IPPB2/4511-683/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że osiągnięte przez Wnioskodawcę, rezydenta podatkowego Austrii przysporzenie uzyskane z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych, zakwalifikowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z kapitałów pieniężnych w momencie ich realizacji, podlega opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, tj. w Austrii.
IPPB2/4511-683/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. Austria
 2. kapitały pieniężne
 3. nierezydent
 4. pochodne instrumenty finansowe
 5. program motywacyjny
 6. przychód
 7. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2015 r. (data nadania 7 września 2015 r., data wpływu 9 września 2015 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/4511-683/15-2/MG z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data nadania 31 sierpnia 2015 r., data doręczenia 2 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy będącego rezydentem podatkowym Austrii w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy będącego rezydentem podatkowym Austrii w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim nierezydentem podatkowym (podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) i posiada certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez organy skarbowe Austrii, z którą Rzeczpospolita Polska zawarła stosowne umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Status Wnioskodawcy nierezydenta podatkowego w Polsce został potwierdzony w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2009 r., sygn. akt IPPB4/415-619/09-2/JK2.

Wnioskodawca jest prezesem zarządu polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka), której bezpośrednim udziałowcem jest spółka z siedzibą w Luksemburgu. Obie spółki należą do grupy kapitałowej (dalej: Grupa).

W celu maksymalizacji wartości Grupy stworzono w niej długoterminowe programy motywacyjne. W związku z tym Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowy o charakterze instrumentów finansowych - Profit Share Agreement, Profit Share Agreement 2, Profit Share Agreement 3 oraz Profit Share Amendment Agreement (dalej razem: Umowy PSA).

Na podstawie Umów PSA przyznawano warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z tych praw (dalej: Instrumenty Finansowe). Instrumenty Finansowe spełniają - w ocenie Wnioskodawcy - definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej: ustawa OIF). Instrumenty Finansowe zostały Wnioskodawcy nieodpłatnie przyznane na warunkach i zasadach określonych w Umowach PSA i nie miały wartości w momencie ich przyznania.

Wartość Instrumentów Finansowych określana jest w oparciu o wartość udziałów Spółki, która jest głównym aktywem Grupy. Na skutek realizacji Instrumentów Finansowych, przy spełnieniu warunków określonych w Umowach PSA, Wnioskodawca może uzyskać uprawnienie do otrzymania wypłat gotówkowych. Wartość wypłat gotówkowych oblicza się według wzorów wskazanych w Umowach PSA i przedstawionych poniżej.

Umowy PSA

Na podstawie Umów PSA możliwe było otrzymanie w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji 4 różnych Instrumentów Finansowych PSA - Profit Share Amount zgodnie z Profit Share Agreement, Profit Share Amount zgodnie z Profit Share Agreement 2, Fixed Payout Amount zgodnie z Profit Share Agreement 3 oraz Advance Profit Share Amount zgodnie z Profit Share Amendment Agreement.

Realizacja praw wynikających z Umów PSA była możliwa pod warunkiem zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianych w Umowach PSA, takich jak wejście na giełdę (dalej: Pierwsza Oferta Publiczna lub IPO), zmiana kontroli nad Spółką (dalej: Zmiana Kontroli Spółki lub Zmiana Kontroli), wypłata dywidendy właścicielom, zbycie lub umorzenie w części lub w całości zdefiniowanej minimalnej liczby udziałów w Spółce itd.

Realizacja Instrumentów Finansowych uzależniona była także od spełnienia przez Wnioskodawcę szczególnych warunków, np. niedopuszczenia do złamania zasad poufności lub konkurencji, czy braku popełnionego przestępstwa.

a)

Umowa Profit Share Agreement przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości - po wystąpieniu okoliczności w niej przewidzianych, np. zakończenie Pierwszej Emisji Publicznej; Zmiana Kontroli Spółki (dalej: Zdarzenie Dotyczące Płynności) - kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie Wnioskodawca mógł być uprawniony, powinna być kalkulowana według następującego wzoru:

(Profit Share Amount) = Profit Share Percentage*Investor Profits, gdzie:

Profit Share Amount oznacza iloczyn (liczba możliwych do zrealizowania w danym momencie wynika z treści załącznika do Profit Share Agreement);

Profit Share Percentage oznacza wskaźnik określony w umowie.

