IPPB3/423-1256/14-5/MC | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nabycie udziałów zarówno nieodpłatne jak i odpłatne, w celu ich umorzenia, spowoduje po stronie Spółki lub wspólnika Spółki powstanie przychodu przychodu oraz czy wypłata wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu nabycia udziałów według wartości nominalnej spowoduje jakiekolwiek skutki, obowiązki Spółki jako podatnika lub płatnika.
IPPB3/423-1256/14-5/MCinterpretacja indywidualna
 1. nabycie udziałów
 2. przychód
 3. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 23 grudnia 2014r. (data wpływu 29 grudnia 2014r.) a także pismem z dnia 20 lutego 2015r. (data wpływu 2 marca 2015r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 lutego 2015r. dotyczące prawidłowej reprezentacji, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy nabycie udziałów zarówno nieodpłatne jak i odpłatne, w celu ich umorzenia, spowoduje po stronie Spółki lub wspólnika Spółki powstanie przychodu – jest prawidłowe,
 • czy wypłata wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu nabycia udziałów według wartości nominalnej spowoduje jakiekolwiek skutki, obowiązki Spółki jako podatnika lub płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nabycie udziałów zarówno nieodpłatne jak i odpłatne, w celu ich umorzenia, spowoduje po stronie Spółki lub wspólnika Spółki powstanie przychodu przychodu oraz czy wypłata wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu nabycia udziałów według wartości nominalnej spowoduje jakiekolwiek skutki, obowiązki Spółki jako podatnika lub płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) z siedzibą położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki podjęło uchwalę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie udziałów za zgodą wspólnika, posiadającego 100% udziałów w Spółce. Wspólnik jest kapitałową spółką holenderską B.V., której rezydencja podatkowa znajduje się w Holandii.

W efekcie podjętej uchwały podpisana została z udziałowcem umowa przeniesienia udziałów na rzecz Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia, zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”).

W wyniku umowy przeniesienia udziałów (dalej także: „umowa nabycia udziałów”) Spółka nabywa udziały własne, przy czym zgodnie z treścią tej umowy:

 • część udziałów Spółka nabywa nieodpłatnie, zgodnie z art. 199 ust. 3 KSH, a
 • pozostałą część odpłatnie tzn. za wynagrodzeniem według wartości nominalnej nabywanych udziałów.

Wypłata wynagrodzenia na rzecz wspólnika zostanie dokonana na podstawie umowy nabycia udziałów. Umorzenie udziałów nastąpi z chwilą rejestracji, przez właściwy Sąd Rejestrowy, zmian umowy Spółki dotyczącej obniżenia jej kapitału zakładowego.

W dniu sporządzenia niniejszego wniosku rejestracja obniżenia kapitału przez Sąd Rejestrowy jeszcze nie nastąpiła (zdarzenie przyszłe).

Umorzenie będzie miało charakter dobrowolny, czyli odbędzie się za zgodą wyłącznego wspólnika Spółki. W zakresie odpłatnego nabycia udziałów Spółka dokona wypłaty pieniężnej na rzecz udziałowca ze zgromadzonych na jej koncie bankowym środków pieniężnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nabycie udziałów zarówno nieodpłatne jak i odpłatne, w celu ich umorzenia spowoduje w Spółce powstanie jakiegokolwiek przychodu/dochodu po stronie Spółki lub wspólnika Spółki na gruncie UPDOP...
 2. Czy wyplata wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu nabycia udziałów według wartości nominalnej powoduje jakiekolwiek skutki, obowiązki Spółki jako osoby prawnej podatnika i/lub płatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy, (Ad. 1) nabycie udziałów własnych, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w celu ich dobrowolnego umorzenia, nie powoduje po stronie Spółki jak i wspólnika Spółki powstania przychodu/dochodu, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki w wyniku umorzenia nabytych udziałów Wnioskodawca nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego od wspólnika, które powiększyłoby jej majątek. Wspólnik natomiast w przypadku otrzymania wynagrodzenia za udziały w Spółce (w przypadku odpłatnego zbycia udziałów) otrzyma jedynie zwrot wartości nominalnej tych udziałów co oznacza brak uzyskania przychodów w świetle obowiązujących przepisów UPDOP.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 7 ust. 1 UPDOP, jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Dochód, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, stanowi nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W myśl art. 7 ust. 2 UPDOP jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. UPDOP nie zawiera definicji przychodu podatkowego w postaci katalogu zamkniętego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 1 UPDOP, można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 updop. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika - względnie na jego rachunek - wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którym i Spółka może rozporządzać.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. sposób umorzenia udziałów w postaci umorzenia dobrowolnego opodatkowany jest według ogólnych zasad. Wypłata wynagrodzenia za umarzane udziały nie będzie prowadzić do powstania przychodu na podstawie art. 14 ust. 1 UPDOP bowiem powstanie przychodu do opodatkowania powoduje przesunięcie majątkowe dokonywane pomiędzy podatnikami, które spełniają dwie kluczowe cechy: przesunięcie jest dokonywane w oparciu o tytuł prawny i przewidujący ich odpłatne zbycie (np. sprzedaż), strony transakcji łączy umowa, która przewiduje zapłatę ceny. Umorzenie udziałów za wynagrodzeniem nie spełnia żadnej z wymienionych cech.

