IPPB1/4511-39/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy relacje między Wnioskodawcą a Drugim Wspólnikiem można określić jako wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa art, 8 ust. 1 UPDOF?2. Czy przychody Wnioskodawcy pochodzące ze Spółki 3 (spółki cichej) stanowić będą dla niego przychód proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki? Pytanie to nie dotyczy przychodów z odsetek od pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę Spółce 2. Czy - analogicznie - kosztami Wnioskodawcy pochodzącymi ze Spółki 3 będzie przypadająca nań, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, część jej kosztów?3. Czy przychody Wnioskodawcy pochodzące ze Spółki 3 (spółki cichej), która z kolei osiągać będzie swe przychody z udziału w Spółce 2 niebędącej osobą prawną, stanowić będą dla niego przychód z pierwotnego ich źródła, jakim będzie udział w spółce niebędącej osobą prawną, a zatem z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 5a ust. 2 UPDOF?4. Czy przychody Wnioskodawcy pochodzące ze Spółki 3 łączyć się będzie u Wnioskodawcy, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z osiąganymi przez niego przychodami z udziału w Spółce 1, a całkowity dochód Wnioskodawcy z tej działalności opodatkowany będzie na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z art. 9a (w szczególności ust. 5), na zasadach określonych w art. 30c UPDOF?
IPPB1/4511-39/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. proporcja
 3. przychód
 4. spółki
 5. udział
 6. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umowy spółki cichej:

 • w części dotyczącej określenia relacji między Wnioskodawcą a drugim wspólnikiem jako wspólne przedsięwzięcie oraz proporcji udziałów – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umowy spółki cichej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą osobiście działalności gospodarczej. Jest wspólnikiem spółki komandytowej oraz spółki jawnej (łącznie; Spółka 1) i rozlicza się z udziału w tych spółkach na zasadach określonych w art. 30c UPDOF. Wnioskodawca zamierza współuczestniczyć finansowo w kolejnej spółce komandytowej (Spółka 2). Spółka 2 ma dziś formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz na 1. połowę 2015 roku jest planowane jej przekształcenie w spółkę komandytową.

Wnioskodawca nie będzie jednak osobiście współuczestniczył finansowo w Spółce 2 jako jej wspólnik w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, lecz w ramach wspólnego przedsięwzięcia (Spółka 3) z inną osobą fizyczną (Drugi Wspólnik). Wnioskodawca - Pierwszy Wspólnik wraz z Drugim Wspólnikiem wydatkowali środki na nabycie/objęcie i sfinansowanie działalności Spółki 2 w jej obecnej formie prawnej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Wnioskodawca udzielił pożyczki Spółce 2. Jedynie Drugi Wspólnik w myśl umowy Spółki 2 jest jej wspólnikiem w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Po przekształceniu Drugi Wspólnik stanie się komandytariuszem w Spółce 2 w jej nowej formie prawnej (spółka komandytowa), Wnioskodawca będzie współuczestniczył finansowo w Spółce 2 jedynie w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Drugim Wspólnikiem, a nie jako wspólnik Spółki 2.

Wspólne przedsięwzięcie (Spółka 3) nie jest spółką prawa handlowego ani też prawa cywilnego. Jest relacją między stronami uregulowaną w myśl zasady swobody umów (art. 353.1 Kodeksu cywilnego), umową nienazwaną określaną jako “spółka cicha". Podstawowe cechy tej relacji to:

 1. Wnioskodawca jako wspólnik cichy uczestniczy w zysku Spółki 3 w proporcji ustalonej w umowie z Drugim Wspólnikiem wyrażonej określonym procentem dochodu wypracowanego przez Spółkę 3 (a pochodzącego z zysku Spółki 2), oraz w tych samych proporcjach uczestniczy w stratach Spółki 3 (pochodzących ze Spółki 2),
 2. Wnioskodawca jako wspólnik cichy wnosi do Spółki 3 wkład pieniężny oraz ma wpływ na decyzje dotyczące przedsiębiorstwa Spółki 2,
 3. wkładem Drugiego Wspólnika do Spółki 3 są pieniądze, wydane na nabycie/objęcie Spółki 2,
 4. Drugi Wspólnik objął/nabył za łączne środki swoje i Wnioskodawcy udział w kapitale Spółki 2,
 5. Wnioskodawca udzielił pożyczki Spółce 2,
 6. w przypadku rozwiązania umowy Spółki 3, której działalność nie przyniosła strat, wspólnicy podzielą się ewentualnym zyskiem zgodnie z ustaloną w umowie proporcją udziału w zyskach Spółki 3 (a pochodzących z zysku Spółki 2), a pozostały majątek zwracany będzie w następujący sposób: Wnioskodawca jako wspólnik cichy otrzyma majątek o wartości równej wartości wniesionego wkładu pieniężnego, Drugi Wspólnik otrzyma majątek o wartości równej wartości wniesionego wkładu pieniężnego.

