IPPB3/423-517/12-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku nieuregulowania w ramach postępowania upadłościowego dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wierzytelności „ E” Sp. z o.o. w całości i wydania postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, nieściągalna wierzytelność „ E” Sp. z o.o. z tytułu umów sprzedaży, która uprzednio została zarachowana jako przychód należny, uważana będzie za koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2012r. (data wpływu 23.07.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Oświadczeniem z dnia 19.07.2002r. w formie aktu notarialnego Członek Zarządu W. Sp. z o.o. (obecnie W. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej), uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki, działając w imieniu i na rzecz W Sp. z o.o., uznał dług w kwocie 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) plus odsetki skapitalizowane w kwocie 12.780.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), a zatem w łącznej kwocie 22.780.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), przysługujący „ E” Sp. z o.o. względem W Sp. z o.o. z tytułu dokonywanych między tymi spółkami w latach 1994 -1995 umów sprzedaży w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, co potwierdził Członek Zarządu „ E” Sp. z o.o., uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki, działający w imieniu i na rzecz „ E” Sp. z o.o. Powyższe wierzytelności są wymagalne i nie uległy przedawnieniu.

W dniu 19.08.2002r. Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny nadał klauzulę wykonalności powyższemu aktowi notarialnemu w przedmiocie uznania długu przez WA Sp. z o.o. wobec „ E.” Sp. z o.o. do kwoty 22.780.000,00 zł.

Należność główna z tytułu dokonywanych między spółkami umów sprzedaży w wysokości 10.000.000,00 zł, wynikająca z tytułu wykonawczego - aktu notarialnego, została zarachowana w latach 1994 - 1995 przez „ E.” Sp. z o.o. jako przychód należny.

Postanowieniem z dnia 02.10.2008r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość dłużnika WA Sp. z o.o. obejmującą likwidację majątku dłużnika. Dnia 18.07.2012r. wierzyciel „ E Sp. z o.o. na podstawie art. 239 i nast. PUiN zgłosił w postępowaniu upadłościowym w sprawie WA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp XX wierzytelność pieniężną w wysokości 22.780.000,00 zł.

Ze względu na stan masy upadłości dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oraz wielość wierzycieli istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wierzytelność „ E” Sp. z o.o. nie zostanie uregulowana w całości i po zaspokojeniu wierzyciela „ E” Sp. z o.o. jedynie w części, tj. w kwotach wskazanych w planie podziału masy upadłości, zostanie wydane postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku nieuregulowania w ramach postępowania upadłościowego dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wierzytelności „ E” Sp. z o.o. w całości i wydania postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, nieściągalna wierzytelność „ E” Sp. z o.o. z tytułu umów sprzedaży, która uprzednio została zarachowana jako przychód należny, uważana będzie za koszt uzyskania przychodów...

Stanowisko własne Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2.

Z treści art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

  1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
  2. postanowieniem sądu o:
    1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
    2. umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub
    3. ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
  3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe lub wyższe od jej kwoty.

Tytuł wykonawczy - akt notarialny z dnia 19.07.2002r. zawiera oświadczenie dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o uznaniu długu w kwocie 10.000.000,00 zł plus odsetki w kwocie 12.780.000,00 zł a zatem w łącznej kwocie 22.780.000,00 zł przysługującego E Sp. z o.o. Powyższemu tytułowi w dniu 21.08.2002r. sąd nadał klauzulę wykonalności do kwoty 22.780.000,00 zł. Należność główna z tytułu dokonywanych umów sprzedaży w wysokości 10.000.000,00 zł została zarachowana jako przychód należny w latach 1994- 1995.

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

W świetle powyższego, w przypadku wydania postanowienia sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej bez zaspokojenia wierzytelności „ E” Sp. z o.o. w całości, nieściągalna wierzytelność w zakresie należności z tytułu umów sprzedaży w wysokości do 10.000.000.00 zł, pomniejszona o dokonane wpłaty z masy upadłości dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, stanowić powinna koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.