IPPB2/415-875/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy przychody w postaci wynagrodzenia za świadczenie wskazanych wyżej usług doradczych będą przychodami ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”), które (po spełnieniu odpowiednich warunków) będą mogły być opodatkowane według art. 30c ust. 1 przedmiotowej ustawy (tj. tzw. podatkiem liniowym).
IPPB2/415-875/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 2. pozarolnicza działalność gospodarcza
 3. przychód
 4. przychód z działalności gospodarczej
 5. uchwały
 6. współpraca (kooperacja)
 7. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu usług doradczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej odpowiedzialnym za produkcję (wytwarzanie produktów). Obecnie pełni swą funkcję na podstawie uchwały o powołaniu. W przyszłości będzie on także świadczył na rzecz spółki usługi doradcze. Przedmiotowe usługi wnioskodawca będzie świadczył w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej.

Przedmiotem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych będzie tworzenie i przedkładanie (pracownikom spółki, innym członkom zarządu oraz jej właściwym organom) propozycji w zakresie:

 1. Technologicznym, na co składać się będą:1.1. analizy techniczne i technologiczne,
  1.2. przygotowywanie prezentacji dla zarządu,
  1.3. analizy opłacalności projektów,
  1.4. kalkulacja cen dla różnych rozwiązań technologicznych i tworzenie ofert specjalnych,
  1.5. opiniowanie biznesowe umów z partnerami technologicznymi i firmami IT,
 2. Wyboru właściwych metodologii w ramach prowadzonych projektów, na co składać się będą:
  2.1. przygotowywanie propozycji dotyczących optymalnych metodologii prowadzenia projektów,
  2.2. tworzenie i opiniowanie procedur oraz procesów definiowania założeń projektowych na podstawie prowadzonych | badań,
  2.3. tworzenie i konsultowanie wskaźników i miar dla poszczególnych procesów,
 3. strategii spółki, na co składać się będą:
  3.1. analizy rynku oraz konkurencji,
  3.2. współtworzenie i opiniowanie nowych produktów,
  3.3. doradztwo w zakresie optymalizacji procesowej,
 4. administracji, na co składać się będą:
  4.1. doradztwo w zakresie optymalizacji kosztowej,
  4.2. tworzenie i konsultowanie procedur administracyjnych, obiegu dokumentacji etc.,
 5. serwisu, na co składać się będą:
  5.1. doradztwo w zakresie optymalizacji procesów serwisowych (wewnętrznych i zewnętrznych),
  5.2. doradztwo przy tworzeniu struktur serwisowych,
 6. obsługi klienta, na co składać się będą:
  6.1. doradztwo w zakresie wyboru systemów wspierających procesy obsługi klienta,
  6.2. opiniowanie procesów obsługi klienta w zakresie ich optymalizacji,
 7. IT, na co składać się będą:
  7.1. doradztwo w zakresie wyboru infrastruktury IT potrzebnej do świadczenia usług,
  7.2. doradztwo w zakresie wdrażania narzędzi informatycznych optymalizujących pracę IT oraz innych działów,
  7.3. współtworzenie procedur SLA,
 8. sprzedaży, na co składać się będą:
  8.1. konsultacje techniczne/ biznesowe umów z klientami oraz propozycji ich zmian,
  8.2. projektowanie i konsultowanie rozwiązań systemowych w zakresie analiz i wskaźników mierzących efektywność | działań sprzedażowych,
 9. utrzymania klienta, na co składać się będą:
  9.1. doradztwo w zakresie wdrażania systemów wspierających procesy biznesowe związane z utrzymaniem klienta,
  9.2. współtworzenie/konsultowanie programów up-sale skierowanych do bazy abonentów.

