IPPB2/415-77/13-3/MK | Interpretacja indywidualna

Zakres skutków podatkowych realizacji praw wynikających z udziału w organizowanym przez Spółkę programie motywacyjnym opartym na przekazywaniu odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci jednostek instrumentów finansowych oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych.
IPPB2/415-77/13-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. program motywacyjny
 3. przychód
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2013 r. (data wpływu 04.02.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji praw wynikających z udziału w organizowanym przez Spółkę programie motywacyjnym opartym na przekazywaniu odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci jednostek instrumentów finansowych oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.02.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji praw wynikających z udziału w organizowanym przez Spółkę programie motywacyjnym opartym na przekazywaniu odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci jednostek instrumentów finansowych oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

P . (dalej: Spółka, Wnioskodawca lub Wystawca) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych. W związku z wytycznymi wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1569) oraz uwzględniając konieczność ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością Spółki, a zarazem konieczność realizowania polityki adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem domu maklerskiego, Spółka wprowadziła dla wybranych osób program motywacyjny oparty w szczególności na przekazywaniu odroczonych pochodnych instrumentów finansowych (dalej: Program).

W Programie uczestniczą pracownicy Spółki - osoby zajmujące stanowiska kierownicze, o istotnym wpływie na profil ryzyka Spółki (dalej: Uprawnieni). Prawo do udziału w Programie przyznawane jest nieodpłatnie, na warunkach i zasadach ściśle określonych przez Wystawcę.

Celem Programu jest zapewnienie utrzymania dynamicznego wzrostu wartości Spółki, związanie interesów Uprawnionych z jej interesem oraz powiązanie długoterminowej wartości Spółki z długoletnimi celami osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Realizując Program Spółka jako Wystawca przyznaje Uprawnionym określoną liczbę jednostek instrumentów finansowych (dalej: Jednostki). Uprawniony w pierwszym roku otrzymuje 20% liczby przypisanych mu za dany rok Jednostek, w drugim roku 30% liczby Jednostek, w trzecim roku 30% liczby Jednostek i w czwartym roku 20% liczby Jednostek.

Instrumentem bazowym dla Jednostek jest wartość akcji Spółki. Przydzielone Jednostki są niezbywalne, a możliwość realizacji praw z nich wynikających jest warunkowa, tj. uzależniona łącznie od: (i) osiągnięcia przez Spółkę dodatniego zysku w roku poprzedzającym oraz (ii) zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok.

Realizacja Jednostek na zasadach i warunkach określonych w Programie daje Uprawnionym prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej kalkulowanej jako iloczyn liczby Jednostek i wartości Jednostek na dzień ich realizacji (tj. umorzenia Jednostek). Wartość Jednostek jest wprost zależna od wzrostu wartości Spółki w okresie od ich przyznania do zaistnienia zdarzenia uprawniającego do realizacji wynikających z nich praw. Wycena Jednostek (jako pochodna wartości Spółki) dokonywana jest na podstawie wzoru: 0,001 * ((PBTr+i-1) * 9 / S), gdzie: PBT r+i-1 oznacza zysk przed opodatkowaniem z ocenionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za dany rok, S - liczbę akcji Spółki, a i znajduje się {2:5}.

Do realizacji Jednostek i wypłaty ich wartości w formie gotówkowej dochodzi na pisemny wniosek Uprawnionego. W dniu 31 marca w piątym roku wszystkie Jednostki, które wcześniej nie zostały zrealizowane, są likwidowane przez Spółkę, a ich wartość według ceny z tego roku jest wypłacana Uprawnionym, o ile zostały łącznie spełnione specyficzne, wskazane powyżej warunki Programu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskiwane przez Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z udziału w Programie, w części mającej formę jednostek instrumentów finansowych, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym, na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysporzenie majątkowe związane z uzyskaniem przez Uprawnionych Jednostek z tytułu realizacji praw wynikających z udziału w Programie, powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF. Momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uprawnionych będzie natomiast realizacja praw wynikających z Jednostek.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, szczegółowo uregulowane w art. 17 UPDOF. W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych została określona w art. 5a pkt 13 UPDOF. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384). Stosownie do przepisu, pochodnymi instrumentami finansowymi są (niebędące papierami wartościowymi):