Investor Profits oznacza w sytuacji wystąpienia:

 1. Pierwszej Oferty Publicznej - iloczyn zagregowanej liczby wszystkich akcji otrzymanych przez podstawowych udziałowców przed IPO oraz ceny notowania udziałów bezpośrednio po ich dopuszczeniu do obrotu na danej giełdzie papierów wartościowych w ramach IPO
 2. Zmiany Kontroli Spółki - iloraz wartości korzyści rzeczywiście otrzymanych przez członków grupy właścicielskiej 1 i/lub członków grupy właścicielskiej 2 z tytułu udziałów (czy to bezpośrednio czy też pośrednio) w rezultacie Zmiany Kontroli oraz liczbę przeniesionych udziałów, pomnożony przez liczbę wszystkich udziałów; lub
 3. Zmiany Kontroli Spółki wyłącznie w związku ze zobowiązaniem się przez Stronę Trzecią do objęcia udziałów, równowartości wyceny łącznej wartości udziałów, po której Strona Trzecia dokonała zobowiązania.

Niezależnie, cała kwota Profit Share Amount mogła być wymagalna w dniu zaistnienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Profit Share Agreement.

b)

Umowa Profit Share Agreement 2 przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości - po wystąpieniu okoliczności w niej przewidzianych (Zdarzenia Dotyczącego Płynności, tj. zakończenie Pierwszej Emisji Publicznej; Zmiana Kontroli Spółki) - kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie Wnioskodawca mógł być uprawniony, powinna być kalkulowana według następującego wzoru:

(Profit Share Amount) = Profit Share Percentage*Investor Profits, gdzie:

Profit Share Amount oznacza kwotę obliczoną w następujący sposób:

 • Jeśli iloczyn Profit Share Percentage i Investor Profits nie jest wyższy od Fixed Payout Amount, Profit Share Amount ani żadna inna kwota nie zostaje wypłacona w związku z Profit Share Agreement 2
 • Jeśli iloczyn Profit Share PercentageInvestor Profits jest wyższy od Stałej Kwoty Wypłaty, Profit Share Amount stanowi kwotę w Euro równą Profit Share Percentage od Investor Profits pomniejszony o Fixed Payout Amount, przy czym kwota ta nie powinna być wyższa niż kwota wskazana w umowie.

Profit Share Percentage oznacza wskaźnik określony w umowie.

Fixed Payout Amount oznacza wskaźnik określony w umowie.

Investor Profits oznacza Liquidity Event Valuation pomniejszoną o wkład kapitałowy i koszty transakcyjne oraz powiększone o kwotę Pre-Liquidity Event Proceeds Amount, gdzie:

Liquidity Event Valuation oznacza w sytuacji wystąpienia:

 1. Pierwszej Oferty Publicznej - iloczyn zagregowanej liczby wszystkich akcji otrzymanych przez podstawowych udziałowców przed IPO oraz ceny notowania udziałów bezpośrednio po ich dopuszczeniu do obrotu na danej giełdzie papierów wartościowych w ramach IPO;
 2. Zmiany Kontroli Spółki - iloraz wartości korzyści rzeczywiście otrzymanych przez członków grupy właścicielskiej 1 i/lub członków grupy właścicielskiej 2 z tytułu udziałów (czy to bezpośrednio czy też pośrednio) w rezultacie Zmiany Kontroli oraz liczbę przeniesionych udziałów, pomnożony przez liczbę wszystkich udziałów; lub
 3. Zmiany Kontroli Spółki wyłącznie w związku z zobowiązaniem się przez Stronę Trzecią do objęcia udziałów, równowartości wyceny łącznej wartości udziałów, po której Strona Trzecia dokonała zobowiązania.

Pre-Liquidity Event Proceeds Amount oznacza sumę:

(i) wszelkich wypłat z kapitału lub dochodów uzyskanych przez podstawowych udziałowców od Spółki z tytułu własności udziałów po dacie rozpoczęcia a przed Zdarzeniem Dotyczącym Płynności (czy to w formie dywidend, emisji obligacji, odkupu akcji lub w inny sposób);

(ii) kwoty pieniężnej lub wartość świadczeń niepieniężnych innych niż te, o których mowa w punkcie (i) powyżej, faktycznie otrzymanych po dniu rozpoczęcia i przed Zdarzeniem Dotyczącym Płynności w związku z inwestycją; oraz

(iii) kwotę równą założonej stopie procentowej w wysokości 5% rocznie od każdej z kwot i świadczeń otrzymywanych przez podstawowych udziałowców, licząc od dnia ich otrzymania do daty Zdarzenia Dotyczącego Płynności włącznie.

