IPPB1/4511-54/16-6/MT/EC | Interpretacja indywidualna

Czy w razie sprzedaży zabudowanej w powyższy sposób Nieruchomości Wnioskodawca powinien obliczyć dochód jako różnicę uzyskanego przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci wartości początkowej Nieruchomości oraz budynku ujawnionych w ewidencji środków trwałych powiększonej o odpisy amortyzacyjne, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki?
IPPB1/4511-54/16-6/MT/ECinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. przychód
 3. sprzedaż
 4. wspólnik
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/4511-54/16-3/MT z dnia 22 lutego 2016 r. (data nadania 22 lutego 2016 r., data doręczenia 23 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, w wyniku uwzględnienia zażalenia z dnia 15 marca 2016 r. (data nadania 15 marca 2016 r., data wpływu 18 marca 2016 r.) na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 10 marca 2016 r. Nr IPPB1/4511-54/16-4/MT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi. W związku z tym pismem z dnia 22 lutego 2016 r. Nr IPPB1/4511-54/16-3/MT, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia, poprzez:

 1. wyczerpujące przedstawienie opisanego zdarzenia przyszłego, a w szczególności jednoznaczne wskazanie:
  • Czy będąca przedmiotem sprzedaży nieruchomość będzie wprowadzona przez Spółkę do ewidencji środków trwałych i czy będzie podlegała amortyzacji w Spółce, czy może będzie towarem handlowym...
  • Daty nabycia przez Spółkę nieruchomości gruntowej,
  • Czy wybudowany budynek będzie budynkiem mieszkalnym, czy użytkowym...
  • Czy w przedmiotowym budynku wyodrębnione będą lokale... Jeśli tak to czy sprzedaży, będzie podlegał cały budynek, czy poszczególne lokale...
  • Czy sprzedaż budynku/lokali nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Spółka nabyła grunt...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 23 lutego 2016 r., a zatem termin wyznaczony do uzupełnienia braków upłynął z dniem 1 marca 2016 r. i w tym czasie do Organu nie wpłynęło uzupełnienie braków formalnych wniosku.

W związku z powyższym tut. Organ wydał postanowienie z dnia 10 marca 2016 r. Nr IPPB1/4511-54/16-4/MT o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Na powyższe postanowienie Wnioskodawca złożył w dniu 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) zażalenie i wniósł o uchylenie postanowienia w całości oraz merytoryczne rozpatrzenie złożonego wniosku.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie następujących przepisów prawa:

 • przepisu art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej poprzez wadliwe zastosowanie wskazanego przepisu w sytuacji gdy nie miał on zastosowania w przedmiotowej sprawie, z uwagi na uzupełnienie złożonego wniosku o interpretację za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 29 lutego 2016 r. w związku z otrzymaniem w dniu 23 lutego 2016 r. wezwania do uzupełnienia stanu faktycznego, w konsekwencji Dyrektor nie miał podstaw do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy rozpatrzenia wniosku o interpretację ponieważ złożony wniosek został uzupełniony w odpowiednim terminie.

Uzasadniając powyższe, Strona wskazała, że w dniu 23 lutego 2016 r. Wnioskodawca otrzymał wezwanie z dnia 22 lutego 2016 r. w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych wniosku o interpretację. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie dodatkowych informacji doprecyzowujących wniosek w przedmiocie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W dniu 29 lutego 2016 r. pełnomocnik Wnioskodawcy przesłał za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP odpowiedź na wskazane w wezwaniu pytania. Odpowiedź została przesłana w terminie 6 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku o interpretacje. Na potwierdzenie wskazanych twierdzeń strona skarżąca przedstawia potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty wygenerowane w systemie elektronicznym.

W obliczu powyższego brak jest podstaw do wydania postanowienia o odmowie rozpoznania wniosku, ponieważ strona dopełnia wszystkich ciążących na niej obowiązków w ustawowym terminie. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do wydania postanowienia od odmowie rozpoznania wniosku o interpretację, ponieważ w wyniku uzupełnienia wniosku o interpretację zostały uzupełnione wszelkie braki formalne.

Wobec powyższego nie ma podstaw do odmowy rozpoznania wniosku o interpretację i Dyrektor powinien wypowiedzieć się w kwestii zadanego pytania. Odmawiając rozpoznania wniosku o interpretację Dyrektor dopuścił się w konsekwencji naruszenia postanowień art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej.

Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawca załączył pismo z dnia 29 lutego 2016 r., będące uzupełnieniem braków formalnych wniosku wraz z potwierdzeniem nadania tego pisma z dnia 29 lutego 2016 r.

W tym miejscu wskazać należy, że Organ nie mógł odebrać przedmiotowego pisma w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu ePUAP. Dopiero dokument wygenerowany przez Wnioskodawcę w systemie elektronicznym zawierający identyfikator poświadczenia i przesłany przez Niego wraz z zażaleniem pozwolił Organowi na odebranie przedmiotowego pisma, co miało miejsce w dniu 22 marca 2016 r.

