IPPB3/423-1236/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia
IPPB3/423-1236/14-2/GJinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka, podmiot polski) prowadzi działalność w zakresie wydawniczym oraz sprzedaży detalicznej książek. Jedynym udziałowcem Spółki jest zagraniczna spółka mająca siedzibę w Wielkiej Brytanii, MP (dalej: Spółka matka). Zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką, zysk corocznie wypłacany jest w formie dywidendy jedynemu udziałowcowi Wnioskodawcy, Spółce matce.

Zarząd Spółki składa się z dwóch członków (dalej: Członek Zarządu). Członek Zarządu nie jest pracownikiem ani Wnioskodawcy, ani Spółki matki. Pełni on swoje funkcje w podmiocie polskim na podstawie powołania.

Pan J zatrudniony jest na umowę o pracę w MI S.A. (dalej: Spółka siostra, podmiot hiszpański), którego jedynym udziałowcem, podobnie jak w przypadku M sp. z o. o., jest MP. Pan J również w Spółce siostrze pełni funkcję członka zarządu.

Spółka matka jako jedyny udziałowiec zarówno podmiotu polskiego, jak i podmiotu hiszpańskiego, podjęła decyzję o wyznaczeniu tej samej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu w obu tych podmiotach.

Sprawy Spółki prowadzone są przez Panią A, która za wykonywanie swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie. Do jej zadań, które faktycznie wykonuje należy m. in. negocjowanie warunków współpracy Spółki z jej kontrahentami, podpisywanie umów handlowych, udział w spotkaniach biznesowych, opracowywanie strategii rozwoju M sp. z o. o., rozszerzenie oraz dopasowywanie oferty produktów do potrzeb rynku, przygotowywanie i realizacja odpowiedniej polityki marketingowej, dbanie o bezpieczeństwo Spółki pod kątem finansowym, zapewnienie i utrzymanie zasobów ludzkich.

Spółka matka w celu zwiększenia kontroli nad Spółką oraz wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości, które mogłyby wystąpić w funkcjonowaniu i zarządzaniu M sp. z o.o. zdecydowała się na powołanie do zarządu Spółki doświadczonej osoby, która realizuje funkcje zarządcze także w innej spółce zależnej od Spółki matki - MI S.A. Wykonywanie przez Członka Zarządu powierzonych mu przez MP na rzecz M Sp. z o. o. zadań ogranicza się jedynie do podpisywania sprawozdań finansowych Wnioskodawcy. Członek Zarządu nie przebywa w Polsce i nie bierze czynnego udziału w bieżącym zarządzaniu Spółką.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r., poz. 851 j.t., dalej: UPDOP) uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu przez Pana J...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w związku z pełnieniem przez jej Członka Zarządu funkcji zarządczych bez wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio przez Wnioskodawcę, nie będzie otrzymywać przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 UPDOP.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 UPDOP przychodem podatkowym jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd tub używanie.

Ustawodawca w UPDOP nie wskazał legalnej definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Było ono jednak przedmiotem rozstrzygnięć wielu składów orzekających i posiada już utrwalone znaczenie. W uchwale Izby Finansowej NSA z dnia 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10), podobnie jak w uchwale składów siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2010 r., (sygn. II FPS 1/10) oraz z dnia 18 listopada 2002 r. (sygn. FPS 9/02), a także z dnia 16 października 2006 r. (sygn. II FPS 1/06) zgodnie przyjmowano, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma na gruncie prawa podatkowego szersze znaczenie niż w prawie cywilnym, gdyż obejmuje ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podatnika, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Biorąc pod uwagę dotychczas prezentowane stanowisko organów administracyjnych, można wyróżnić trzy podstawowe warunki, po jednoczesnym spełnieniu których możemy określić, iż mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem:

 1. wykonanie takiego świadczenia powinno następować kosztem majątku podmiotu świadczącego (m. in. wyrok WSA w Gdańsku z 24 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 595/2012);
 2. otrzymane świadczenie nie jest związane z jakimikolwiek kosztami, czy inną formą ekwiwalentu (m. in. wyrok NSA z dnia 8 maja 2009 r., sygn. akt II FSK 1742/07);
 3. świadczenie powinno mieć konkretny wymiar finansowy (m. in. wyrok NSA z 12 lutego 2013r., sygn. akt II FSK 1248/2011).

