IPPB1/4511-37/16-4/MT | Interpretacja indywidualna

1. Jeżeli taką transakcję zakwalifikuje się jako transakcję zbycia ZCP, to czy i kiedy powstanie dla Wnioskodawcy i przychód podatkowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.)?
IPPB1/4511-37/16-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2016 r. (data nadania 26 lutego 2016 r., data wpływu 29 lutego 2016 r.) na wezwanie Nr IPPP1/4512-33/16-2/AŻ, Nr IPPB1/4511-37/16-2/MT z dnia 15 lutego 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przeważającym przedmiotem wykonywanej działalności Wnioskodawcy jest PKD 56.10. A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Poza tym, Wnioskodawca wykonuje inną działalność w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym działalność związaną z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, działalność agencji reklamowych -PKD 73.11.Z, działalność fotograficzną - PKD 74.20.Z, czy działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12. Z. Wnioskodawca prowadzi w ramach przeważającego przedmiotu działalności zakład gastronomiczny w postaci kawiarni. Na kawiarnię składają się lokal wynajmowany przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności, zezwolenia i licencje niezbędne do prowadzenia działalności (w tym na sprzedaż alkoholu w kawiarni), stanowiące własność Wnioskodawcy wyposażenie kawiarni (w skład którego wchodzą m.in. ekspres ciśnieniowy, młynek do kawy, piec konwekcyjny, piec grillowy, kuchenka mikrofalowa, zlew, kostkarka do lodu, wyciskarka do owoców, zmywarka, stół chłodniczy, zamrażarka, witryny chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, skrzynki na pieczywo, zastawa barowa, drobne wyposażenie, sztućce, talerze, wiatraki, klimatyzator, siedziska, stoliki, fotele, krzesła), umowy z dostawcami (w tym na dostawę towarów, energii elektrycznej i innych mediów), umowy leasingu (samochodu). Kawiarnia posiada swoją własną nazwę. Ponadto, obsługą gości w kawiarni zajmuje się wykwalifikowany personel, bariści i kelnerzy. W lokalu, w którym prowadzona jest kawiarnia znajdują się liczniki wody i energii elektrycznej. Od środków trwałych kawiarni dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Dla kawiarni prowadzona jest osobna księgowość w systemie internetowym, pozwalająca na wyszczególnienie wszelkich przychodów i kosztów związanych z tą działalnością. W miejscu prowadzenia kawiarni nie jest wykonywana przez Wnioskodawcę żadna inna działalność. Wnioskodawca wniósł przedmiotową kawiarnię w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wkładem niepieniężnym (aportem) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w spółce.

Pismem z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny wskazując, że:

 • Wnioskodawca wniósł przedmiotową kawiarnię w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wkładem niepieniężnym (aportem) do spółki z ograniczona odpowiedzialnością w zamian za objecie udziałów w spółce.
 • Wszystkie zobowiązania przypisane do działalności gospodarczej dotyczącej wkładu gastronomicznego w postaci kawiarni zostały wniesione aportem do spółki z ograniczona odpowiedzialnością.
 • Nie przeniesiono żadnych należności, co wynika z charakteru działalności kawiarni, która rozliczała płatności przez kasę fiskalną, w chwili wykonania usługi. W związku z tym, w dniu wniesienia aportem kawiarni do spółki nie istniały żadne należności czy roszczenia, więc niemożliwą była sytuacja wniesienia należności do spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wniesienie aportem do spółki z o.o. w zamian za objęcie udziałów w tej spółce opisanego wyżej zakładu gastronomicznego w postaci kawiarni wraz z wszelkimi niezbędnymi do jej prowadzenia środkami materialnymi (w tym wyposażeniem) i niematerialnymi, przeniesieniem personelu i wszelkich zobowiązań można potraktować jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), do której stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się...
 2. Jeżeli taką transakcję zakwalifikuje się jako transakcję zbycia ZCP, to czy i kiedy powstanie dla Wnioskodawcy i przychód podatkowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.)...
 3. Jak kształtować się będzie kwestia amortyzacji środków trwałych u nabywającej kawiarnię spółki po ich wniesieniu do spółki w ramach ZCP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i nr 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli taką transakcję zakwalifikuje się jako transakcję zbycia ZCP, to powstanie dla niego przychód podatkowy, jednakże nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust 2 ww. przepisu. Przepis art. 10 ust 2 pkt 2 tej ustawy stanowi, te przepisów ust 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych prawnych. Zastosowanie znajdzie więc przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy - przychód określony w art. 17 ust 1 pkt 9 cytowanej ustawy powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy - wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia prowadzonego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. i objęcia w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie jednak przychodem zwolnionym z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 21 ust 1 pkt 109 ww. ustawy. W związku z powyższymi okolicznościami na dzień wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potwierdzenie powyższego stanowiska znaleźć można w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lipca 2014 r. sygn. IBPBH/2/415-413/14/MW wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.