IPPB1/4511-531/16-6/EC | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jako przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu z zastosowaniem stawki 3%? (pyt. 1)
IPPB1/4511-531/16-6/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przychód
 3. stawki ryczałtu
 4. waluta
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 15 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/4511-531/16-4/EC z dnia 13 lipca 2016 r. (data nadania 13 lipca 2016 r., data doręczenia 14 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży bitcoinów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży bitcoinów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz komputerowych. Przychody Wnioskodawcy pochodzą przede wszystkim ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, w tym usług sklasyfikowanych wg PKD pod symbolem 62.02.10.0. W pewnym zakresie Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług oznaczonych w PKD pod symbolem 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2012.361 ze zm.; dalej: „UPDOF”).

Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą również m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz komputerowych (dalej powoływani łącznie jako: „Wspólnicy”).

Przedmiotem działalności planowanej spółki cywilnej (dalej: „Spółka”) będzie wyłącznie dokonywanie czynności z zakresu obrotu wirtualnymi jednostkami kryptowaluty Bitcoin (dalej: „BTC”), w szczególności skup oraz sprzedaż BTC. Przychody Spółki będą pochodziły ze sprzedaży BTC na rzecz osób trzecich.

BTC to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego. BTC nie posiadają centralnego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość rynkowa BTC jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany BTC, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut tradycyjnych, takich jak Euro, dolar czy polski złoty. Rynkowa wartość BTC podlega istotnym wahaniom. Może w niektórych okresach przekraczać 2.000 zł. Transakcje sprzedaży BTC odbywają się z reguły za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych. Ponadto istnieje duża liczba przedsiębiorców, którzy oferują osobom trzecim możliwość nabycia towarów lub usług w zamian za transfer określonej ilości BTC, odpowiadającej cenie danego towaru lub usługi. Jednocześnie w obrocie funkcjonują liczne podmioty gospodarcze zajmujące się kupnem i sprzedażą BTC.

BTC, podobnie jak inne wirtualne kryptowaluty, stanowią zapis cyfrowy, który jest przechowywany w postaci elektronicznej, ich przechowywanie może odbywać się bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tzw. portfelu na dysku twardym komputera, innym nośniku danych lub w pamięci wirtualnej. BTC może zostać nabyty dzięki udostępnieniu mocy obliczeniowej własnego komputera użytkownika aplikacji obsługującej zdecentralizowaną sieć służącą do kreowania BTC (tzw. „mining” lub „wykopywanie”). Proces wykopywania odbywa się w ten sposób, że użytkownik sieci Internet udostępnia swój komputer, i z tego tytułu uzyskuje BTC o wartości uzależnionej od udostępnionej mocy obliczeniowej posiadanego komputera. BTC mogą zostać również nabyte od innych podmiotów, podobnie jak towary, papiery wartościowe lub prawa majątkowe.

Jednocześnie z utworzeniem Spółki, każdy ze Wspólników zamierza złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 1998.144.930 ze zm.; dalej: „UZPD”). Oświadczenie zostanie złożone przez każdego ze Wspólników nie później niż w dniu uzyskania w ramach Spółki pierwszego przychodu.

Wspólnicy zamierzają wnieść do Spółki wkłady w postaci pewnej ilości posiadanych przez nich BTC. Spółka będzie dokonywała odsprzedaży BTC osobom trzecim a za uzyskane w ten sposób środki będzie nabywała kolejne BTC w celu ich dalszej odsprzedaży. Wspólnicy przewidują możliwość podnoszenia wkładów, poprzez wnoszenie do Spółki kolejnych BTC. Część BTC, które Wspólnicy planują wnieść do Spółki, została pozyskana przez Wspólników w wyniku „minigu”, większość BTC jednak Wspólnicy nabyli od osób trzecich.

Wspólnicy w ramach prowadzonej w Spółce planują sprzedawać osobom trzecim BTC wniesione do Spółki, lub nabyte w toku działalności Spółki od innych podmiotów. Spółka w zależności od potrzeb będzie mogła za środki uzyskane ze sprzedaży posiadanych BTC nabywać kolejne BTC w celu ich dalszej odsprzedaży.

Ponieważ kurs i wartość rynkowa BTC ulegają istotnym wahaniom Wnioskodawca nie wyklucza, że przychody z działalności Spółki mogą w toku jej działalności przekroczyć limit równowartości 150.000 Euro określonej dla danego roku podatkowego zgodnie z postanowieniami UZPD.

Umowa Spółki zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wnioskodawca nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia ze Spółki lub likwidacji Spółki w przyszłości, w szczególności w przypadku osiągnięcia wyników finansowych niesatysfakcjonujących Wspólników. W takim wypadku Wnioskodawca będzie mógł otrzymać bądź środki pieniężne pochodzące ze wcześniejszej sprzedaży przez Spółkę BTC lub BTC posiadane w chwili wystąpienia lub likwidacji przez Spółkę jako towary handlowe Spółki przeznaczone do dalszej odsprzedaży. W wypadku otrzymania przedmiotowych BTC Wnioskodawca będzie mógł dokonać ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca powziął wątpliwość m.in. odnośnie skutków podatkowych prowadzenia działalności w zakresie handlu BTC a także w zakresie ewentualnych skutków podatkowych związanych z wystąpieniem ze Spółki bądź jej likwidacją oraz wydaniem składników jej majątku na rzecz Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do opisanej w stanie faktycznym Wniosku spółki cywilnej, która powstanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą oraz drugą osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, chciałby wyjaśnić, że przedmiotem działalności tej spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U.2007.251.1885 ze zm.), będzie:

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (symbol PKD 47.19.Z);
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (symbol PKD 47.91.Z);
 3. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (symbol PKD 47.78.Z.).