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Pan J z tytułu pełnionej funkcji na rzecz Wnioskodawcy nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 dalej: KSH) nie nakłada obowiązku wypłacania wynagrodzenia członkom zarządu w związku z pełnieniem przez nich funkcji zarządczych. Tym samym zgodnie z KSH zarząd Spółki może realizować swoje działania na rzecz Wnioskodawcy w sposób nieodpłatny.

Wspólnikowi w związku z posiadanymi udziałami spółki kapitałowej przysługują określone prawa majątkowe, w szczególności prawo do dywidendy, czy prawo do otrzymania majątku spółki w razie jej likwidacji. Tym samym sposób, w jaki spółka jest zarządzana niewątpliwie może przynieść wspólnikowi wymierne korzyści ekonomiczne, pozwała bowiem na bezpośrednie kierowanie działalnością spółki zależnej w celu zapewnienia jej sprawnego i efektywnego działania, a w konsekwencji maksymalizacji zysków wspólnika. Dodatkowo warto podkreślić, iż z punktu widzenia wspólnika, zarządzanie spółką zależną bez odrębnego honorarium jest zasadne ekonomicznie, ponieważ każda dodatkowa wypłata wynagrodzenia zwiększa koszty jej działalności, a tym samym obniża wysokość dywidendy wspólnika. Korzystne jest więc dla wspólnika pełnienie przez członków zarządu funkcji zarządczych w spółce zależnej bez odrębnie ustalonego wynagrodzenia. Należy także podkreślić, iż zdaniem WSA w Gdańsku we wskazanym wyroku z dnia z dnia 18 marca 2012 r. (sygn. I SA/Gd 949/09) nie ma znaczenia, czy świadczenie wzajemne ma taką samą czy też zbliżoną wartość ekonomiczną.

Wskazany powyżej związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pełnieniem funkcji zarządczych bez wynagrodzenia a korzyścią majątkową, jaką otrzymuje bądź otrzyma w przyszłości wspólnik spółki kapitałowej wygląda w ten sam sposób zarówno w sytuacji, kiedy wspólnikiem spółki zależnej jest osoba fizyczna, jak i w sytuacji, kiedy wspólnikiem jest osoba prawna. Z oczywistych względów podmiot ten nie może pełnić funkcji członka zarządu spółki zależnej osobiście. Funkcja ta może być jednak realizowana za sprawą dowolnie wybranej i wydelegowanej przez wspólnika osoby fizycznej. Osoba ta wykonywać będzie wyłącznie cele gospodarcze wspólnika względem spółki zależnej i nie można jej traktować jako niezależnej osoby realizującej własne cele gospodarcze. Działając w imieniu i na rzecz podmiotu, który powołał członka zarządu do pełnienia funkcji zarządczych, osoba ta reprezentuje i prowadzi sprawy spółki kapitałowej, co ma wymierny wpływ na korzyści ekonomiczne, które wspólnik otrzymuje na bieżąco bądź w przyszłości (m. in. dywidenda).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przedstawionym przez niego stanie faktycznym po stronie Spółki nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji w Spółce bez wynagrodzenia.

W każdym bowiem przypadku występuje, bądź powstanie w przyszłości po stronie Wnioskodawcy koszt, bądź inna forma ekwiwalentu, które bezpośrednio będą związane ze sprawowaniem przez tę osobę zarządu. Tym samym nie zostanie spełniony warunek braku świadczenia wzajemnego po stronie świadczeniobiorcy, a tego rodzaju działania Członka Zarządu nie będą powodować otrzymania przychodu podatkowego przez Spółkę.

Pan J został powołany przez Spółkę matkę do zarządu Spółki i nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia od polskiego podmiotu. Jedyne wynagrodzenie jakie otrzymuje, wynika ze stosunku pracy łączącego go ze Spółką siostrą, w którym to podmiocie także pełni funkcję członka zarządu.

