IPPB1/4511-671/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy w 2015 r. Wnioskodawca powinienem płacić podatek od przychodów z tytułu najmu w formie zryczałtowanej?
IPPB1/4511-671/15-2/ESinterpretacja indywidualna
  1. małżeństwo
  2. najem
  3. oświadczenie podatnika
  4. przychód
  5. ryczałty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W grudniu 2009 roku Wnioskodawca wynajął lokal mieszkalny stanowiący współwłasność Wnioskodawcy, jego żony z którą znajduje się we wspólności małżeńskiej i córki. Umowa nie jest zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności. W dniu 31 grudnia 2009 r. przed osiągnięciem pierwszego przychodu Wnioskodawca złożył wspólnie z żoną Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w A. pisemne oświadczenie podpisane przez obydwojga małżonków o następującej treści: „Jako współwłaściciele lokalu mieszkalnego położonego w B. oświadczamy, że wybieramy opodatkowanie przychodu z najmu należącego do nas lokalu tylko u jednego z nas - Bogumiły C.. Oświadczam, że ww. podatek będzie płacony w formie ryczałtu, co kwartał. Wysokość przychodu stanowi 1/2 kwoty wymienionej w umowie najmu. Podpisali: Bogumiła C, Krzysztof C.

W kolejnych latach małżonkowie składali w terminie do 20 stycznia, oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu u jednego z nich - u żony. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu nie zostało złożone w roku bieżącym do dnia 20 stycznia, a w dalszym ciągu jesteśmy we wspólności małżeńskiej. Niezłożenie oświadczenia w 2015 r. wynikło z tego, że zarówno w prasie jak mediach rozpowszechniana była informacja, że od 2015 r. nie ma potrzeby składania - oświadczenia o wyborze opodatkowania z przychodu najmu u jednego z małżonków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w 2015 r. Wnioskodawca powinienem płacić podatek od przychodów z tytułu najmu w formie zryczałtowanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio z tym, że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W dniu 31 grudnia 2009 r. przed uzyskaniem pierwszego przychodu Wnioskodawca złożył na jednym piśmie z żoną oświadczenie, że podatek będzie płacony w formie ryczałtu, co kwartał. W pierwszej części małżonkowie oświadczyli wspólnie, że wybierają opodatkowanie przychodu z najmu tylko u jednego z małżonków. Natomiast w dalszej części każde z nich oświadczyło, że podatek będzie płacony w formie ryczałtu, co kwartał. Wnioskodawca nigdy nie wybierał innej formy opodatkowania.

Wobec tego zdaniem Wnioskodawcy powinien w 2015 r opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od połowy osiąganego przychodu.

W myśl wyroku NSA w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2014 r. w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. oświadczenie podatnika o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinno mieć formę pisemną, z którego w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości winna wynikać treść żądania podatnika.

Przez wymóg określenia treści żądania należy rozumieć oświadczenie, które w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości stanowi, że podatnik wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Nie złożenie takiego oświadczenia o wyborze opodatkowania w terminie ustawowym zgodnie z art. 9 ust. 1 u.zp.d. powoduje powstanie obowiązku podatkowego na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. LEX nr 1504891, PP 2014/11/49-50.

W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy spełnił wymogi określone ww przepisami, zatem formą opodatkowania od przychodów najmu od połowy dla niego przypadającej jest ryczałt opłacany kwartalnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), odrębnym źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z kolei z treści art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie to, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 6 i 7 ww. ustawy).

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Wybrany poprzez złożenie takiego oświadczenia sposób opodatkowania przychodu - w całości przez jednego z małżonków - obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 8a ww. ustawy w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) od 1 stycznia 2015 r. wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Za sprawą ww. ustawy zmieniono zatem obowiązek corocznego składania oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

Nie mniej jednak zgodnie z zasadą „lex retro non agit” prawo nie działa wstecz i w związku z tym zasada ta obowiązuje od 1.01.2015 r. i dotyczy oświadczeń złożonych od tej daty.

Niezłożenie lub nieterminowe złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów z najmu u jednego z małżonków będzie oznaczać konieczność opłacania przez każdego z nich podatku dochodowego według skali podatkowej lub ryczałtu od połowy osiąganego odpowiednio przychodu lub dochodu

Reasumując, należy stwierdzić, iż możliwość opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków do 31 grudnia 2014 r. dotyczyła wyłącznie danego roku podatkowego i nie była wiążąca w kolejnych latach. W przypadku, gdy w 2015 r. oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków nie zostało złożone w ustawowym terminie, małżonek który wybrał formę opodatkowania na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w dalszym ciągu powinien stosować tą formę opodatkowania, natomiast Wnioskodawca przychód z tytułu najmu w części przypadającej na niego powinien opodatkować na zasadach ogólnych.

Z uwagi na to, że małżonkowie w złożonym oświadczeniu wskazali, że przychody z najmu zostaną opodatkowane przez żonę to należy uznać, że oświadczenie o wyborze formy opodatkowania było wiążące tylko wobec niej.

Oznacza to, że przychody z najmu osiągane przez Wnioskodawcę w 2015 r. będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, że powinien płacić podatek od przychodów z tytułu najmu w formie zryczałtowanej należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.