Oceniając skutki będące następstwem nabycia przez Spółkę własny udziałów w celu umorzenia oraz wypłacenia wspólnikowi zwrotu wniesionego kapitału, należy stwierdzić, iż w przepisach UPDOP wśród zdarzeń powodujących powstanie przychodu, sytuacja taka nie została wprost wymieniona. Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 UPDOP katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest wyczerpujący, nabycie przez spółkę kapitałową własnych udziałów celem umorzenia za wynagrodzeniem, nie powoduje powstania przychodu w tej Spółce. Spółka bowiem, w sensie ekonomicznym, nic nie uzyskała i nie nastąpiło po jej stronie żadne przysporzenie majątkowe. Ta sama sytuacja dotyczy nieodpłatnego nabycia własnych udziałów.

Treść art. 10 ust. 1 UPDOP stanowi, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 8 UPDOP, przychodem, z zastrzeżeniem ust 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 3 UPDOP, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 8 UPDOP nie dotyczy opisanej w niniejszym wniosku sytuacji, bowiem stanowi on o umorzeniu udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Z kolei jak wynika z powyżej przywołanych w szczególności przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3 UPDOP, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów, umorzenia udziałów w spółce w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opisanym stanem faktycznym w Spółce nie powstanie żaden przychód, dochód podatkowy, i w efekcie żadne zobowiązanie podatkowe. Potwierdzenie powyższego można wyczytać w tezie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2013 roku sygn. II FSK 2312/11.

Analiza rodzajów przychodów, wymienionych w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że przychód to definitywne przysporzenie majątkowe. Źródłem przychodu może być w związku z tym odpłatne zbycie rzeczy, czyli takie, w wyniku którego po stronie podatnika powstanie przysporzenie. W niniejszej sprawie Spółka nie otrzyma od wspólnika żadnego trwałego przysporzenia majątkowego, które powiększałby jej majątek i które mogłoby być potraktowane jako osiągnięcie przez Spółkę podlegającego opodatkowaniu przychodu podatkowego. Za przychód taki nie może być bowiem uważane nabycie własnych udziałów, które zostaną umorzone. Przeciwnie - umorzenie to powoduje likwidację określonej cząstki kapitału zakładowego. Zmniejszą się wprawdzie w bilansie pasywa spółki (kapitał zakładowy), jednakże jednocześnie nastąpi zmniejszenie jej aktywów, o majątek oddany udziałowcowi jako wynagrodzenie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2012 r., II FSK 1384/10, CBOSA).

Powyższe stanowisko znajduje w znacznym zakresie oparcie w ocenach prawnych zawartych w poniższych wyrokach, z których wynika, że umorzenie udziałów w spółce nie stanowi dla spółki przychodu :

 • wyrok NSA II FSK 1950/10 z dnia 25 kwietnia 2012;
 • wyrok NSA II FSK 871/11 z dnia 19 grudnia 2012;
 • wyrok NSA II FSK 1294/11 z 22 lutego 2013 r.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że umorzenie udziałów w Spółce, obniżenie kapitału zakładowego i zwrot wspólnikowi wpłat na kapitał w związku z powyższym nie generuje dla Spółki żadnych konsekwencji i obowiązków podatkowych i są to zdarzenia neutralne podatkowe po stronie Spółki jako podatnika i płatnika. Powyższe oznacza m.in. że nie wystąpi żaden przychód, dochód, czy też opodatkowane świadczenie nieodpłatne.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, umorzenie udziałów po wartości nominalnej nie spowoduje powstania przychodu z jakiegokolwiek tytułu i Spółka nie ma żadnych podatkowych obowiązków jako podatnik i lub płatnik.

