”. W innym wyroku z dnia 14 maja 1998 r. (sygn. SA/Sz 1305/97) NSA zaznaczył, iż: „z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu),a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są zatem w rozumienia art. 12 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak własnymi”. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 30 października 2007 r. (sygn, I SA/Wr 861/07). Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe - por. m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 września 2009 r. (nr IPPB3/423-474/09-2/GJ), oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi w interpretacji z 17 stycznia 2006r. (ŁUS II-2-423/133/05/JB), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 14 listopada 2008 r. (nr ILPB3/423-506/08-2/EK).Tymczasem w wyniku Umorzenia bez wynagrodzenia, Wnioskodawca nie osiągnie żadnego przysporzenia w postaci przyrostu aktywów czy zmniejszenia zobowiązań. Nie osiągnie on także jakiegokolwiek innego przysporzenia majątkowego, w tym pieniężnego czy rzeczowego. Z ekonomicznego punktu widzenia nie dojdzie zatem do „przyrostu” majątku Wnioskodawcy.
  2. Nieodpłatne umorzenie udziałów nie stanowi także umorzenia zobowiązania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 UPDOP. W myśl tego przepisu, do przychodów zalicza się wartość m.in. umorzonych zobowiązań.W braku wynagrodzenia umorzeniowego, nie powstaje natomiast zobowiązanie Spółki względem Wnioskodawcy, ani żadna wierzytelności przysługująca Wnioskodawcy względem Spółki. Stąd Umorzenie Udziałów bez wynagrodzenia nie może stanowić formy zwolnienia Spółki z jakiegokolwiek świadczenia (długu) wobec Wnioskodawcy czy skutkować zmniejszeniem jej zobowiązań.
  3. Do Umorzenia Udziałów bez wynagrodzenia nie stosuje się także przepisów art. 14 UPDOP. Przepis ten stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.Tymczasem w przypadku nieodpłatnego umorzenia udziałów brak elementu odpłatności z uwagi na brak wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. Ponadto, przy umorzeniu udziałów nie dochodzi do zapłaty ceny (regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego umowy sprzedaży), lecz wyłącznie wynagrodzenia (regulowanego przepisami Kodeksu spółek handlowych) i tylko wówczas gdy umorzenie jest za wynagrodzeniem. Wreszcie, w przypadku umorzenia przymusowego i automatycznego w ogóle nie dochodzi do zbycia udziałów między wspólnikiem a spółką.
 3. Organy podatkowe w opublikowanych interpretacjach indywidualnych dotyczących zarówno umorzenia przymusowego, automatycznego jak i dobrowolnego, dokonanych bez wynagrodzenia, jednolicie potwierdzają brak opodatkowaniu wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2013 r. nr IBPBI/2/423-209/13/AP stwierdził, że „Zgodnie zatem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych warunkiem koniecznym dla osiągnięcia przychodu jest uzyskanie definitywnego przysporzenia majątkowego. Transakcja zbycia udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia przeprowadzona stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych, nie skutkuje po stronie podmiotu dokonującego takiego zbycia przyrostem aktywów (zmniejszeniem zobowiązań); tym samym, operacja ta niewiąże się z obowiązkiem rozpoznania przez podatnika przychodu podatkowego.”. Identyczne stanowisko zostało zaprezentowane również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2013 r. nr ILPB3/423-35/13-2/JG.Ponadto organy podatkowe, potwierdzają również, że brak jest w takich sytuacjach podstaw do stosowania art. 14 UPDOP. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2012 r. o nr IPPB3/423-401/12-2/DP potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) Ponadto, art. 14 ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania w tym przypadku z uwagi na fakt że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów/ akcji SKA bez wynagrodzenia, podobnie jak i w przypadku umorzenia za wynagrodzeniem, przepisy Kodeksu spółek handlowych posługują się pojęciem „wynagrodzenia”. Nie jest więc możliwe odpowiednie zastosowanie art. 14 ustawy o PDOP, który to przepis posługuje się pojęciem „ceny”, a nie „wynagrodzenia”. Tymczasem oba te pojęcia nie są tożsame (...)”.
 4. Podsumowując, wskutek Umorzenia Udziałów bez wynagrodzenia, Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia ani korzyści, w szczególności nie otrzyma środków finansowych ani żadnego majątku rzeczowego, a wartość jego aktywów i kapitałów własnych nie ulegnie zwiększeniu w wyniku Umorzenia. Tym samym, Umorzenie Udziałów bez wynagrodzenia nie będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawcy na gruncie przepisów UPDOP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.