Co prawda Spółka matka bezpośrednio nie ponosi kosztów związanych z zarządzaniem M Sp. z o.o., to jednak fakt, iż Członek Zarządu jest pracownikiem MI S.A. pośrednio wpływa na generowane przez Spółkę siostrę zyski, co przekłada się także na zmniejszenie przychodów z tytułu dywidendy jedynego jej wspólnika, którym jest Spółka matka. Tym samym prowadzi to do zmniejszenia potencjalnego majątku MP. Dzięki oddelegowaniu Członka Zarządu przez Spółkę matkę do podmiotu polskiego, ma ona nie tylko narzędzie umożliwiające jej sprawowanie kontroli nad decyzjami podejmowanymi przez Wnioskodawcę, ale także uzyskuje korzyść majątkową (świadczenie wzajemne) w postaci np. prawa do udziału w przyszłym zysku. Tego rodzaju działanie Spółki matki można uznać za przejaw dbałości o sprawy Wnioskodawcy, jego rozwój i powiększanie zysków, a jednocześnie o własne interesy gospodarcze, na które bezpośrednio ma wpływ wynagrodzenie uzyskane przez nią m.in. z zysków osiągniętych z działalności Wnioskodawcy. W tym przypadku niewątpliwie można wykazać, iż pomiędzy Spółką a Spółką matką występuje ekwiwalentność świadczeń.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko zostało potwierdzenie nie tylko przez organy podatkowe, ale także sądy administracyjne. NSA w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 1094/12 stwierdził, iż: „(...) w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu przez akcjonariusza - wspólnika, nie mamy do czynienia z nieodpłatnymi świadczeniami, ponieważ wspólnik/akcjonariusz może uzyskać w przyszłości określone świadczenia ze spółki, stanowiące dla niego w rzeczywistości także ekwiwalent podejmowanych przez niego czynności zarządczych. Może to być np. prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, prawo do zbycia udziałów/akcji, prawo do ich umorzenia, czy uzyskania określonej kwoty z tytułu likwidacji podmiotu. W takiej sytuacji, gdy członek zarządu będący akcjonariuszem/wspólnikiem pełni swoje funkcje bez wynagrodzenia, jest on jednak zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, a te mogą mu przynieść obecnie i w przyszłości określone korzyści majątkowe. Przyjmuje się wobec tego, że taka sytuacja nie powoduje powstania po stronie spółki kapitałowej przychodu do opodatkowania”.

Podobnie rozstrzygano w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, gdzie organy skarbowe zgadzały się z argumentacją przedstawianą przez podatnika, m. in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r., nr IPPB3/423-887/13-2/GJ(...) po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia. W przedstawionej sytuacji Wspólnik, którego pracownik/członek zarządu pełni funkcję Członka Zarządu Wnioskodawcy, otrzyma wynagrodzenie za oddelegowanie Członka Zarządu do zarządu Wnioskodawcy. Wynagrodzenie to będzie miało formę udziału w zyskach (dywidendzie) Wnioskodawcy oraz w ewentualnej nadwyżce polikwidacyjnej. Tym samym, w przedstawionej w stanie faktycznym sytuacji, nie ma mowy o braku ekwiwalentności świadczeń, która zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami jest warunkiem koniecznym do powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia”.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r. , nr IPPB3/423-135/13-2/GJ oraz IPPB3/423-138/13-2/GJ - organ potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „nie ma przy tym znaczenia, czy funkcje zarządcze pełni wspólnik będący osobą fizyczną czy też wspólnik będący osoba prawną poprzez swojego pracownika/współpracownika - osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wspólnik za świadczone usługi otrzymuje ekwiwalent - korzyść ekonomiczną w postaci dywidendy. Nie ma znaczenia, iż w przypadku wspólnika będącego osobą prawną funkcje zarządcze pełnione są przez powołanego do tego celu pracownika/współpracownika. (...) innymi słowy, pracownicy/współpracownicy wspólnika świadczą usługi zarządcze w celu realizacji założeń gospodarczych Wspólnika, (będąc osobą prawną Wspólnik nie może jej pełnić samodzielnie), za co Wspólnik otrzymuje korzyść ekonomiczną w postaci dywidendy. Tym samym po stronie spółki zależnej nie może powstać przychód z nieodpłatnych świadczeń - za wyświadczoną na jej rzecz usługę przekazuje ona na rzecz Wspólnika ekwiwalent”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 kwietnia 2013 r., nr ITPB3/423-23/13/PST: „nieodpłatne pełnienie funkcji członków zarządu Spółki przez obywateli Szwecji, delegowanych w tym celu przez jej spółkę matkę, nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu, spółki (Wnioskodawcy) przez jej wspólnika (spółkę matkę za pośrednictwem jej pracowników/współpracowników) nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, ponieważ świadczeniodawca (spółka matka) uzyskuje lub uzyska w przyszłości od świadczeniobiorcy (Wnioskodawcy) świadczenie(a) ekwiwalentne (np. w postaci dywidendy)”.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2011 r. (nr ITPB3/423-618/10/AM): „pełnienie przez nowego członka zarządu swej funkcji w imieniu Wspólnika, który będąc spółką z o. o. nie może jej pełnić samodzielnie, uznać należy za wyraz dbałości Wspólnika o Spółkę i jej zyski, co nie może być uznane za świadczenie nieodpłatne w rozumieniu ustawy. Ekwiwalentem za zapewnienie działania nowego członka zarządu będzie bowiem dla Wspólnika wypłacona mu przez Spółkę dywidenda. W opisanej sytuacji pełnienie przez nowego członka zarządu funkcji w zarządzie uznać należy, w kontekście zobowiązań Wspólnika, za przejaw aktywności samego Wspólnika, co - zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych - nie jest uznawane za świadczenie nieodpłatne i nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy”.