Wartość po jakiej umarzany jest udział w umorzeniu dobrowolnym jest wartością jaką wspólnicy mogą kształtować dowolnie i w tym zakresie żadne przepisy prawa nie wskazują i nie nakazują ustalenia konkretnej ceny, wartości czy wynagrodzenia na określonym przepisami poziomie. Wyłącznie przy umorzeniu przymusowym i warunkowym (które nie dotyczą zdarzenia opisanego w niniejszym wniosku) przepisy wskazują, że otrzymywane przez wspólnika wynagrodzenie nie może być niższe niż określona w przepisie równowartość tzw. wartości bilansowej udziału, natomiast może być wyższe od wartości księgowej udziału. W sytuacji Spółki, w której mamy do czynienia z umorzeniem dobrowolnym, powyższe ustalenia dotyczące wysokości wynagrodzenia na rzecz wspólnika nie znajdują zastosowania.

Zdaniem Spółki, w opisanej sytuacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Spółki jako podatnika oraz po stronie Wspólnika nie powstaną żadne skutki i obowiązki podatkowe na gruncie przepisów UPDOP, w tym także obowiązki deklarowania przychodów/dochodów wobec polskich organów podatkowych. Przede wszystkim w sytuacji dobrowolnego umorzenia udziałów Spółka nie pełni roli płatnika w zakresie deklarowania przychodu/dochodu podatkowego.

Skutki podatkowe wypłaty wspólnikowi wynagrodzenia za udziały według ich wartości nominalnej w celu umorzenia tych udziałów powinny być, zdaniem Spółki, takie same jak w przypadku typowej transakcji zbycia udziałów (akcji) od obecnego wspólnika podmiotowi trzeciemu (przyszłemu wspólnikowi). Wówczas przychód należy rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy UPDOP. Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 3 UPDOP, w sytuacji uzyskania wynagrodzenia z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów nie ustala się kosztu uzyskania przychodów, lecz wyłącza się z przychodów wartość odpowiadającą kosztowi nabycia bądź objęcia tych udziałów.

W myśl art. 12 ust 4. pkt 3 UPDOP do przychodów nie zalicza się:

zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia”.

Ponieważ unormowania Kodeksu Spółek Handlowych nie regulują kwestii formy wynagrodzenia za zbywane przez udziałowca udziały należy przyjąć, że dopuszczalna jest wyplata wynagrodzenia zarówno w formie pieniężnej jak i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione uzasadnienie należy wyciągnąć wniosek iż przychód należy rozpoznać w myśl zasad ogólnych, tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 UPDOP, mając na uwadze art. 12 ust. 4 pkt 3 UPDOP. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

W przypadku zbycia przez wspólnika na rzecz Spółki udziałów celem ich umorzenia, za zbywane udziały lub akcje wspólnik uzyskałby wynagrodzenie w wyższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów, do przychodów tego podatnika (przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPDOP) zaliczona zostałaby tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów.

Jednocześnie warto zauważyć, że w przypadku wspólnika będącego holenderskim rezydentem podatkowym, tak jak ma to miejsce w opisanej sytuacji, przychody/dochody powstałe ze zbycia udziałów przez ten podmiot ponad wydatki na ich nabycie byłyby na podstawie art. 13 ust. 4 Konwencji opodatkowane wyłącznie w Holandii.

W sytuacji Spółki nabycie nastąpi w części odpłatnie według wartości nominalnej, a częściowo nieodpłatnie. Zatem w obu przypadkach w ogóle nie nastąpi powstanie nadwyżki wynagrodzenia za przeniesienie udziałów nad wydatkami na ich nabycie. W konsekwencji oznacza to, że nie powstanie przychód w myśl UPDOP. Po stronie Spółki nie powstaną także jakiekolwiek obowiązki jako osoby prawnej występującej w roli podatnika i/lub płatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki, nabycie udziałów własnych, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w celu ich dobrowolnego umorzenia, nie powoduje po stronie Spółki jak i jej wspólnika powstania przychodu/dochodu, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. Ponadto na Spółce nie ciążą w tej sytuacji jakiekolwiek obowiązki podatkowe związane z instytucją płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie organ podatkowy stwierdza, że dokonując oceny stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 2 ograniczył się tylko do zadanego pytania tj. braku powstania po stronie Spółki obowiązku podatkowego, w szczególności jako płatnika, z tytułu wypłaty wynagrodzenia w związku z nabyciem udziałów według wartości nominalnej. Niniejsza interpretacja nie odnosi się zaś do sposobu ustalenia przychodu/dochodu wspólnika, który jest spółką holenderską, jak również potwierdzenia miejsca opodatkowania (kraju, w którym wspólnik podlega opodatkowaniu), gdyż w myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie jest on zainteresowanym w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.