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny indeks finansowy lub wskaźnik finansowy które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar które mogą być wykonane przez dostawę które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych

Z kolei zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r.„ Nr 149, poz. 1674 ze zm. ) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości
  i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych
  i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości

W świetle natomiast postanowień pkt 4 sekcji C zalącznika 2 do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U UE L 145 z 30 kwietnia 2004 r. str. 1), instrumentem finansowym są kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych instrumentów dewizowych stóp procentowych lub oprocentowania albo innych instrumentów pochodnych indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych. Zgodnie zaś z art. 25 Dyrektywy Komisji 2006/73E z dnia 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U UE L 241 z 2 września 2006 r., str. 26), za instrument pochodny można uznać instrument finansowy, którego cena zależy w dużym stopniu od ruchów cenowych innego instrumentu finansowego stanowiącego przedmiot badań inwestycyjnych.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny, zdaniem Spójki nie ulega wątpliwości, iż Jednostki uzyskiwane w ramach udziału w Programie stanowią pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 UPDOF. Tym samym, potencjalne przychody rozliczano w formie pieniężnej z tytułu realizacji praw wynikających z Programu spełniają przesłanki art. 17 UPDOF i w konsekwencji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie z uwagi na następujące okoliczności:

 • wartość Jednostek (rozumiana jako potencjalna wypłata związana z realizacją wynikających z nich praw) jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy - wartość akcji Spółki,
 • udział w Programie jest nieodpłatny, wartość końcowa korzyści zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia tej wartości,
 • realizacja praw wynikających z Programu następuje w przyszłości, stanowi potencjalną możliwość uzyskania korzyści i przyjmuje formę jednostek, dla których instrumentem bazowym jest wartość akcji Spółki.

Jednocześnie, do momentu realizacji praw wynikających z Jednostek nie istnieje, a w konsekwencji nie ma możliwości określenia nawet potencjalnej wartości przysporzenia po stronie Uprawnionych. Ostateczna wartość przysporzenia uzależniona jest od wyżej wskazanych czynników finansowych. Przychód uzyskany w związku z realizacją uprawnień wynikających z Jednostek krystalizuje się w momencie samej realizacji tego instrumentu i dopiero wtedy Uprawnieni mogą de facto uzyskać realne przysporzenie majątkowe. W konsekwencji, wyznaczenie wcześniejszego momentu powstania obowiązku podatkowego nie jest możliwe.

Podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia dla Uprawnionych jest zatem realizacja praw wynikających z Jednostek, których wartość jest ściśle zależna od wartości akcji Spółki, a tym samym od zmiany wartości samej Spółki. Na wartość Spółki wpływ mają zmienne rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki jako całości, natomiast czynności wykonywane przez Uprawnionych w ramach obowiązków wynikających z ich relacji prawnej ze Spółką mogą na nie oddziaływać jedynie w sposób ograniczony. Nie ma zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tego tytułu do innych (niż kapitały pieniężne) źródeł przychodów.

Potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach podatkowych wydawanych przez działających w imieniu Ministra Finansów Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo, jak wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2011 roku (sygn. lPPB2/415-483/114/MS): „cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, iż wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego itp.”. Nie ulega zatem wątpliwości, iż posiadacz pochodnego instrumentu finansowego jest uprawniony do uzyskania świadczenia, zaś jego wystawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązania w określonym terminie i na określonych warunkach, wyznaczonych w odniesieniu do wartości, na których został oparty pochodny instrument finansowy. Jedną z form realizacji pochodnego instrumentu finansowego może być zapłata odpowiedniej kwoty rozliczenia.