Podsumowując, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym po stronie Spółki nie powstanie przychód z tytułu wykonywania przez Członka Zarządu swoich funkcji bez wynagrodzenia. Pomimo faktu, iż wynagrodzenie wypłacane jest przez Spółkę siostrę, Spółka matka pośrednio także ponosi ciężar kosztów zatrudnienia tego pracownika. Tym samym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu nieodpłatnego sprawowania funkcji członka zarządu. Można bowiem wyróżnić ekwiwalentność po stronie świadczeniobiorcy w związku ze sprawowaniem funkcji zarządczych, którą będzie prawo Spółki matki do udziału w zysku Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „updop”) nie zawiera definicji przychodu, precyzując poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12, rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest m. in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Stanowiąc o nieodpłatnych świadczeniach, jako o przychodzie kształtującym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, ustawodawca nie zdefiniował przy tym tego pojęcia. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, po raz pierwszy sformułowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2000 r., sygn akt I SA/Gd 2285/98, a potem w uchwale siedmiu sędziów NSA z 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02 i w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 16 października 2006 r, sygn. akt II FPS 1/06, pojęcie to obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Nieodpłatnym świadczeniem jest zatem uzyskana przez podatnika wymierna korzyść majątkowa niezwiązana z poniesieniem wydatków, powstaniem kosztów, z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia lub inną formą ekwiwalentu. Należy zatem przyjąć, iż nieodpłatne świadczenie ma miejsce, gdy świadczeniu jednego z podmiotów nie towarzyszy świadczenie drugostronne, co w konsekwencji wyraża się w zaistnieniu stanu, w którym po stronie przyjmującego dochodzi do zwiększenia aktywów bądź zmniejszenia pasywów.

Najbardziej istotną dla pojęcia nieodpłatnego świadczenia jest przesłanka, dotycząca ekwiwalentności, w istocie pozwalająca na stwierdzenie, kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nieodpłatnym. Tylko świadczenia nieekwiwalentne mogą stanowić przychód podatkowy po stronie otrzymującego. Ekwiwalentność, która wyłącza możliwość powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego przysporzenia, oznacza wystąpienie świadczenia wzajemnego. Ekwiwalentność nie może wystąpić ani w momencie dokonywania świadczenia, ani w jakimkolwiek momencie w przyszłości. Jeżeli bowiem występuje ekwiwalent, jest też korzyść po drugiej stronie, a więc wyłączona jest możliwość uznania świadczenia za nieodpłatne. Przysporzenie w majątku podatnika musi mieć dla niego pewną wartość, którą można wyrazić w wymiarze finansowym. Chodzi o to, by świadczenie otrzymane bez wynagrodzenia było dla otrzymującego wartościowe. Świadczenie nieodpłatne będące przychodem podatkowym powinno wynikać z dwustronnego stosunku, tzn. powinien istnieć możliwy do identyfikacji podmiot świadczący oraz podmiot otrzymujący. Wynika to wprost z brzmienia ustawy, która mówi o świadczeniu, a nie o przysporzeniu. Zgodnie z definicją słownikową "świadczenie" oznacza obowiązek wykonania lub przekazania czegoś na czyjąś rzecz.

Zatem w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody podatkowe.

