IPPB1/4511-461/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy mając na uwadze podpisaną umowę najmu z wynajmującymi, że poza opłatą czynszu wymienioną w ust 1 w/w umowy - wynajmujący ponosi dodatkowe koszty związane z opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu, podatkiem od nieruchomości, ubezpieczenia i inne koszty eksploatacji tj. media - w świetle obowiązujących przepisów sam czynsz stanowi dla Wnioskodawcy podstawę do opodatkowania?
IPPB1/4511-461/15-2/KS1interpretacja indywidualna
  1. najem
  2. opodatkowanie
  3. przychód
  4. ryczałty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako współwłaściciel nieruchomości usługowej od września 2014 roku wydzierżawia budynki handlowo- usługowe. Formą opodatkowania najmu jaką wybrał Wnioskodawca jest ryczałt 8,5 %. Podatek 8,5% Wnioskodawca płaci od kwoty najmu jaką jest czynsz. Zgodnie z umową zawartą z dzierżawcą, ponosi on dodatkowe koszty związane z: opłatą za wieczyste użytkowanie gruntu, podatkiem od nieruchomości, ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych i odpowiedzialności, kosztami eksploatacji (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, centralne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości). Tak więc określona w umowie wysokość czynszu stanowi dla mnie przysporzenie majątkowe, a tym samym generuje dla mnie przychód w rozumieniu podatkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze podpisaną umowę najmu z wynajmującymi, że poza opłatą czynszu wymienioną w ust 1 w/w umowy - wynajmujący ponosi dodatkowe koszty związane z opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu, podatkiem od nieruchomości, ubezpieczenia i inne koszty eksploatacji tj. media - w świetle obowiązujących przepisów sam czynsz stanowi dla Wnioskodawcy podstawę do opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz U z 1998 Nr 144, poz 930 ze zm) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1 a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, reguluje art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt stosownej umowy ze stronami jaką posiadam.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi dla Wnioskodawcy przysporzenie majątkowe, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub pozostawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie są natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: opłata za wodę, energię, gaz czy podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie) jeśli wynika to z umowy, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj Dz. U z 2012 poz. 361 ze zm), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Tak więc z powołanych przepisów prawa podatkowego przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast opłaty dodatkowe tj. media, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, energia...., które zobowiązany jest płacić najemca zgodnie z podpisaną umową - nie stanowią dla Wnioskodawcy źródła przychodu jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie Wynajmującego”.

Potwierdzeniem zasadności stanowiska Wnioskodawcy jest Interpretacja Podatkowa z dnia 22 maja 2012 roku wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB1/415-310/12-4/AG.

Takie samo stanowisko podziela również Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji Nr IPPB1/415-42/10-2/ES z dnia 10 marca 2010 roku oraz Izba Skarbowa w Grudziądzu na podstawie wydanej interpretacji Nr USIII/415-12/17/07 z dnia 13 marca 2007 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.