IPPB3/423-626/14-4/MC | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji gdy dojdzie do przekształcenia SKA w Sp. z o.o. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jako akcjonariusz SKA?
IPPB3/423-626/14-4/MCinterpretacja indywidualna
  1. akcjonariusz
  2. przekształcanie
  3. przychód
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 września 2014r. (data wpływu 15 września 2014r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 września 2014r. Nr IPPB3/423-626/14-2/MC, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w sytuacji gdy dojdzie do przekształcenia SKA w sp. z o.o. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jako akcjonariusz SKA – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w sytuacji gdy dojdzie do przekształcenia SKA w sp. z o.o. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jako akcjonariusz SKA.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej; „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości osiąganych dochodów. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność holdingowa oraz finansowa w ramach Grupy R.

W ramach prowadzonej działalności finansowej Wnioskodawca m.in. udostępniania środki finansowe podmiotom wchodzącym w skład Grupy R. na prowadzenie przez nie działalności inwestycyjnej i deweloperskiej. Finansowanie zazwyczaj przyjmuje formę pożyczki.

Wnioskodawca, planuje nabyć spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „SKA”) oraz, w celu przeniesienia części działalności finansowej, planuje wniesienie do niej w formie wkładu niepieniężnego wierzytelności z tytułu odsetek od udzielonego finansowania spółkom z Grupy. Wnoszony wkład niepieniężny będzie wyceniony po wartości rynkowej. Przy czym, stosownie do treści stosunku prawnego (umowy na finansowanie) będącego podstawą naliczania odsetek, termin wymagalności wierzytelności odsetkowych przypada po dacie dokonania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do SKA.

Po wniesieniu wierzytelności do SKA, Wnioskodawca zostanie akcjonariuszem SKA (Wnioskodawca nie będzie komplementariuszem). Komplementariuszem SKA będzie należąca do tej samej grupy kapitałowej co Wnioskodawca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przyszłości możliwe są różne warianty działalności w tym w szczególności kontynuacja przez SKA działalności operacyjnej polegającej na finansowaniu podmiotów z Grupy R. w oparciu o wniesione przez Wnioskodawcę wierzytelności (np. poprzez udzielanie kolejnych pożyczek).

Wnioskodawca oraz komplementariusz mogą otrzymywać z SKA dywidendy.

Rok podatkowy SKA nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r., przy czym uchwała o zmianie roku podatkowego SKA została podjęta w październiku 2013 r.

Wspólnikami SKA do której zamierza przystąpić Wnioskodawca nie były osoby fizyczne. W przyszłości, w zależności od uwarunkowań, potrzeb biznesowych i prawnych SKA może zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”) lub spółkę komandytową (dalej: „SK”).

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 września 2014r. nr IPPB3/423-626/14-2/MC Wnioskodawca pismem z dnia 8 września 2014r. (data wpływu 15 września 2014r.) wyjaśnił, że:

  • wymiana posiadanych przez Wnioskodawcę akcji przekształcanej spółki komandytowo – akcyjnej na udziały w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie dokonana w stosunku 1:1,
  • ustalony w umowie spółki przekształconej poziom prawa Wnioskodawcy do udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wynikający z ilości lub wartości jego udziałów w spółce, będzie odpowiadał poziomowi jego udziału w zyskach spółki komandytowo – akcyjnej wynikającego z umowy spółki przekształcanej,
  • nie jest zakładane aby w wyniku przekształcenia doszło do zmiany wartości posiadanych przez Wnioskodawcę aktywów (akcji/udziałów w podmiocie przekształcanym).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji gdy dojdzie do przekształcenia SKA w Sp. z o.o. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jako akcjonariusz SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do wykazania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jako akcjonariusz SKA w związku z przekształceniem SKA w Sp. z o.o.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o PDOP, przekształcenie SKA, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, w Sp. z o.o. nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że w ustawie o PDOP, wśród zdarzeń powodujących powstanie przychodu (art. 12 ustawy o PDOP), sytuacja taka nie jest wprost wymieniona. Ustawa o PDOP przewiduje opodatkowanie wspólnika spółki przekształcanej jedynie w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia tych spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. A contrario, inne przypadki przekształcenia, w tym analizowany przypadek przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powinny podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOP.

W wyniku przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego przysporzenia, które mogłoby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W szczególności, nie otrzymuje on żadnych świadczeń, które mogłyby podlegać opodatkowaniu oraz nie są umarzane jego zobowiązania. Wnioskodawca w wyniku przekształcenia zależnej SKA w Sp. z o. o. nie osiąga korzyści ekonomicznych skutkujących powstaniem u niego przychodu.

W konsekwencji Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przekształcenie SKA, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, zarówno przed jak i po dacie w której SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle przepisów ustawy o PDOP jest transakcją neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy i nie wywołuje konieczności opodatkowania PDOP.

Powyższe potwierdza również otrzymana przez Wnioskodawcę interpretacja z dnia 13 grudnia 2012r., sygn. IPPB3/423-711/12-2/KK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.