IPPB2/4511-381/16-5/KW1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przekształcenie Spółki Holdingowej w Spółkę osobową będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2016 r. (data nadania 23 maja 2016 r., data wpływu 25 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 21 czerwca 2016 r. (data nadania 21 czerwca 2016 r., data wpływu 21 czerwca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-381/16-3/KW1 z dnia 20 czerwca 2016 r. (data nadania 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki holdingowej w spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki holdingowej w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym (ma miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych w Polsce) zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o PIT. Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia udziałów w spółce kapitałowej o której mowa w załączniku nr 3 do ustawy o PIT (dalej: „Spółka”) do innej spółki z o.o. (dalej: „Spółka Holdingowa”) w drodze wniesienia do Spółki Holdingowej wkładu niepieniężnego (aportu).

W następnym kroku Spółka Holdingowa planuje dokonać zbycia (w tym możliwe jest zbycie w celu umorzenia) lub umorzenia całości lub części posiadanych przez siebie udziałów w Spółce. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki Holdingowej w spółkę osobową (jawną lub komandytową; dalej: „Spółka osobowa”) na podstawie art. 551 § 1 ustawy 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „KSH”).

Do momentu przekształcenia Spółki Holdingowej w Spółkę osobową, wszystkie dochody (ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) będą opodatkowane przez Spółkę Holdingowej podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przy przekształceniu Spółki Holdingowej w Spółkę osobową, Wnioskodawcy nie zostaną wypłacone żadne świadczenia.

Pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • czy na dzień przekształcenia Spółki Holdingowej w Spółkę osobową, w Spółce Holdingowej wystąpią niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy...

Pismem z dnia 21 czerwca 2016 r. (data nadania 21 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że na dzień przekształcenia Spółki Holdingowej w Spółkę osobową, w Spółce Holdingowej nie wystąpią niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie Spółki Holdingowej w Spółkę osobową będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Przekształcenie Spółki Holdingowej w Spółkę osobową będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji gdy na moment przekształcenia Spółka Holdingowa będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. W przeciwnym razie (tj. w sytuacji gdy Spółka Holdingowej na moment przekształcenia nie będzie posiadać niepodzielonych zysków lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT) przekształcenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 KSH). Jednocześnie, w myśl art. 553 § 3 KSH wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej. Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna). W ramach tej sukcesji, majątek spółki przekształcanej (którego składniki są wyceniane w związku z procesem przekształcenia) staje się majątkiem spółki przejmowanej.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową należy odnieść się do przepisów ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy jedynym przepisem określającymi konieczność wykazania przychodu podatkowego po stronie wspólników w związku przekształceniem jest przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Od tak ustalonego dochodu wspólnika przekształcanej spółki, płatnik zobowiązany jest pobrać podatek w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). W sytuacji natomiast gdy na moment przekształcenia spółka kapitałowa nie osiągnie zysku oraz nie będzie posiadała zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, po stronie wspólników nie powstanie przychód do opodatkowania.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-2/4511-149/16/MZM wskazał, że: „w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB2/4511-118/16-2/KW1 nadmienił, że: „w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) w spółkę komandytową lub spółkę jawną, opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jedynie wartość niepodzielonych zysków w Spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w Spółce, w wysokości tych kapitałów oraz niepodzielonego zysku aktualnych na dzień przekształcenia. Tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2016 r., sygn. IPPB1/4511-1517/15-2/KS odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego następującego stanowisko podatnika: „w przypadku przekształcenia Spółki C w Spółkę Osobową, przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy wyłącznie określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki C wartość zysku (jeżeli wystąpi) wypracowanego przez Spółkę C w okresie do dnia przekształcenia Spółki C w Spółkę Osobową, który to zysk nie zostanie wypłacony na rzecz wspólników Spółki C w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki C.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. IPPB4/4511-1274/15-2/MP wskazał, że: „przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową wygeneruje u Wnioskodawcy przychód podatkowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wyłącznie w sytuacji, gdy w bieżącym roku obrotowym Spółki wystąpi zysk, natomiast w przeciwnym razie (tj. w sytuacji, gdy w bieżącym roku obrotowym Spółka na moment przekształcenia nie osiągnie zysku), przekształcenie będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jest prawidłowe - o ile w rzeczywistości Spółka na moment przekształcenia nie będzie posiadała zysków niepodzielonych lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy z lat poprzednich.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. IPTPB3/4511-245/15-2/IC dodał, że: „Podsumowując, powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce jako spółce przekształcanej.
  W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał, że zamierza objąć udziały lub akcje w spółce kapitałowej w wyniku wniesienia do tej spółki innych udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce lub kraju członkowskim Unii Europejskiej. Następnie planowana jest sprzedaż przez spółkę całości udziałów lub akcji spółek wnoszonych na rzecz inwestora zewnętrznego. W dalszej kolejności ma nastąpić przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną lub spółkę komandytową. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do skutków przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, tj. czy ww. przekształcenie będzie skutkowało powstaniem dochodu po stronie Wnioskodawcy.
  W oparciu o przedstawione zdarzenie należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia spółka kapitałowa będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. W przeciwnym razie (tj. w sytuacji gdy spółka kapitałowa na moment przekształcenia nie będzie posiadać niepodzielnych zysków lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) przekształcenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.”
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. ILPB1/4511-1-1209/15-2/PP nadmienił, że: „w sytuacji gdy spółka z o.o. na moment przekształcenia nie będzie posiadać niepodzielonych zysków lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 cyt. ustawy, to przekształcenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy. Natomiast, gdy na moment przekształcenia spółka z o.o. będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w ww. przepisie, to przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2015 r., sygn. IPPB2/4511-654/15-3/KW1 wskazał, że: „Co do zasady, w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową może powstać przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Jeżeli na dzień przekształcenia spółka kapitałowa nie będzie posiadała zysków niepodzielonych oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy, to przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie.
  Reasumując w oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, jeżeli na moment przekształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie posiadać niepodzielonych zysków lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Konkludując powyższe rozważania, przekształcenie Spółki Holdingowej w Spółkę osobową będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji gdy na moment przekształcenia Spółka Holdingowa będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. W przeciwnym razie (tj. w sytuacji gdy Spółka Holdingowa na moment przekształcenia nie będzie posiadać niepodzielonych zysków lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT) przekształcenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo – odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.