Spółka pragnie również zaznaczyć, iż stosownie do postanowień art. 17 ust. lb UPDOF przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Prawa wynikające z Jednostek mają charakter warunkowy, a więc są prawami przyszłymi i niepewnymi, które mogą zostać zrealizowane, lecz nie muszą. W konsekwencji, we wskazanym stanie faktycznym przychód (realne przysporzenie majątkowe) wystąpi dopiero w momencie realizacji praw z Jednostek. Będzie to pierwszy i jednocześnie jedyny moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Uprawnionych. Uzyskany w ten sposób przychód (dochód), zgodnie z dyspozycją art. 30b UPDOF, powinien być opodatkowany 19% stawką podatkową.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę również na fakt, iż powyższej kwalifikacji źródła przychodów, jak również jego obowiązków w tym zakresie, nie zmienia okoliczność, że na moment przystąpienia pracowników do Programu, jak również realizacji przyznanych w ramach Programu Jednostek, Uprawnionych łączy ze Spółką stosunek pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 UPDOF, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że stanowi on o przychodach z określonych (w nim) stosunków prawnych, w tym stosunku pracy. W przywołanym przepisie nie użyto sformułowań w rodzaju: „przychody związane ze stosunkiem pracy, towarzyszące stosunkowi pracy, osiągnięte przy okazji stosunku pracy”. Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy. ale niestanowiącym przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż przysporzenie dla Uprawnionych w formie zapłaty określonej kwoty wynikającej z Programu, które jakkolwiek związane jest ze stosunkiem pracy łączącym Uprawnionych ze Spółką stanowi wyłącznie przychód towarzyszący, pozostający w pewnym związku faktycznym z wykonywaniem pracy, osiągnięty niejako przy okazji stosunku pracy. Poprawność takiej klasyfikacji przychodu znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 roku (sygn. akt III SA/Wa 997/12), zgodnie z którym „(...) analizując przepisy prawa podatkowego nie sposób w zakresie pojęcia stosunku pracy abstrahować od przepisów Kodeksu pracy (...) Stosunek pracy i świadczenia wynikające z tej causy należy rozumieć bardzo ściśle, co wyklucza możliwość zaaprobowania stanowiska, że przychody z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym / opcyjnym są przychodami ze stosunku pracy” (z uzasadnienia ustnego). Ponadto, jak wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2011 roku (sygn. akt III SA/Wa 1953/10), „UPDOF nie przewiduje ogólnej zasady na podstawie której wszelkie świadczenia otrzymywane przez osobę fizyczną, tj.. pracownika miałyby być automatycznie kwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 UPDOF”.

Powyższa kwalifikacja do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, iż na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z Jednostek. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku z dnia 16 lutego 2012 roku (sygn. akt I SA/Sz 1006/11), w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie potwierdził, że w przypadku „nabycia” przez uczestników programu praw nie stanowiących przychodu ze stosunku pracy, spółka nie będzie z tego tytułu płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a w konsekwencji z tytułu realizacji praw wynikających z faktu posiadania przez pracowników spółki pochodnych instrumentów finansowych.

Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do postąpienia zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 39 ust. 3 UPDOF, tj. wystawienia dla Uprawnionego informacji imiennej PIT-8C i przekazania jej Uprawnionemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla niego według miejsca zamieszkania w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpi realizacja Jednostek. Wskazany dokument powinien prezentować w sekcji dotyczącej odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praz z nich wynikających wartość dochodów (przychodów i kosztów) powstałych w związku z realizacją Jednostek (zgodnie art. 30b ust. 2 UPDOF).

Dodatkowo, w świetle takiej klasyfikacji przychodu, na podstawie art. 45 ust. la pkt 1 UPDOF wyliczony dochód powinien zostać wykazany przez Uprawnionego w odrębnym zeznaniu podatkowym (tj. PIT-38), sporządzonym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie podatek wynikający z zeznania powinien zostać wpłacony do urzędu skarbowego samodzielnie przez Uprawnionych.