Zawarta przez strony umowa Spółki 3 spełnia wszelkie istotne elementy stosunku typowej spółki cichej:

 • uczestniczenie w cudzym przedsiębiorstwie (wkładzie do Spółki 2),
 • dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego)
 • wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę jako wspólnika cichego, który staje się częścią majątku drugiego przedsiębiorcy (Wspólnika),
 • wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę daje prawo do udziału w zysku Spółki 3,
 • wyłączenie osobistej odpowiedzialności Wnioskodawcy jako wspólnika cichego wobec wierzycieli Wspólnika lub Spółki 2,
 • istota spółki cichej wyczerpuje się w stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników (spółka wewnętrzna).

Wnioskodawca jako wspólnik cichy, nie staje się współwłaścicielem majątku, do którego wniósł wkład, ani nie występuje w stosunkach zewnętrznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy relacje między Wnioskodawcą a Drugim Wspólnikiem można określić jako wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa art, 8 ust. 1 UPDOF...
 2. Czy przychody Wnioskodawcy pochodzące ze Spółki 3 (spółki cichej) stanowić będą dla niego przychód proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki... Pytanie to nie dotyczy przychodów z odsetek od pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę Spółce 2. Czy - analogicznie - kosztami Wnioskodawcy pochodzącymi ze Spółki 3 będzie przypadająca nań, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, część jej kosztów...
 3. Czy przychody Wnioskodawcy pochodzące ze Spółki 3 (spółki cichej), która z kolei osiągać będzie swe przychody z udziału w Spółce 2 niebędącej osobą prawną, stanowić będą dla niego przychód z pierwotnego ich źródła, jakim będzie udział w spółce niebędącej osobą prawną, a zatem z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 5a ust. 2 UPDOF...
 4. Czy przychody Wnioskodawcy pochodzące ze Spółki 3 łączyć się będzie u Wnioskodawcy, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z osiąganymi przez niego przychodami z udziału w Spółce 1, a całkowity dochód Wnioskodawcy z tej działalności opodatkowany będzie na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z art. 9a (w szczególności ust. 5), na zasadach określonych w art. 30c UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa pomiędzy nim a Drugim Wspólnikiem stanowi wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa art. 8 ust. 1 UPDOF.

Wspólne przedsięwzięcie (spółka cicha) nie funkcjonuje w polskim systemie prawnym jako umowa nazwana. W związku z tym ani w prawie cywilnym ani podatkowym nie występują normy prawne regulujące zasady zawiązywania, funkcjonowania czy opodatkowania spółki cichej.

Pomimo braku takich przepisów nie ma przeszkód, by tego rodzaju umowy funkcjonowały w praktyce. Dowolność (w granicach ogólnych norm prawnych) kształtowania umów, a co za tym idzie zawierania umów nienazwanych, w tym umowy spółki cichej, możliwa jest dzięki zasadzie swobody umów zapisanej w art. 353.1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Wspólne przedsięwzięcie polega na realizacji wspólnego celu gospodarczego przez kilka podmiotów. Własność składników majątkowych nie musi być przy tym wspólna, art. 8 ust. 1 UPDOF rozróżnia bowiem przychody ze wspólnej własności od przychodów ze wspólnego przedsięwzięcia. Skoro system prawny zezwala na tworzenie tego typu relacji pomiędzy podmiotami, a postanowienia umów regulują precyzyjnie udział stron wspólnego przedsięwzięcia w zyskach wspólnie prowadzonych działań gospodarczych, prawo podatkowe respektuje uzgodniony między nimi podział dochodów poprzez opodatkowanie u każdej ze stron jej rzeczywistego, faktycznego udziału w tych dochodach. Mówią o tym przepisy art. 8 ust. 1 UPDOF w odniesieniu do przychodów ze wspólnego przedsięwzięcia, ust. 2 zaś w odniesieniu do kosztów, wydatków i ulg.