W związku z powyższym, przedmiotem działalności wnioskodawcy (zgodnie z właściwą ewidencją działalności, gospodarczej) będzie działalność sklasyfikowana (zgodnie z PKD z 2007 r. jako:

1.58.11.Z Wydawanie książek

2.58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

3.58.13.Z Wydawanie gazet

3.58.14.Z Wydawania czasopism i pozostałych periodyków

4.58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

5.58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

6.58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

7.59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

8.59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

9.59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

10.59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

11.59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

12.60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

13.60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

14.61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

15.61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

16.61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

17.62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

18.62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

19.62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

21.62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

22.63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

23.63.12.Z Działalność portali internetowych,

24,63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

25.63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

27.71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

28.71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

29.70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

30.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

31.73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

32.73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

33.73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

34.73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

35.73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 36.73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

37.74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

38.74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

39.74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

40.77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

41.77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

42.77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,

43.78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

44.82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

45.82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

46.82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

47.93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,

48.95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

49.95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

50.95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Czynności związane z wykonywaniem funkcji członka zarządu oraz czynności związane z wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą się pokrywały. Czynności związane z wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych będą polegały na przedstawianiu wskazanych wyżej propozycji na zamówienie pracowników spółki (w szczególności pracowników kierujących odpowiednim odcinkiem działalności operacyjnej spółki). W tym miejscu trzeba zastrzec, że statut spółki został sporządzony tak niefortunnie, że należy przyjąć, iż zarząd spółki może działać tylko kolektywnie. Zgodnie z art. 371 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, „jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej”. W statucie spółki zostało stwierdzone jedynie, że „szczegółowy tryb działania zarządu spółki i podział kompetencji pomiędzy członków zarządu określa regulamin zarządu spółki uchwalony przez radę”. W związku z takim a nie innym brzmieniem statutu, kwestia istnienia prawa do samodzielnego prowadzenia spraw spółki jest niejasna: w statucie nie zostało jednoznacznie stwierdzone, że członkowie zarządu są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, także w sposób inny niż „wspólnie”; istnienie „podziału kompetencji” nie implikuje prawa do samodzielnego prowadzenia spraw spółki (może ono dotyczyć np. spraw związanych z jej reprezentacją, gdzie wiadomo, że nie wszystkie czynności mogą i muszą być dokonywane wspólnie); w końcu, kwestia możliwości delegowania (poprzez statut) decyzji w sprawie dekolektywizacji prowadzenia spraw spółki jest kwestią kontrowersyjną (przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się na przykład prof. Andrzej Szumański (A. Szumański, Regulaminy zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, PPH 2003/1/4-10).

Dlatego członkowie spółki, kierując się dbałością o interes spółki (i swój własny), ostrożnie interpretują postanowienia statutu i zarządzają nią (tj. prowadzą jej sprawy) kolegialnie. W takim wypadku porada, projekt, propozycja, sprawozdanie lub inna czynność zawierająca opinię jednego z członków zarządu nigdy nie jest czymś, co jest równoznaczne z czynnością zarządczą (tj. z podjęciem decyzji). Taka porada, projekt, propozycja, sprawozdanie lub inna czynność zawierająca opinię jednego z członków zarządu jest czymś, co może jedynie wpłynąć na zaistnienie czynności zarządczej (gdy ciało kolegialne tzn. zarząd, w którym wnioskodawca sam nie może przegłosować pozostałych członków zarządu zaaprobuje przedstawioną mu propozycję).

Ponadto, należy podkreślić, że przedkładane propozycje nie będą dotyczyć obszaru działalności Spółki za który Wnioskodawca odpowiada jako członek Zarządu (czyli wytwarzanie produktów).

Podsumowując, czynności związane z wykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą czynnościami zarządczymi ponieważ będą przedkładane jako propozycje, o których przyjęciu będą decydowały inne osoby. Będzie tak nawet w przypadku propozycji skierowanych do zarządu spółki, bo one {jako że zarząd prowadzi sprawy spółki kolektywnie) nigdy nie będą propozycjami kierowanymi „do samego siebie”.

Za świadczenie usług doradczych wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie.

Umowa dotycząca świadczenia usług doradczych nie będzie umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim, ani umową o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody w postaci wynagrodzenia za świadczenie wskazanych wyżej usług doradczych będą przychodami ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”), które (po spełnieniu odpowiednich warunków) będą mogły być opodatkowane według art. 30c ust. 1 przedmiotowej ustawy (tj. tzw. podatkiem liniowym).

