IPPB1/4511-562/16-2/RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy dochodem podlegającym opodatkowaniu jest łączna kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułów, o których mowa w rubryce 80, pkt a, b, c i d, czy też dochodem podlegającym opodatkowaniu jest wyłącznie kwota wskazana w rubryce 80, pkt a ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia przychodu osiąganego z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu osiąganego z najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Lokal ten jest przeznaczony na wynajem. Umowa najmu będzie nakładała na najemcę obowiązek zapłaty na rzecz Wnioskodawcy następujących opłat:

  1. określonego w umowie czynszu dla Wnioskodawcy,
  2. zwrot czynszu, który Wnioskodawca opłaca (co miesiąc) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
  3. zwrot opłaty za zużycie energii elektrycznej,
  4. zwrot opłaty za zużycie gazu.

Czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu będzie regulował na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej oraz dostawców energii elektrycznej i gazu bezpośrednio Wnioskodawca (wynajmujący); kwoty te będą zwracane Wnioskodawcy przez najemcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dochodem podlegającym opodatkowaniu jest łączna kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułów, o których mowa w rubryce 80, pkt a, b, c i d, czy też dochodem podlegającym opodatkowaniu jest wyłącznie kwota wskazana w rubryce 80, pkt a ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, dochodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji powinna być wyłącznie kwota wskazana w rubryce 80, pkt a.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej, płacony bezpośrednio przez Wnioskodawcę i zwracany przez najemcę, oraz regulowane w analogiczny sposób opłaty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego tytułem zużycia energii elektrycznej i gazu, nie będą przychodami, lecz wydatkami dotyczącymi utrzymania lokalu, gdyż nie powodują one przysporzenia po stronie wynajmującego lokal mieszkalny.

Zgodnie z interpretacją indywidualną nr IPPB1/415-670/09-4/MT z dnia 24 listopada 2009 r., określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą istnieć przesłanki określone w art. 6 ust. 1aww. ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo czynsz uiszczany do wspólnoty mieszkaniowej), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Zdaniem Wnioskodawcy przysporzenie po stronie wynajmującego nie powstaje niezależnie od tego, czy opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej i dostawców gazu i energii elektrycznej ponosi bezpośrednio najemca, który reguluje te opłaty we własnym zakresie, czy też opłaty te reguluje bezpośrednio wynajmujący, a najemca dokonuje jedynie ich zwrotu wynajmującemu. W obu przypadkach nie można bowiem mówić o powstaniu przychodu po stronie wynajmującego. Niezależnie od przyjętego mechanizmu regulowania tych opłat, stan majątkowy wynajmującego będzie bowiem taki sam.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

W myśl art. 659 § 1 ww. ustawy, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, ścieki), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, ze Wnioskodawca zawrze umowę najmu lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Z umowy będzie wynikało, że czynsz (odstępne) oraz opłaty związane z eksploatacją mieszkania pokrywać będzie najemca. Najemca zobowiązany będzie do dokonywania opłat za czynsz, należny do Wspólnoty Mieszkaniowej, a także gaz i energię elektryczną. Opłaty te będą przekazywane na rzecz Wnioskodawcy (wynajmującego), który bezpośrednio będzie regulował ww. opłaty na rzecz dostawców.

Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.