Zatem, organ podatkowy rozpatrując zażalenie Strony uznał je za zasadne i postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2016 r. Nr IPPB1/4511-2-5/16-2/MT/EC uchylił zaskarżone postanowienie w całości oraz postanowił, że w sprawie zgodnie z wnioskiem z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) zostanie wydana interpretacja indywidualna, w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym („Wnioskodawca”). Wnioskodawca stanie się komandytariuszem spółki komandytowej („Spółka”). Spółka będzie właścicielem nieruchomości gruntowej („Nieruchomość”). Spółka zamierza grunt wynajmować w celu uzyskiwania przychodów. W zależności od warunków rynkowych i tempa uzyskiwania stosownych dokumentów Spółka może w okresie najbliższych 3-5 lat wybudować na Nieruchomości budynek z przeznaczeniem na wynajem. Po wybudowaniu budynku i jego skomercjalizowaniu (wynajęciu co najmniej w części) Spółka będzie poszukiwać nabywców dla tak zabudowanej Nieruchomości.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 lutego 2016 r. Nr IPPB1/4511-54/16-3/MT Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o informację, że

 1. Zgodnie z planem Wnioskodawcy na posiadanym przez Spółkę gruncie zostanie wybudowany budynek. Budynek będzie pełnił funkcje biurowe – będą znajdować się z nim biura, a także funkcje użytkowe - będą znajdować się w nim sklepy i lokale usługowe oraz hotel. Poszczególne części budynku będą wynajmowane najemcom. W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy zarówno grunt jak i budynek będą stanowić u niego środki trwałe. Będą bowiem w odpowiednim czasie kompletne i zdatne do użytkowania, wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok oraz będą stanowić określone w art. 22a ust. 1 pkt . 1) Ustawy PIT oraz 22c Ustawy PIT, odpowiednio budynki oraz grunty. Sprzedaż budynku wraz z gruntem jest jedynie rozważaną w dalszej przyszłości opcją, a nie podstawowym zamiarem budowy budynku. Odnośnie więc wprowadzenia do ewidencji środków trwałych gruntu to zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych w momencie nabycia. Odnośnie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych budynku to zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych po wybudowaniu i zapewnieniu kompletności i zdatności do użytkowania. Odnoście amortyzacji to w ocenie Wnioskodawcy nie istnieje prawna możliwość amortyzacji wartości gruntu stąd nie będzie miała ona miejsca. Odnośnie amortyzacji budynku to zamiarem Wnioskodawcy jest dokonywanie takiej amortyzacji po spełnieniu wszystkich ustawowych warunków w tym w szczególności wybudowaniu i zapewnieniu kompletności i zdatności do użytkowania.
 2. Spółka obecnie nie nabyła jeszcze nieruchomości gruntowej. Spółka komandytowa w której Wnioskodawca zostanie komandytariuszem powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, które jeszcze nie nastąpiło. Wnioskodawca jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy zdarzenia przyszłego stąd też niemożliwe jest dokładne wskazanie daty nabycia nieruchomości gruntowej. Planowane jest nabycie przez Spółkę działającą jeszcze w formie spółki komandytowo-akcyjnej, nieruchomości gruntowej w 2016 r.
 3. Zgodnie z opisem z pkt . 1 Budynek będzie pełnił funkcje biurowe – będą znajdować się z nim biura, a także funkcje użytkowe - będą znajdować się w nim sklepy i lokale usługowe oraz hotel. Poszczególne części budynku będą wynajmowane najemcom
 4. Wnioskodawca nie planuje wyodrębniania lokali w budynku. Ewentualna sprzedaż dotyczyłaby całego budynku.
 5. Wnioskodawca nie jest w tej chwili w stanie określić dokładnej daty sprzedaży budynku. Ewentualna sprzedaż budynku jest procesem długotrwałym, co więcej budynek nie został jeszcze wybudowany więc tym trudniej jest wskazywać dokładną datę jego sprzedaży. Wnioskodawca szacuje, iż budowa budynku może zakończyć się za 3-4 lata, natomiast jego ewentualna sprzedaż nastąpiłaby w terminie jeszcze późniejszym. Niemniej Wnioskodawca prosi o ocenę zdarzenia przyszłego polegającego na sprzedaży budynku wraz z gruntem przed upływem 5 lat a także po upływie 5 lat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w razie sprzedaży zabudowanej w powyższy sposób Nieruchomości Wnioskodawca powinien obliczyć dochód jako różnicę uzyskanego przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci wartości początkowej Nieruchomości oraz budynku ujawnionych w ewidencji środków trwałych powiększonej o odpisy amortyzacyjne, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie sprzedaży zabudowanej w powyższy sposób Nieruchomości Wnioskodawca powinien obliczyć dochód jako różnicę uzyskanego przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci wartości początkowej Nieruchomości oraz budynku ujawnionych w ewidencji środków trwałych powiększonej o odpisy amortyzacyjne, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki.

Uzasadnienie do pytania.

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami są jej wspólnicy.

Na podstawie art. 5b ust. 2 Ustawy PIT „Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy PIT „Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z kolei na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1) Ustawy PIT „Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do: rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat; (...)

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy PIT „Przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio”.

Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 pkt 1) Ustawy PIT „Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.”.

Budynek stanowi więc środek trwały. Zgodnie z treścią art. 22c pkt 1) Ustawy PIT „Amortyzacji nie podlegają: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi”. Nieruchomość gruntowa stanowi więc środek trwały.

Z kolei na podstawie art. 23 ust. 1 pkt . 1 lit. a) Ustawy PIT „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków na: nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (...) - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt . 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt . 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt . 1, bez względu na czas ich poniesienia”.

Z kolei na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1) Ustawy PIT „(...) Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a: wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości (...)”.

W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy dochód ze zbycia Nieruchomości należałoby ustalić na podstawie treści art. 24 ust. 2 pkt 1) Ustawy PIT oraz z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT tj. jako różnicę uzyskanego przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci wartości początkowej Nieruchomości oraz budynku ujawnionych w ewidencji środków trwałych powiększonej o odpisy amortyzacyjne, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.