Zdaniem Wnioskodawcy,

Przychody w postaci wynagrodzenia za świadczenie wskazanych wyżej usług doradczych będą przychodami ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza, które (po spełnieniu odpowiednich warunków) będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”.

W opinii Wnioskodawcy strony stosunku cywilnego mogą swobodnie ułożyć jego treść. W rozpatrywanej sprawie strony mogą nawiązać stosunek prawny, zgodnie z którym wnioskodawca, działając w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, będzie świadczył usługi doradcze na rzecz spółki. Żaden przepis nie zabrania spółce podpisania takiej umowy z członkiem jej zarządu.

Wynagrodzenie za wykonanie umowy o doradztwo, gdy świadczy je przedsiębiorca zgodnie z przedmiotem swojej działalności, jest przychodem ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest tak, albowiem nie da się przypisać wskazanego wyżej przychodu do żadnego innego źródła wskazanego w przedmiotowej ustawie, w szczególności nie jest to przychód ze źródła „działalność wykonywana osobiście, przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Umowa, którą wnioskodawca zawrze ze spółką, nie będzie „umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim lub umową o podobnym charakterze”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (online): „menedżer to „osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego częścią”; „zarządzać” znaczy tyle, co „1. wydać polecenie, 2. sprawować nad czymś zarząd”; „zarząd” to „1. zespół ludzi kierujących pracą jakiejś instytucji lub organizacji, 2. instytucja nadrzędna kierująca: działalnością innych instytucji lub organizacji, 3. zarządzanie instytucją, organizacją lub majątkiem”. Zakres czynności przewidzianych w umowie o doradztwo nie będzie miał nic wspólnego z „zarządzeniem”, „wydawaniem poleceń” „kierowaniem ludźmi lub pracą instytucji”. Umowa o doradztwo nie będzie miała nic wspólnego nie tylko z kierowaniem: nie będzie ona miała nic wspólnego także z nadzorem i kontrolą. Wnioskodawca będzie wypracowywał i przedkładał pewne propozycje. Propozycje te będą przedstawiane zarządowi (działającemu jako ciało kolegialne), członkom zarządu oraz pracownikom spółki. W pierwszej kolejności (w znaczeniu: najczęściej), wskazane propozycje będą przedstawiane zarządowi spółki.

Wnioskodawca jest (i będzie) członkiem zarządu spółki, ale jego wpływ na działania (w tym decyzje) tego organu jest ograniczony: sam nie może spowodować, że zarząd podejmie taką a nie inną decyzję (zarząd składa się z pięciu członków i podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów). Zarząd może zdecydować się na realizację propozycji wypracowanej i przedłożonej przez wnioskodawcę, ale nie musi tego robić. Z tego punktu widzenia pozycja wnioskodawcy nie będzie się różniła od pozycji pracownika albo pozycji zewnętrznej firmy consultingowej. Z tych względów przychód w postaci wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy o doradztwo nie będzie przychodem o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, że przychód w postaci wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy o doradztwo jest przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („pozarolnicza działalność gospodarcza”), to wnioskodawca może wybrać opodatkowanie na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 przedmiotowej ustawy (tzn, może wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej tzw. „podatkiem liniowym”).

Zaprezentowana powyżej ocena prawna znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

 1. interpretacja indywidualna z dnia 18.07.2012, sygnatura IPPB1/415-492/12-3/IF2;
 2. interpretacja indywidualna z dnia 09.05.2012, sygnatura: IPPB1/415-202/12-4/ES;
 3. interpretacja indywidualna z dnia 17.04.2012, sygnatura: IPPB2/415-124/12-2/MG;
 4. interpretacja indywidualna z dnia 16.03.2012, sygnatura: IPPB1/415-113/12-2/MS;
 5. interpretacja indywidualna z dnia 29.02.2012, sygnatura: IPPB1/415-1123/11-4/ES;
 6. interpretacja indywidualna z dnia 18.11.2011, sygnatura IPPB1/415-776/11-2/ES;
 7. interpretacja indywidualna z dnia 27.10.2011, sygnatura: IPPB1/415-754/11-2/JB;
 8. interpretacja indywidualna z dnia 12.04.2011, sygnatura: IPPB1/415-280/11-2/AM.