Dlatego też, biorąc pod uwagę przedstawione cechy relacji pomiędzy Wnioskodawcą a Drugim Wspólnikiem należy uznać, iż stanowi ona wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa art. 8 ust. 1 UPDOF.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, jego przychody pochodzące ze Spółki 3 (spółki cichej) stanowić będą dla niego przychód proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki. Analogicznie, kosztami Wnioskodawcy pochodzącymi ze Spółki 3 będzie przypadająca nań proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku część jej kosztów.

Zgodnie z ogólną zasadą podatku dochodowego, opodatkowaniu podlegają dochody rozumiane jako nadwyżka przychodów nad kosztami osiągnięta w roku podatkowym.

W przypadku relacji pomiędzy podmiotami, na mocy których mają one prawo do części dochodów ze wspólnie prowadzonych działań gospodarczych, dla każdego z nich „osiągniętą” nadwyżką jest przypadająca zgodnie z umową wspólnego przedsięwzięcia odpowiednia ich część. Prawo podatkowe respektuje zatem uzgodniony między stronami podział dochodów poprzez opodatkowanie u każdej ze stron jej rzeczywistego, faktycznego udziału w tych dochodach proporcjonalnie do jej prawa do udziału w zysku. Mówią o tym przepisy art. 8 ust. 1 UPDOF w odniesieniu do przychodów ze wspólnego przedsięwzięcia, ust. 2 zaś w odniesieniu do kosztów, wydatków i ulg.

Dlatego też, biorąc pod uwagę uzgodnienia pomiędzy Wnioskodawcą a Drugim Wspólnikiem należy uznać, iż dla Wnioskodawcy jego przychodem ze Spółki 3 będzie przypadająca nań proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku część jej przychodów. Analogicznie, kosztami Wnioskodawcy będzie przypadająca nań proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku część jej kosztów.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, jego przychody pochodzące ze Spółki 3 (spółki cichej), która z kolei osiągać będzie swe przychody z udziału w Spółce 2 niebędącej osobą prawną, stanowić będą dla niego przychód z pierwotnego ich źródła jakim będzie udział w spółce niebędącej osobą prawną, a zatem z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 5a ust. 2 UPDOF.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 przychody ze wspólnego przedsięwzięcia u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Przy czym przychody te zachowują swój pierwotny charakter (źródło) a przyporządkowaniu do poszczególnych podatników podlega jedynie ich wartość wyrażona w pieniądzu.

Jedynym źródłem przychodów Spółki 3 będzie udział w Spółce 2 po tym, gdy stanie się ona po przekształceniu spółką komandytową. Oznacza to, iż zarówno dla Wnioskodawcy, jak i dla Drugiego Wspólnika, przypadająca na niego proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki 3 część jej przychodów pochodząca z kolei z udziału w Spółce 2, będzie nadal miała charakter udziału w Spółce 2 (będąc udziałem w tymże udziale). Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (takiej jak Spółka 2 będąca spółką komandytową) zaś, na podstawie art. 5a ust. 2 UPDOF, są uznawane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że przypadający na Wnioskodawcę udział w zyskach Spółki 3 w sytuacji gdy jedynym źródłem jej przychodów będzie udział w Spółce 2, będzie stanowił przychód ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy jego przychody pochodzące ze Spółki 3 łączyć się będzie u niego, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z osiąganymi przez niego innymi przychodami z tego źródła - przychodami z udziału w Spółce 1, a dochód Wnioskodawcy z tej działalności opodatkowany będzie na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z art. 9a (w szczególności ust. 5) na zasadach określonych w art. 30c UPDOF.

Art. 8 ust. 1 UPDOF stanowi, iż przychody ze wspólnego przedsięwzięcia u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 UPDOF. Ust. la przewiduje wyjątek od tej reguły dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c UPDOF i stanowi, iż w takiej sytuacji nie łączy się ich z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z regulacją tą koresponduje art. 9a ust. 5 UPDOF, który przewiduje iż dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą samodzielnie i/lub będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, wybór sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c UPDOF, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Oznacza to, iż w przypadku wyboru liniowego1 sposobu opodatkowania dla pozarolniczej działalności gospodarczej, znajdzie on zastosowanie dla każdej kolejnej formy tej działalności prowadzonej przez podatnika, zarówno osobiście jak i poprzez udział w spółce niemającej osobowości prawnej.

