IPPB3/423-1026/11-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W jakim okresie C. powinien ująć przychód wynikający z porozumienia opisanego w stanie faktycznym w przychodach do opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2011 r. (data wpływu 27.12.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia kwoty wynikającej z porozumienia do przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia kwoty wynikającej z porozumienia do przychodów podatkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest m.in. producentem i dostawcą cementu i betonu. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług. Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych. Spółka w 2011 roku rozlicza zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie. W kwietniu 2010 roku Spółka zawarła umowę na dostawę betonu towarowego na projekt Portu Lotniczego z B.S.A. W wyniku kłopotów inwestora Portu Lotniczego Sp. z o.o. ze sfinansowaniem realizacji Projektu, dostawy betonu przewidziane w Umowie zostały wstrzymane w październiku 2010 roku. W okresie od października 2010r. do czerwca 2011r. C. utrzymywał w gotowości dedykowaną wyłącznie Projektowi Portu Lotniczego mobilną wytwórnię betonu towarowego. W czerwcu 2011r. C. odstąpił od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli skierowanego do B.S.A. Pomiędzy stronami powstał spór, co do zasadności i skuteczności takiego jednostronnego odstąpienia od umowy i jego skutków. Strony dążąc do polubownego rozstrzygnięcia sporu są w trakcie negocjowania porozumienia. W porozumieniu strony planują określić, że B.S.A. zapłaci C. określoną kwotę netto + VAT z tytułu wynagrodzenia za gotowość do świadczenia usług w okresie od października 2010r. do czerwca 2011 r. Za wykonanie usługi C. wystawi fakturę ze stawką VAT 23%. Zawarcie porozumienia może nastąpić do końca

2011 roku lub po jego zakończeniu. Spółka planuje ująć przychody wynikające z porozumienia w księgach rachunkowych roku, w którym zawarte będzie porozumienie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. W jakim okresie C. powinien ująć przychód wynikający z porozumienia opisanego w stanie faktycznym w przychodach do opodatkowania...
  2. W jakim okresie C. powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług dla dostawy usługi opisanej w stanie faktycznym...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej pytania pierwszego. Zagadnienie zawarte w pytaniu drugim dotyczące podatku od towarów i usług będzie przedmiotem odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym uznaje się także należne przychody choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ustępie 3a art. 12 updop uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności, a jeśli strony ustalą, że usługa wykonywana jest w okresach rozliczeniowych za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze.

W porozumieniu strony uzgodnią wzajemne zobowiązania i określą okres rozliczeniowy, który będzie się kończył przed dniem zawarcia porozumienia. Dopiero jednak w momencie zawarcia porozumienia ukonstytuuje się i potwierdzi zgodny zamiar stron, co do wykonanej usługi. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, że przychód wynikający z porozumienia powinien być doliczony do przychodów podatkowych Spółki w momencie podpisania porozumienia, ponieważ nie można uznać, że był on należny przed podpisaniem porozumienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.