Jeżeli którakolwiek z kwot obliczonych zgodnie z pkt (i) (ii) oraz (iii) powyżej, jest wyrażona w walutach innych niż euro, to powinny one zostać przeliczone według Kursu Wymiany, obowiązującego w dniu wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności.

W przypadku Profit Share Agreement oraz Profit Share Agreement 2, jeżeli w momencie wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności którykolwiek z podstawowych udziałowców musiałby złożyć jakiekolwiek zapewnienie lub zobowiązanie do naprawienia szkody w odniesieniu do działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, to:

 1. Kwota na Rachunku Powierniczym zostałaby zmniejszona o X%, gdzie:
  • X = S/T x 100, przy czym:
  • S = kwota wszelkich płatności dokonanych przez podstawowych udziałowców z tytułu roszczeń wniesionych na podstawie zapewnień biznesowych;
  • T = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.
 2. Po upływie 12 miesięcy od wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności:
  • kwota równa pomniejszeniu Rachunku Powierniczego powinna zostać wypłacona Spółce; oraz
  • bilans Rachunku Powierniczego, powinien zostać wypłacony Uczestnikowi programu motywacyjnego

ponadto:

Rachunek Powierniczy oznacza rachunek bankowy Spółki prowadzony w uznanym banku, a Kwota na Rachunku Powierniczym oznacza Y% Profit Share Amount, gdzie:

 • Y = Q/P*100
 • P = Investor Profits
 • Q = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.

c)

Umowa Profit Share Agreement 3 przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości - po wystąpieniu opisanych poniżej okoliczności w niej przewidzianych (Zdarzenia Dotyczącego Płynności, tj. zakończenie Pierwszej Emisji Publicznej; Zmianę Kontroli Spółki) - kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie Wnioskodawca mógł być uprawniony kalkulowana była według następującego wzoru:

Fixed Payout Amount oznacza kwotę wskazaną w umowie, przy czym wypłata powyższej kwoty jest uwarunkowana wystąpieniem nadwyżki Liquidity Event Valuation nad Hurdle Value, gdzie:

 • Hurdle Value oznacza kwotę obliczaną zgodnie z następującym wzorem:HV = (1.33 * EC) * S,gdzie:
 • HV oznacza Hurdle Value;
 • EC oznacza kwotę wkładu kapitałowego podzieloną przez łączną liczbę udziałów wyemitowanych (ustanowionych) przez Spółkę znajdujących się w posiadaniu podstawowych udziałowców przed dniem Zdarzenia Dotyczącego Płynności;

W przypadku Profit Share Agreement 3, jeżeli w momencie wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności którykolwiek z podstawowych udziałowców musiałby złożyć jakiekolwiek zapewnienie lub zobowiązanie do naprawienia szkody w odniesieniu do działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, to:

 1. Kwota na Rachunku Powierniczym zostałaby zmniejszona o X%, gdzie:
  • X = S/T x 100, przy czym:
  • S = kwota wszelkich płatności dokonanych przez podstawowych udziałowców z tytułu roszczeń wniesionych na podstawie zapewnień biznesowych;
  • T = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.
 2. Po upływie 12 miesięcy od wystąpienia Zdarzenia Dotyczącego Płynności
  • kwota równa pomniejszeniu Rachunku Powierniczego powinna zostać wypłacona Spółce; oraz
  • bilans Rachunku Powierniczego, powinien zostać wypłacony Wnioskodawcy

ponadto:

Rachunek Powierniczy oznacza rachunek bankowy Spółki prowadzony w uznanym banku, a

Kwota na Rachunku Powierniczym oznacza niższą z następujących kwot (A) 50% Fixed Payout Amount i Y% z 50% z Fixed Payout Amount, gdzie:

 • Y = Q/P*100
 • P = Liquidity Event Valuation
 • Q = maksymalna kwota odpowiedzialności (maximum liability) podstawowych udziałowców z tytułu jakichkolwiek zapewnień biznesowych.

d)

Profit Share Amendment Agreement przyznawała warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego z tytułu realizacji tego prawa. Wartość wypłaty gotówkowej, do której potencjalnie Wnioskodawca mógłby być uprawniony, kalkulowana powinna być według następującego wzoru:

Advance Profit Share Amount = Advance Profit Share Percentage*Dividend, gdzie:

Advance Profit Share Percentage oznacza wskaźnik określony w umowie.