W świetle powyższego, w niniejszej sprawie należy ustalić, czy w związku z nieodpłatnym pełnieniem funkcji członka zarządu przez Pana J na rzecz Wnioskodawcy, Wnioskodawca uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Zdaniem Spółki, po jej stronie nie powstanie przychód z tytułu wykonywania na jej rzecz funkcji zarządczych przez Członka Zarządu bez wynagrodzenia, bowiem można „wyróżnić ekwiwalentność po stronie świadczeniobiorcy w związku ze sprawowaniem funkcji zarządczych, którą będzie prawo Spółki matki do udziału w zysku Spółki”. A zatem Spółka wywodzi wniosek o ekwiwalentności świadczeń i w konsekwencji o braku przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia z faktu uczestnictwa spółki matki w zysku Spółki. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z opisem stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Pan J pełniący nieodpłatnie funkcje zarządcze w Spółce nie jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce będącej jej udziałowcem (spółce matce), lecz w spółce siostrze, z którą Spółkę łączy jedynie osoba wspólnego udziałowca (spółka matka).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), w ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można między innymi obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki itp. W przypadku tego rodzaju świadczeń wspólników na rzecz spółki nie można uznać, że spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, nawet jeżeli nie zostało określone z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie wspólników. W takim bowiem przypadku wynagrodzeniem wspólnika jest prawo do udziału w zysku tej osoby prawnej. Takie stanowisko prezentowane jest w powołanych przez Spółkę wyrokach sądowych oraz interpretacjach organów podatkowych.

W niniejszej sprawie z faktu uczestnictwa spółki matki w zyskach spółek zależnych (spółek sióstr) nie wynika, że pomiędzy tymi ostatnimi zachodzi analogiczna sytuacja jak między wspólnikiem a spółką. W ocenie organu błędne jest stanowisko Spółki, że uczestnictwo spółki matki w jej zysku, przy uczestniczeniu również w zysku spółki siostry, powoduje brak przychodu po stronie Spółki z tytułu nieodpłatnego świadczenia funkcji zarządczych przez Pana J. Argumentacja Spółki o pośrednim wpływie okoliczności pełnienia przez członka zarządu Wnioskodawcy takiej samej funkcji w spółce siostrze wyrażająca się słowami „(...) fakt, iż Członek Zarządu jest pracownikiem MI S.A. pośrednio wpływa na generowane przez Spółkę siostrę zyski, co przekłada się także na zmniejszenie przychodów z tytułu dywidendy jedynego jej wspólnika, którym jest Spółka matka. Tym samym prowadzi to do zmniejszenia potencjalnego majątku MP. Dzięki oddelegowaniu Członka Zarządu przez Spółkę matkę do podmiotu polskiego, ma ona nie tylko narzędzie umożliwiające jej sprawowanie kontroli nad decyzjami podejmowanymi przez Wnioskodawcę, ale także uzyskuje korzyść majątkową (świadczenie wzajemne) w postaci np. prawa do udziału w przyszłym zysku. Tego rodzaju działanie Spółki matki można uznać za przejaw dbałości o sprawy Wnioskodawcy, jego rozwój i powiększanie zysków, a jednocześnie o własne interesy gospodarcze, na które bezpośrednio ma wpływ wynagrodzenie uzyskane przez nią m.in. z zysków osiągniętych z działalności Wnioskodawcy. W tym przypadku niewątpliwie można wykazać, iż pomiędzy Spółką a Spółką matką występuje ekwiwalentność świadczeń” jest nieprzekonywająca.

W ocenie organu pełnienie funkcji zarządczych nieodpłatnie przez Pana J jest świadczeniem nieekwiwalentnym. Ma ono dla Spółki konkretny wymiar finansowy w postaci wysokości wynagrodzenia za pełnioną funkcję i stanowi przysporzenie jej majątku. W wyniku świadczenia w zakresie funkcji zarządczych, w majątku Spółki nie pojawia się wprawdzie realny dochód (w znaczeniu ekonomicznym), ale zaoszczędzenie wydatków, co musi być traktowane na równi z przyrostem majątku. Stanowi zatem dla Spółki przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Jak wynika zaś z treści wskazanych przez Spółkę interpretacji organów podatkowych i wyroków sądowych nie dotyczą one sytuacji opisanej we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w opisanym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.