Ponieważ Wnioskodawca wybrał sposób opodatkowania dochodów z udziału w Spółce 1 na zasadach określonych w art. 30c UPDOF, wybór ten będzie miał także zastosowanie do przychodów pochodzących ze Spółki 3 (będących udziałem w Spółce 2) jako osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody te łączyć się będzie u niego, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a łączny dochód Wnioskodawcy z tego źródła opodatkowany będzie u Wnioskodawcy na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z art. 9a na zasadach określonych w art. 30c UPDOF.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż z podobnie brzmiącym wnioskiem do Izby Skarbowej w Warszawie zwrócił się Drugi Wspólnik. Przedmiotem wniosku Drugiego Wspólnika jest potwierdzenie, iż przypadający na Wnioskodawcę niniejszego wniosku udział w zysku Spółki 3 nie będzie opodatkowany u Drugiego Wspólnika jako dochód Drugiego Wspólnika z pozarolniczej działalności gospodarczej (będący udziałem w Spółce 2).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania umowy spółki cichej:
 • w części dotyczącej określenia relacji między Wnioskodawcą a drugim wspólnikiem jako wspólne przedsięwzięcie oraz proporcji udziałów – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

Zasadę swobody umów przewiduje art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121). W myśl ww. przepisu, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z zasady tej wynika możliwość zawierania tzw. „umów nienazwanych”, tj. nieuregulowanych w ww. Kodeksie. Pamiętać przy tym należy, że treść dozwolonej umowy przez prawo wyznaczają postanowienia art. 56 i 58 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 56 Kodeksu cywilnego, czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

Z uwagi na brak ustawowych uregulowań umowy spółki cichej należy stwierdzić, że umowa ta jest jedną z tzw. umów nienazwanych. Zauważyć przy tym należy, że o rodzaju zawartej umowy nie decyduje nadana jej przez strony nazwa, lecz treść złożonych przy jej zawieraniu oświadczeń woli. Funkcjonowanie spółki cichej opiera się na wniesieniu przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci wkładu własnej pracy) na rzecz drugiego wspólnika, prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Wspólnik cichy w zamian za swój wkład uczestniczy w zyskach tej działalności, nie ujawniając się jednak na zewnątrz, nie mając też praw do majątku tej spółki. Udział wspólnika cichego nie prowadzi do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty ze wspólnikiem - ani rzeczowej, ani majątkowej, ani osobowej. Wspólnik cichy nie odpowiada też za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Spółka taka jest po prostu odmianą umowy cywilnoprawnej dwóch stron.

Do istotnych elementów stosunku spółki cichej należą:

 1. uczestniczenie w cudzym przedsiębiorstwie (strony dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego),
 2. poprzez wniesienie wkładu (wkład wspólnika cichego, który może być w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej, staje się częścią majątku przedsiębiorcy),
 3. wniesienie wkładu daje prawo do udziału w zysku (nie można wyłączyć wspólnika cichego od uczestnictwa w zyskach - inaczej jest w odniesieniu do strat),
 4. wyłączenie osobistej odpowiedzialności (wobec wierzycieli przedsiębiorcy).

Istota spółki cichej wyczerpuje się w stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników (spółka wewnętrzna). Wspólnik cichy nie staje się współwłaścicielem majątku, do którego wniósł wkład, ani nie występuje w stosunkach zewnętrznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą osobiście działalności gospodarczej. Jest wspólnikiem spółki komandytowej oraz spółki jawnej (Spółka 1). Wnioskodawca jest wspólnikiem cichym w Spółce 3. Zamierza uczestniczyć w Spółce 2 w ramach wspólnego przedsięwzięcia (Spółka 3). Jedynie drugi wspólnik w myśl umowy spółki 2 będzie jej wspólnikiem w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość jak ma opodatkować przychody uzyskane ze spółki cichej.