W świetle powyższego, zdaniem Wystawcy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 UPDOF, z uwagi na spełnienie przez Jednostki definicji pochodnych instrumentów finansowych na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych, określonej w art. 5a pkt 13 UPDOF. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF, tj. Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia, poboru oraz wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ewentualnych dochodów uzyskanych przez Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek. Momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uprawnionych będzie natomiast realizacja praw wynikających z Jednostek. Uzyskany w ten sposób przychód, jako przychód z kapitałów pieniężnych, podlegać będzie opodatkowaniu samodzielnie przez Uprawnionych według 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b UPDOF.

Mając na uwadze przytoczone fakty i argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W tym kontekście rozważenia wymagają skutki planowanego przyznania pracownikom odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci określonej liczby jednostek inkorporujących prawo do otrzymania w przyszłości środków pieniężnych w wysokości stanowiącej iloczyn liczby jednostek i wartości jednostek na dzień ich realizacji (tj. umorzenia). Jak wskazano we wniosku, instrumentem bazowym dla jednostek będzie wartość akcji spółki. Przydzielone jednostki będą niezbywalne, a możliwość realizacji praw z nich wynikających będzie warunkowa, tj. uzależniona łącznie od osiągnięcia przez Spółkę dodatniego zysku w roku poprzedzającym oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok. Do realizacji Jednostek i wypłaty ich wartości w formie gotówkowej będzie dochodzić na pisemny wniosek Uprawnionego, o ile zostaną łącznie spełnione, wskazane powyżej warunki Programu. W dniu 31 marca w piątym roku wszystkie Jednostki, które wcześniej nie zostaną zrealizowane, będą zlikwidowane przez Spółkę, a ich wartość według ceny z tego roku będzie wypłacana Uprawnionym.

Tym samym stwierdzić należy, że samo przyznanie Uprawnionym odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci określonej liczby niezbywalnych jednostek instrumentów finansowych inkorporujących prawo do otrzymania w przyszłości po spełnieniu warunków programu środków pieniężnych nie będzie rodzić skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie w ramach programu motywacyjnego określonej liczby jednostek instrumentów finansowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe, nie będzie stanowić nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Wnioskodawca wskazał bowiem, że w momencie ich przyznania nie można będzie stwierdzić czy ich realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Otrzymanie określonej liczby jednostek instrumentów finansowych stwarzać będzie Uprawnionym, potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanych w ramach programu odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci określonej liczby jednostek inkorporujących prawo do otrzymania w przyszłości środków pieniężnych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust 1b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

W myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy – instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, iż ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego itp.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Uczestnikom programu motywacyjnego przyznawana będzie określona liczba jednostek instrumentów finansowych. Po osiągnięciu przez Spółkę dodatniego zysku w roku poprzedzającym oraz po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok, na pisemny wniosek uprawnionego dojdzie do realizacji jednostek i wypłaty ich wartości w formie gotówkowej w wysokości stanowiącej iloczyn liczby jednostek i wartości jednostek na dzień ich realizacji (tj. umorzenia).

Powołując się na ustawę o obrocie instrumentami finansowymi Wnioskodawca stwierdził, że prawa w postaci jednostek instrumentów finansowych są pochodnymi instrumentami finansowymi.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że uczestnicy osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym na wstępie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody, o których mowa.

Reasumując, planowane przyznanie pracownikom w ramach programu motywacyjnego odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci jednostek instrumentów finansowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani w momencie przyznania jednostek instrumentów finansowych, ani w chwili realizacji praw z nich wynikających przez uprawnionego. Na Spółce będą jednak ciążyły obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie, który będzie wypłacał świadczenie z tytułu realizacji przez uprawnionego praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych.

Jednocześnie nadmienia się, iż niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna), została wydana wyłącznie dla Spółki jako Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z realizacją uprawnień wynikających z udziału w programie motywacyjnym pracowników Spółki. Interpretacja zapewnia zatem ochronę o jakiej mowa w art. 14k i nast. Ordynacji wyłącznie Wnioskodawcy a nie Uczestnikom Programu.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. również powołane we wniosku orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z Warszawy i Szczecina, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.