IPPB1/4511-5/16-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

Jaka kwota powinna podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych - czy będzie to kwota ustalona w umowie jako czynsz najmu (1800 zł),czy kwota otrzymywana przez podatnika przelewem (ok. 1920zł), czy kwota, która zostaje podatnikowi po przekazaniu opłat zarządcy nieruchomości i dostawcom mediów (ok. 1400 zł)?
IPPB1/4511-5/16-2/KS1interpretacja indywidualna
  1. czynsz
  2. najem
  3. przychód
  4. ryczałty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Odliczenia od przychodu
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni zawarła w sierpniu 2015 roku, umowę na najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne z osobami fizycznym nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Najem od sierpnia 2015 roku został opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie zapisu w zawartej umowie najemcy zobowiązani są płacić czynsz najmu w kwocie 1800,00 zł, do 5-tego każdego miesiąca, przelewem bankowym na konto podatnika. Zawarta umowa określa również, że w kwocie czynszu najmu zostały ujęte następujące opłaty ustalane przez zarządcę nieruchomości (czynsz dla zarządcy nieruchomości): wywóz i usuwanie śmieci i nieczystości (ok. 20 zł), centralne ogrzewanie (ok. 100 zł) opłaty tytuły zarządzania nieruchomością, wydatki na nieruchomość wspólną (ok. 260 zł). Dodatkowo najemcy przekazują podatnikowi (przelewem na konto wraz z czynszem najmu) na podstawie wskazań liczników zaliczki na media (ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, gaz), w sumie ok. 120zł. Następnie podatnik ze swojego rachunku bankowego uiszcza wszystkie wyżej wymienione opłaty zarówno do zarządcy nieruchomości jak i dostawców mediów. W ten sposób Wnioskodawczyni ma pełna kontrolę nad terminowością uiszczanych opłat. W sumie na konto podatnika wpływa miesięcznie ok. 1920 zł, z których podatnik przekazuję zarządcy nieruchomości i dostawcom mediów ok. 520 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka kwota powinna podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych - czy będzie to kwota ustalona w umowie jako czynsz najmu (1800 zł), czy kwota otrzymywana przez podatnika przelewem (ok. 1920zł), czy kwota, która zostaje podatnikowi po przekazaniu opłat zarządcy nieruchomości i dostawcom mediów (ok. 1400 zł)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinna być kwota faktycznego przychodu (odstępnego), czyli kwota ok. 1400 zł. Otrzymywane przez podatnika od najemcy kwoty za media do których zobowiązanych jest najemca oraz kwoty, które podatnik przekazuje zarządcy nieruchomości (czynsz dla zarządcy nieruchomości), nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie powinny podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego (podatnika).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego.

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, ścieki), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, Wnioskodawczyni zawarła w sierpniu 2015 roku, umowę na najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne z osobami fizycznym nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Najem od sierpnia 2015 roku został opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie zapisu w zawartej umowie najemcy zobowiązani są płacić czynsz najmu w kwocie 1800,00 zł, do 5-tego każdego miesiąca, przelewem bankowym na konto podatnika. Zawarta umowa określa również, że w kwocie czynszu najmu zostały ujęte następujące opłaty ustalane przez zarządcę nieruchomości (czynsz dla zarządcy nieruchomości): wywóz i usuwanie śmieci i nieczystości (ok. 20 zł), centralne ogrzewanie (ok. 100 zł) opłaty tytuły zarządzania nieruchomością, wydatki na nieruchomość wspólną (ok. 260 zł). Dodatkowo najemcy przekazują podatnikowi (przelewem na konto wraz z czynszem najmu) na podstawie wskazań liczników zaliczki na media (ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, gaz), w sumie ok. 120zł. Następnie podatnik ze swojego rachunku bankowego uiszcza wszystkie wyżej wymienione opłaty zarówno do zarządcy nieruchomości jak i dostawców mediów. W sumie na konto podatnika wpływa miesięcznie ok. 1920 zł, z których podatnik przekazuję zarządcy nieruchomości i dostawcom mediów ok. 520 zł.

Reasumując, w świetle przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat ustalonych przez zarządcę nieruchomości (czynsz dla zarządcy nieruchomości): wywóz i usuwanie śmieci i nieczystości, centralne ogrzewanie, opłaty z tytułu zarządzania nieruchomością, wydatki na nieruchomość wspólną oraz zaliczki na media (ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, gaz) – skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca - nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.