Dividend oznacza sumę wypłat kapitału, przychodu lub innych kwot dokonanych przez Spółkę z części zysku pochodzącej z refinansowania lub rekapitalizacji otrzymanych przez podstawowych udziałowców w związku z posiadanymi udziałami, których łączna kwota powinna być równa (a) kwocie otrzymanej przez Spółkę w następstwie zakończenia refinansowania lub rekapitalizacji powiększonej o (b) bilans gotówkowy poprzedzający transakcję pomniejszonej o (c) koszty, opłaty i odsetki zapłacone przez Spółkę w celu dokonania spłaty zobowiązań pomniejszonej o (d) kwoty zatrzymane w Spółce w celu reinwestycji lub dostarczenia innych funduszy pomniejszonej o (e) koszty transakcyjne pomniejszonej o (f) kwotę uzasadnionych podatków zapłaconych u źródła lub innych pomniejszeń wymaganych przez prawo lub dokonanych przez podstawowych udziałowców lub spółkę kontrolowaną, które w ich ocenie są potrzebne lub pożądane w ramach cienkiej kapitalizacji lub innego prawa.

Uwagi ogólne do Umów PSA

Potencjalna możliwość realizacji Instrumentów Finansowych zależna jest od spełnienia warunków określonych w Umowach PSA. Wśród nich znajdują się m.in. brak naruszeń określonych przepisów prawa, w szczególności dotyczących przestrzegania zasad poufności informacji oraz zakazu nieuczciwej konkurencji w stosunku do Grupy oraz Spółki. Umowy PSA przewidują również ograniczenia w realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych w przypadku ustania współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (rozwiązanie łączącego stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowach PSA.

Przyznanie Instrumentów Finansowych jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania są warunkowe. Tym samym, ewentualne przysporzenie z realizacji Instrumentów Finansowych ma charakter niepewny i uzależniony od obiektywnych czynników (wskaźników finansowych). Spełniają one zatem cechy instrumentów finansowych.

Prawo do przyznania oraz realizacji Instrumentów Finansowych nie wynika ze stosunku prawnego wiążącego Wnioskodawcę ze Spółką, na podstawie którego Wnioskodawca pełni obowiązki członka jej zarządu. W szczególności, ten stosunek prawny nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki.

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Grupy, realizację instrumentów Finansowych i związaną z nimi wypłatę gotówkową obsługuje bezpośrednio Spółka.

Zgodnie z posiadanymi przez Wnioskodawcę informacjami, Spółka otrzymała pozytywne interpretacje przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów w zakresie realizowanych przez Spółkę programów motywacyjnych opartych o pochodne instrumenty finansowe. Zgodnie z ich treścią przychody z tych programów stanowią przychody z kapitałów pieniężnych.

Ponadto, w odniesieniu do analogicznego programu motywacyjnego Wnioskodawca otrzymał pozytywną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 31 marca 2015 r. sygn. akt IPPB2/4511-71/15-2/MK, w której to potwierdzono prawidłowość oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, odstępując od uzasadnienia dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-683/15-2/MG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez:

 1. Przesłanie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo osoby, która podpisała wniosek o interpretację do wystąpienia w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
 2. Wyjaśnienie, czy sformułowane przez Wnioskodawcę pytanie dotyczące zakwalifikowania do przychodów z kapitałów pieniężnych przysporzenia majątkowego uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych w momencie realizacji ma także dotyczyć miejsca opodatkowania uzyskanego przez Wnioskodawcę dochodu, na co wskazuje treść stanowiska Wnioskodawcy odnośnie tego pytania...

Wnioskodawca uzupełnił baraki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), w którym Wnioskodawca m.in. wyjaśnił, że sformułowane przez Wnioskodawcę pytanie dotyczące zakwalifikowania do przychodów z kapitałów pieniężnych przysporzenia majątkowego uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych w momencie realizacji ma dotyczyć (i) kwalifikacji przychodu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) oraz (ii) podlegania opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane z tytułu realizacji praw wynikających z Umów PSA powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361; dalej: UPDOF). Jednakże w ocenie Wnioskodawcy dochód ten nie powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż nie stanowi on dochodu osiągniętego z polskich źródeł.

