IPPB2/4511-508/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Czy w ramach organizowanego przez Spółkę Programu w związku z ewentualnym wykonaniem przez Spółkę płatności wynikających z rozliczenia przedmiotowych instrumentów, jak również na żadnym wcześniejszym etapie realizacji Programu, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), w szczególności, czy w momencie realizacji Prawa, tj. w momencie faktycznej wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Uczestnika Programu, to wyłącznie po stronie Uczestnika powstanie przychód, który to przychód będzie kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT?
IPPB2/4511-508/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. obowiązek płatnika
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. program motywacyjny
 5. przychód
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data nadania 17 lipca 2015 r., data wpływu 20 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 8 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-508/15-2/MG (data nadania 9 lipca 2015 r., data doręczenia 15 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z powstaniem po stronie Uczestników przychodu w związku z uczestnictwem w Programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z powstaniem po stronie Uczestników przychodu w związku z uczestnictwem w Programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej („Spółka”). Wnioskodawca świadczy usługi doradztwa finansowego. Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny adresowany m.in. do Członków Zarządu Spółki („Uczestnicy Programu”), oparty na pochodnych instrumentach finansowych („Program”). Ideą Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla kadry menedżerskiej Spółki poprzez umożliwienie im uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółki (a tym samym powiązanie ich interesów z interesem samej Spółki), co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki oraz jej pozycji na rynku.

Zasady Programu określać będzie Regulamin Transakcji Pochodnych Instrumentów Finansowych („Regulamin”) zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Umowa („Umowa”) zawierana z każdym z uczestników Programu, odrębnie i niezależnie od łączącego stosunku ze Spółką.

Każdy uczestnik Programu nabywa odpłatnie jednostkowe, warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego („Rozliczenie Pieniężne”). Cena nabycia Prawa ustalana będzie w stosunku do wartości potencjalnej, prognozowanej kwoty potencjalnego Rozliczenia Pieniężnego. Prawo do Rozliczenia Pieniężnego będzie uzależnione od osiągnięcia określonych w Programie wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych finansowych Spółki za dany okres rozliczeniowy (np. kwartał, półrocze lub rok obrotowy Spółki) w oparciu m.in. o wynik z działalności operacyjnej Spółki (EBITDA), wartość aktywów netto czy zysk netto. Realizacja Prawa będzie dokonywana w odniesieniu do okresów rozliczeniowych kwartalnych/półrocznych oraz rocznych i będzie opierać się na wypłacie przez Spółkę określonej kwoty ustalonej na podstawie wskazań Programu na rzecz uczestników Programu, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego składa się z części zmiennej kalkulowanej w oparciu o wskaźniki związane z realizacją ustalonego budżetu i kwoty bazowej oraz z elementu stałego rozliczenia. Wypłata przysługiwać będzie uczestnikowi programu pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki lub pozostania w stosunku pracy na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, Prawo, które każdy z uczestników Programu nabędzie stanowić będzie pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 8 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-508/12-2/MG (data nadania 9 lipca 2015 r., data doręczenia 15 lipca 2015 r.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Przeformułowanie zadanego przez Spółkę pytania mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, tak aby dotyczyło ono spoczywających na Spółce obowiązków informacyjnych związanych z wypłatą przez Spółkę rozliczenia pieniężnego, z uwagi na to, że zadane pytanie dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji prawnopodatkowej podatnika (Uczestnika Programu) w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nie dotyczy obowiązków Spółki jako zainteresowanego występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej indywidualnej sprawie, tj. obowiązku informacyjnego spoczywającego na Spółce.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data nadania 17 lipca 2015 r., data wpływu 20 lipca 2015 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach organizowanego przez Spółkę Programu w związku z ewentualnym wykonaniem przez Spółkę płatności wynikających z rozliczenia przedmiotowych instrumentów, jak również na żadnym wcześniejszym etapie realizacji Programu, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), w szczególności, czy w momencie realizacji Prawa, tj. w momencie faktycznej wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Uczestnika Programu, to wyłącznie po stronie Uczestnika powstanie przychód, który to przychód będzie kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po stronie Uczestnika Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Uczestnika i będzie kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z pewnymi wyjątkami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o PIT a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o PIT).

Na moment nabycia Prawa Uczestnik nabędzie jedynie roszczenie wobec Spółki do wypłaty na jego rzecz określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości, po zaistnieniu warunków określonych w Regulaminie. Nabycie Prawa nie będzie związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku Uczestnika, a w momencie nabycia tego prawa nie można stwierdzić, czy przyniesie ono korzyści ekonomiczne. Ponadto, uczestnik - na podstawie Umowy - ponosić będzie odpłatność z tytułu nabycia Prawa.

Tym samym, określenie konkretnej korzyści ekonomicznej po stronie Uczestnika będzie możliwe dopiero w momencie otrzymania przez niego Rozliczenia Pieniężnego, co oznacza, że wtedy to po stronie uczestnika powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Przychód, jaki uzyska Uczestnik wskutek realizacji Prawa stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 5a pkt 13 ustawy o PIT za pochodne instrumenty finansowe uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Uofi”), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 Uofi, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zatem, prawo do Rozliczenia Pieniężnego, które nabywa Uczestnik w ramach Programu kwalifikować się będzie jako pochodny instrument finansowy w rozumieniu ustawy o PIT z uwagi na fakt, iż:

 • Wysokość ewentualnego Rozliczenia Pieniężnego należnego na skutek nabycia przez Wnioskodawcę prawa do Rozliczenia Pieniężnego kalkulowana będzie w oparciu instrument finansowy
 • Uczestnik nabędzie Prawo odpłatnie, a jego końcowa wartość uzależniona będzie bezpośrednio od wskaźników finansowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego;
 • Realizacja Prawa nastąpi w przyszłości i przyjmie formę pieniężną pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, ewentualny przychód, który powstanie po stronie Uczestnika Programu w momencie realizacji lub też wygaśnięcia Prawa stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej (zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o PIT).

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT to podatnik (Uczestnik) samodzielnie obowiązany jest wykazać uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT i obliczyć należny podatek.

Spółka będzie jednakże zobowiązana do wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.