IPPB3/423-668/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

W przypadku wnioskodawcy, spełnione są łącznie warunki przedstawione powyżej, zatem istnieją przesłanki do zastosowania zwolnienia uzyskanego dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IPPB3/423-668/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. jednostka
 2. likwidacja
 3. maszyny
 4. przychód
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy otrzymane w wyniku likwidacji jednostki zależnej maszyny stanowią przychód u wnioskodawcy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy otrzymane maszyny w wyniku likwidacji jednostki zależnej stanowią przychód u wnioskodawcy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Sp. z o.o. zwane dalej wnioskodawcą, jest większościowym udziałowcem (posiada 96,5% udziałów w kapitale zakładowym w jednostce zależnej P sp. z o.o., która została postawiona w stan likwidacji, (uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.11.2013r o postawieniu spółki w stan likwidacji). Wnioskodawca posiada udziały nieprzerwanie od ponad dwóch lat. Po zaspokojeniu wierzycieli z likwidowanego przedsiębiorstwa pozostał majątek (maszyny), który zostanie przekazany do wnioskodawcy jako właściciela udziałów. Maszyny te będą wykorzystywane przez wnioskodawcę w działalności gospodarczej. Przy nabyciu towarów (maszyn) przez jednostkę zależną P. Sp. z o.o. podlegających przekazaniu w następstwie likwidacji, przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotowe nabycie będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymane maszyny w wyniku likwidacji jednostki zależnej, stanowią przychód u wnioskodawcy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy otrzymane maszyny w wyniku likwidacji jednostki zależnej wraz z fakturą dają podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja została wydana w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i jest odpowiedzią na pytanie nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, przejęcie majątku po likwidowanym przedsiębiorstwie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie podlega zwolnieniu zgodnie z 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 3 „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...), jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: (...) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki”.

Zgodnie z art. 12 ust 4. pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się między innymi wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. W przedstawionym stanie faktycznym regulacja ta miałaby istotne znaczenie, tylko wtedy gdy nie zaistniałyby okoliczności uprawniające do zwolnienia, wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisanego szczegółowo w dalszej części.

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Dochód ten na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych może podlegać warunkowo zwolnieniu - „Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt, 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W przypadku wnioskodawcy, spełnione są łącznie warunki przedstawione powyżej, zatem istnieją przesłanki do zastosowania zwolnienia uzyskanego dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.