Stany faktyczne, które były przedmiotem wniosków o wydanie wskazanych wyżej interpretacji, były bardzo podobne do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku (w niektórych przypadkach były dosłownie identyczne).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej odpowiedzialnym za produkcję (wytwarzanie produktów). Obecnie pełni swą funkcję na podstawie uchwały o powołaniu. W przyszłości będzie on także świadczył na rzecz spółki usługi doradcze. Przedmiotowe usługi wnioskodawca będzie świadczył w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej. Czynności związane z wykonywaniem funkcji członka zarządu oraz czynności związane z wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą się pokrywały. Czynności związane z wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych będą polegały na przedstawianiu wskazanych wyżej propozycji na zamówienie pracowników spółki (w szczególności pracowników kierujących odpowiednim odcinkiem działalności operacyjnej spółki). W tym miejscu trzeba zastrzec, że statut spółki został sporządzony tak niefortunnie, że należy przyjąć, iż zarząd spółki może działać tylko kolektywnie. Zgodnie z art. 371 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, „jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej”. W statucie spółki zostało stwierdzone jedynie, że „szczegółowy tryb działania zarządu spółki i podział kompetencji pomiędzy członków zarządu określa regulamin zarządu spółki uchwalony przez radę”. W związku z takim a nie innym brzmieniem statutu, kwestia istnienia prawa do samodzielnego prowadzenia spraw spółki jest niejasna: w statucie nie zostało jednoznacznie stwierdzone, że członkowie zarządu są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, także w sposób inny niż „wspólnie”; istnienie „podziału kompetencji” nie implikuje prawa do samodzielnego prowadzenia spraw spółki (może ono dotyczyć np. spraw związanych z jej reprezentacją, gdzie wiadomo, że nie wszystkie czynności mogą i muszą być dokonywane wspólnie); w końcu, kwestia możliwości delegowania (poprzez statut) decyzji w sprawie dekolektywizacji prowadzenia spraw spółki jest kwestią kontrowersyjną (przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się na przykład prof. Andrzej Szumański (A. Szumański, Regulaminy zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, PPH 2003/1/4-10). Dlatego członkowie spółki, kierując się dbałością o interes spółki (i swój własny), ostrożnie interpretują postanowienia statutu i zarządzają nią (tj. prowadzą jej sprawy) kolegialnie. W takim wypadku porada, projekt, propozycja, sprawozdanie lub inna czynność zawierająca opinię jednego z członków zarządu nigdy nie jest czymś, co jest równoznaczne z czynnością zarządczą (tj. z podjęciem decyzji). Taka porada, projekt, propozycja, sprawozdanie lub inna czynność zawierająca opinię jednego z członków zarządu jest czymś, co może jedynie wpłynąć na zaistnienie czynności zarządczej (gdy ciało kolegialne tzn. zarząd, w którym wnioskodawca sam nie może przegłosować pozostałych członków zarządu zaaprobuje przedstawioną mu propozycję). Ponadto, należy podkreślić, że przedkładane propozycje nie będą dotyczyć obszaru działalności Spółki za który. Wnioskodawca odpowiada jako członek Zarządu (czyli wytwarzanie produktów). Podsumowując, czynności związane z wykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą czynnościami zarządczymi ponieważ będą przedkładane jako propozycje, o których przyjęciu będą decydowały inne osoby. Będzie tak nawet w przypadku propozycji skierowanych do zarządu spółki, bo one {jako że zarząd prowadzi sprawy spółki kolektywnie) nigdy nie będą propozycjami kierowanymi „do samego siebie”. Za świadczenie usług doradczych wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Umowa dotycząca świadczenia usług doradczych nie będzie umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim, ani umową o podobnym charakterze.

Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawartej ze spółką kapitałową, należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku, można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania) i czynności te nie wchodzą w zakres czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji członka zarządu, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług doradczych będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.