Przechodząc na płaszczyznę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że w opisanym stanie faktycznym Umowa spółki cichej ma charakter wspólnego przedsięwzięcia. Zatem, opodatkowaniu podlegać będą przychody i koszty ich uzyskania osiągnięte w ramach tej Umowy – stosownie do art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zysku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera legalnej definicji pojęcia „wspólnego przedsięwzięcia”. Pojęciu temu należy nadać szeroki zakres, przy czym cel takiego wspólnego przedsięwzięcia powinien być zarobkowy. Działalność wykonywana w ramach przedsięwzięcia może mieć każdy charakter, np. może to być działalność handlowa. Wspólne przedsięwzięcie powinno być ujęte w pewne normy organizacyjne. Nie muszą to być jednakże ramy sztywne i zinstytucjonalizowane. Wystarczy, by pozwalały na sprawne przeprowadzenie przedsięwzięcia, osiąganie przychodów oraz rozliczenie zysków, przypadających każdemu z podmiotów w nim uczestniczących. Do „wspólnego przedsięwzięcia” należy zatem zaliczyć wskazaną w opisie stanu faktycznego Umowę spółki cichej.

Powyższa regulacja art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest realizacją zasady, że uzyskane we wspólnym przedsięwzięciu przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach tego przedsięwzięcia. Oznacza to, że przychody i koszty uzyskania przychodów uzyskiwane w ramach Umowy spółki cichej stanowiącej wspólne przedsięwzięcie Wspólnika cichego oraz Drugiego Wspólnika, będącego wspólnikiem w Spółce 1 i winny zostać opodatkowane zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ dopuszczalne jest stosowanie do umów nienazwanych przepisów o umowach nazwanych, wprost lub przez analogię, w zależności od celu umowy nienazwanej i podobieństwa tego celu do umowy nazwanej, właściwym jest potraktowanie wniesienia wkładu przez Wnioskodawcę jako udzielenie pożyczki jeżeli przedmiotem wkładu są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku - na co wskazuje treść art. 720 k.c. Przekazanie przedmiotu wkładu i późniejszy jego zwrot nie stanowi dochodu Wnioskodawcy. Za dochód taki należy uważać jedynie udział w zysku przedsiębiorcy.

W związku z tym, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, udział w zysku przedsiębiorcy należy zakwalifikować jako przychód z tytułu odsetek od pożyczek, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Przychodów z uzyskanych odsetek od pożyczek nie łączy się z przychodem z innych źródeł.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy stroną umowy wspólnego przedsięwzięcia jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej udział w zyskach spółki zakwalifikować należy jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a (art. 30a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Przy czym, zgodnie z art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5A, 5d i 5e.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce cichej nie należy łączyć z przychodami z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej i komandytowej (Spółka 1), ponieważ uczestnictwo w spółce cichej wiąże się z powstaniem przychodów z innego źródła niż przychody z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej i komandytowej. Uczestnictwo w spółce cichej wiąże się z powstaniem przychodów z odsetek od pożyczek, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast uczestnictwo w spółce jawnej i komandytowej wiąże się z powstaniem przychodów z działalności gospodarczej, do których odnosi się art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W przypadku Wnioskodawcy nie ma również możliwości połączenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej i komandytowej z kosztami uzyskania przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce cichej, ponieważ przychód z tytułu odsetek nie podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania.

Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie przychód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w spółce cichej należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. odsetek od pożyczek, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest przychód, który nie podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania. Przychód ten podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30a ust. 1 ww. ustawy, a nie tzw. 19% podatkiem liniowym, którym Wnioskodawca opodatkowuje dochody z tytułu uczestnictwa w spółce 1. Opodatkowanie tzw. podatkiem liniowym, które jest uregulowane w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dotyczy przychodów z tytułu odsetek od pożyczek.

W związku z powyższą kwalifikacją przychodu z tytułu uczestnictwa w spółce cichej należy wskazać, że Wnioskodawca nie może łączyć przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej lub komandytowej (spółka 1) z przychodami z tytułu uczestnictwa w spółce cichej. Nie ma również możliwości połączenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce 1 z kosztami uzyskania przychodów w związku z uczestnictwem w spółce cichej, przede wszystkim ze względu na fakt, że w przypadku odsetek od pożyczek przychód nie podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.