Tym samym, przedmiotowa spółka cywilna będzie świadczyć usługi oznaczone symbolem PKWiU 47.00.89.0 - sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz usługi sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania według Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (symbol PKWiU 47.00.31), według klasyfikacji stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U.2015.1676).

Ponadto, Wnioskodawca chciałby wyjaśnić, że sprzedaż kryptowaluty Bitcoin wydanej Wnioskodawcy w związku z likwidacją lub wystąpieniem z przedmiotowej spółki cywilnej, może nastąpić zarówno w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak również poza ramami tej działalności gospodarczej, np. w przypadku jej zawieszenia lub zakończenia, bądź też w przypadku przekazania kryptowalut Bitcoin do majątku prywatnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca zakłada możliwość wystąpienia jednego z obu wskazanych powyżej wariantów.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 lipca 2016 r. Nr IPPB1/4511-532/16-4/EC Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o informację, że:

 • w wypadku sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku ewentualnej likwidacji lub wystąpienia z opisanej w treści Wniosku spółki cywilnej, Wnioskodawca zakłada możliwość prowadzenia działalność gospodarczej również w zakresie nabywania i zbywania (obrotu) wirtualnej waluty Bitcoin. Innymi słowy, przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie w analizowanym scenariuszu czerpanie pożytków z wirtualnej waluty Bitcoin, a działalność ta będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 • Wnioskodawca zakłada, że ewentualna sprzedaż wirtualnej waluty Bitcoin, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji lub wystąpienia z opisanej w treści Wniosku spółki cywilnej, będzie dokonywana przez Wnioskodawcę w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, czyli w sposób stały, nieokazjonalny, profesjonalny, metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń. Tym samym, zgodnie z zamiarem Wnioskodawcy, przedmiotowa ewentualna sprzedaż nie będzie miała charakteru okazjonalnego, incydentalnego, przypadkowego ani nieregularnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jako przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu z zastosowaniem stawki 3%...
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, jeżeli dochody Wnioskodawcy z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (tzw. podatkiem liniowym), o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 UPDOF, oraz mogą obejmować przychody wyłączone z opodatkowania ryczałtem na podstawie art. 8 ust. 1 UZPD...
 3. Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit...
 4. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro...
 5. Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej BTC, które zostaną wydane Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki lub likwidacją Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w UPDOF...
 6. Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma prawo własności określonej ilości BTC, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania tych BTC przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 7. Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania środków pieniężnych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Odpowiedź na pytania nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 zostanie udzielona odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, na wszystkie przedstawione powyżej pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Pytanie 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ze sprzedaży BTC stanowią przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 UZPD. Przychody z działalności usługowej w zakresie handlu mogą zaś podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki 3%. Tym samym, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym za pomocą ryczałtu, pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę pozostałych warunków określonych w UZPD.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b, opodatkowaniu ryczałtem z zastosowaniem stawki 3% może podlegać przychód z działalności usługowej w zakresie handlu. Stosowanie do art. 4 ust. 1 pkt 3 UZPD, za taką działalność należy rozumieć sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Przepisy UZPD nie wyłączają przychodów z tytułu sprzedaży BTC z opodatkowania w formie ryczałtu. W szczególności takiego wyłączenia nie przewiduje art. 8 UZPD, który określa enumeratywny katalog przesłanek wyłączających taką formę opodatkowania w odniesieniu do wskazanych w nim przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również działalność interpretacyjna organów podatkowych. Władze skarbowe w licznych interpretacjach potwierdzały, że przychody ze sprzedaży BTC stanowią przychody z działalności usługowej w zakresie handlu i jako takie mogą korzystać z możliwości opodatkowania ryczałtem pod warunkiem spełnienia przez podatników warunków określonych w UZPD.

Możliwość opodatkowania sprzedaży BTC ryczałtem jako działalności usługowej w zakresie handlu potwierdza m.in. interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej (dalej: „DIS”) w Warszawie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie IPPB1/4511-1078/15-2/EC, interpretacja podatkowa DIS w Poznaniu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ILPB1/415-746/14-4/AA, interpretacja podatkowa DIS w Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie IPTPB1/415-221/14-10/KSU, interpretacja podatkowa DIS w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie IPPB1/415-1321/12-4/ES, interpretacja podatkowa DIS w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 1TPB1/415-168/11/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, pod pojęciem pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym (art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy).

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżenie, ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych, dalej „spółką” (art. 6 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z treści tego przepisu wynika, że pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach, tzn., że działalność powinna być prowadzona:

 • w celu osiągnięcia dochodu – przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, ponieważ istotny jest zamiar osiągnięcia dochodu;
 • w sposób ciągły – jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu;
 • w sposób zorganizowany – co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Analizowany przepis zawiera ponadto przesłankę negatywną – uzyskiwane przychody nie mogą być zaliczone do innych źródeł, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „przetworzone”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (www.sjp.pl) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3% przychodów.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą również m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz komputerowych. Przedmiotem działalności planowanej spółki cywilnej będzie wyłącznie dokonywanie czynności z zakresu obrotu wirtualnymi jednostkami kryptowaluty Bitcoin, w szczególności skup oraz sprzedaż BTC. Przychody Spółki będą pochodziły ze sprzedaży BTC na rzecz osób trzecich. Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest sklasyfikowana wg PKWiU pod symbolem 47.00.89.0.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, Wnioskodawca świadczy usługi, które zgodnie z PKWiU objęte są grupowaniem 47.00.89.0 (Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych), to przychody z tego tytułu, jako przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, podlegają opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.