W piśmie z dnia 7 września 2015 r. uzupełniającym braki formalne wniosku Wnioskodawca stwierdził, że w opinii Wnioskodawcy przysporzenie majątkowe uzyskane z tytułu realizacji praw opisanych we wniosku (i) powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych oraz (ii) nie powinno podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF, obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast, zgodnie z ust. 2a powyższego artykułu, osoby fizyczne nieposiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Źródła przychodów/dochodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, szczegółowo uregulowane w art. 17 UPDOF. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe zostały natomiast zdefiniowane w UPDOF w art. 5a pkt 13.

Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Stosownie do tego przepisu pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jak wskazywano wielokrotnie w opracowaniach dotyczących funkcjonowania instrumentów pochodnych w Polsce, nie ma w polskim systemie prawnym jednej legalnej definicji finansowego instrumentu pochodnego. „System prawny, co do zasady, odwołuje się do apriorycznego, tj. wynikającego z języka finansów, pojęcia instrumentu finansowego (podobnie - instrumentu pochodnego czy opcji). Prawnik, definiując dany instrument finansowy, musi zatem posługiwać się zasadami, kryteriami i definicjami języka ekonomii i finansów”.

Inne instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c OIF nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Nie wprowadzono również w OIF odniesienia do innego aktu prawnego, który zawiera warunki i kryteria:dla uznania danego prawa za inny instrument pochodny wymieniony w lit. c. Stąd, zdaniem Wnioskodawcy, celem potwierdzenia, że Program funkcjonuje w formie innego instrumentu pochodnego, którego instrumentem bazowym jest papier wartościowy/wskaźnik finansowy i który jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne, należy odwołać się do wykładni językowej i systemowej.

Wykładnia językowa.

Co do zasady, instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem podstawowym (bazowym). Przez pojęcie instrumentu pochodnego rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych).

Instrumentem bazowym na rynku finansowym jest instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c OIF instrumentem bazowym może być papier wartościowy, którym niewątpliwie są udziały w Spółce.

Instrument pochodny jest wykonywany (realizowany) poprzez rozliczenie pieniężne, czyli świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi.

W ocenie Wnioskodawcy przewidziana konstrukcja kwalifikuje się do katalogu pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 OIF.

Wykładnia systemowa

Jak wskazano powyżej, w polskim porządku prawnym nie istnieje jedna, legalna definicja finansowego instrumentu pochodnego, natomiast podjęto kilka prób ich zdefiniowania na potrzeby różnych aktów prawnych.

Definicja zawarta w § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) jest jedyną do tej pory próbą ustawodawcy przedstawienia warunków uznania danej konstrukcji za instrument pochodny - instrument finansowy, a nie jedynie wyliczeniem rodzajów instrumentów finansowych, bez próby ich definiowania, które mogą być uznane za instrument pochodny. W świetle Rozporządzenia finansowy instrument pochodny to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny, zdaniem Wnioskodawcy Instrumenty Finansowe stanowią : instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym potencjalne przychody z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość Instrumentów Finansowych (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrumenty bazowe - cenę papieru wartościowego, jakim są udziały w Spółce,
 • Instrumenty Finansowe są przyznawane nieodpłatnie, a ich wartość końcowa zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości (w skrajnym przypadku wartość ta może wynosić 0),
 • realizacja praw wynikających z Instrumentów Finansowych (rozliczenie) następuje w przyszłości i przyjmuje formę pieniężną.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia jest realizacja praw wynikających z Instrumentów Finansowych, których wartość jest ściśle zależna od wartości udziałów i zdefiniowanych wskaźników finansowych. Na wysokość tych wskaźników wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki, a nie inne okoliczności, w tym aktywność Wnioskodawcy na rzecz Spółki.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych niż kapitały pieniężne źródeł przychodów.

Miejsce podlegania opodatkowaniu dochodu.

Jako że Wnioskodawca jest polskim nierezydentem podatkowym, osiągnięty przez Wnioskodawcę dochód z kapitałów pieniężnych nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Prawo do opodatkowania tego rodzaju dochodów ma kraj rezydencji Wnioskodawcy. Taką regułę wprowadzają zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym stosowna umowa zawarta z Austrią, krajem rezydencji podatkowej Wnioskodawcy.

Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 10 listopada 2005 r. nr 224 poz. 1921) (dalej: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę Austrii bez; względu na to, gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy podlegają opodatkowaniu tylko w Austrii. Mając na uwadze fakt, iż Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie reguluje kwestii opodatkowania dochodów z realizacji instrumentów finansowych w szczegółowy sposób, zastosowanie ma wspomniany powyżej ustęp.

Ponadto, w odniesieniu do analogicznego programu motywacyjnego Wnioskodawca otrzymał pozytywną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 31 marca 2015 r., sygn. akt IPPB2/4511-71/15-2/MK, w której to potwierdzono prawidłowość oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, odstępując od uzasadnienia dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Należy podkreślić, że stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Jak stanowi art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączenie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest zatem to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Austrii. Wnioskodawca jest prezesem zarządu polskiej spółki kapitałowej, której bezpośrednim udziałowcem jest spółka z siedzibą w Luksemburgu. Obie spółki należą do grupy kapitałowej. W celu maksymalizacji wartości Grupy stworzono długoterminowe programy motywacyjne. W związku z tym Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowy o charakterze instrumentów finansowych, zwane razem Umowy PSA. Na podstawie Umów PSA przyznawano warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z tych praw (Instrumenty Finansowe). W ocenie Wnioskodawcy Instrumenty Finansowe spełniają definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Instrumenty Finansowe zostały Wnioskodawcy nieodpłatnie przyznane na warunkach i zasadach określonych w Umowach PSA i nie miały wartości w momencie ich przyznania. Wartość Instrumentów Finansowych określana jest w oparciu o wartość udziałów Spółki, która jest głównym aktywem Grupy. Na skutek realizacji Instrumentów Finansowych, przy spełnieniu warunków określonych w Umowach PSA, Wnioskodawca może uzyskać uprawnienie do otrzymania wypłat gotówkowych. Wartość wypłat gotówkowych oblicza się według wzorów wskazanych w Umowach PSA. Na podstawie Umów PSA możliwe było otrzymanie w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji 4 różnych Instrumentów Finansowych PSA. Realizacja praw wynikających z Umów PSA była możliwa pod warunkiem zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianych w Umowach PSA, takich jak wejście na giełdę (Pierwsza Oferta Publiczna lub IPO), zmiana kontroli nad Spółką, wypłata dywidendy właścicielom, zbycie lub umorzenie w części lub w całości zdefiniowanej minimalnej liczby udziałów w Spółce itd. Realizacja Instrumentów Finansowych uzależniona była także od spełnienia przez Wnioskodawcę szczególnych warunków, np. niedopuszczenia do złamania zasad poufności lub konkurencji, czy braku popełnionego przestępstwa. Umowy PSA przewidują również ograniczenia w realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych w przypadku ustania współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (rozwiązanie łączącego stosunku prawnego) w sposób inny niż wskazany w Umowach PSA. Przyznanie Instrumentów Finansowych jest nieodpłatne, a korzyści wynikające z ich przyznania są warunkowe. Prawo do przyznania oraz realizacji Instrumentów Finansowych nie wynika ze stosunku prawnego wiążącego Wnioskodawcę ze Spółką, na podstawie którego Wnioskodawca pełni obowiązki członka jej zarządu. W szczególności, ten stosunek prawny nie jest podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Grupy, realizację instrumentów Finansowych i związaną z nimi wypłatę gotówkową obsługuje bezpośrednio Spółka.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że przyznanie nieodpłatnie Wnioskodawcy na podstawie zawartej ze Spółką umowy o charakterze instrumentów finansowych, niezależnej od stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę ze Spółką, w ramach organizowanych programów motywacyjnych warunkowych Instrumentów Finansowych, spełniających definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniających do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, uniemożliwia traktowanie przyznanego prawa w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w momencie realizacji przez Wnioskodawcę przedmiotowych Instrumentów Finansowych, poprzez dokonanie wypłaty gotówkowej po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w powołanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został regulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują postanowienia umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921 oraz z 2008 r. Nr 222 poz. 1450).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie bez względu na to, gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że osiągnięte przez Wnioskodawcę, rezydenta podatkowego Austrii przysporzenie uzyskane z tytułu realizacji praw wynikających z Instrumentów Finansowych, zakwalifikowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z kapitałów pieniężnych w momencie ich realizacji, podlega opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, tj. w Austrii.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.