IPPB1/4511-309/15-4/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca postąpił słusznie z prawem nie składając do dnia 20 stycznia 2015 r. oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków w 2015 r.?2. Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca rozlicza w 2015 r. przychody ze wspólnego z żoną najmu nieruchomości podatkiem w postaci ryczałtu ewidencjonowanego w wys. 8,5% - jak to czynił w latach poprzednich?
IPPB1/4511-309/15-4/ESinterpretacja indywidualna
  1. najem
  2. opodatkowanie przychodu
  3. oświadczenia
  4. przychód
  5. ryczałty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data nadania 24 marca 2015 r., data wpływu 26 marca 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 10 marca 2015 r. Nr IPPB1/4511-309/15-2/ES (data nadania 13 marca 2015 r., data doręczenia 18 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W styczniu 2014 r. Wnioskodawca złożył wraz z żoną oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków.

W poprzednich latach Wnioskodawca wraz z żoną wpłacał na swoje konto w Urzędzie Skarbowym należny podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% od przychodu z najmu - w każdym miesiącu.

Na początku stycznia 2015 r. Wnioskodawca zapoznał się z treścią nowo wprowadzonego przepisu Ordynacji Podatkowej dotyczącego składanych oświadczeń o wspólnym opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków.

Z tego przepisu Strona wywnioskowała, iż złożone w styczniu 2014 r. w/w oświadczenie obowiązuje w kolejnych latach, aż do chwili odwołania tego oświadczenia przez podatnika.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-309/15-2/ES Wnioskodawca uzupełnił braki formalne oraz wyjaśnił, że:

Posiada wraz z żoną wspólność majątkową.

Od kilku lat otrzymuje z żoną przychody z tzw. „prywatnego najmu” ze wspólnej nieruchomości, i w związku z tym z chwilą rozpoczęcia wynajmu nieruchomości podjęła wspólną decyzję o wyborze opodatkowania – wg stawki ryczałtu ewidencjonowanego – 8,5%. Wnioskodawca złożył pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu z najmu oraz sposobu wpłacania zaliczek w terminie ustawowym we właściwym Urzędzie Skarbowym – zgodnie z miejscem zamieszkania.

Strona wraz z żoną podjęła wspólną decyzję o tym, że podatek w całości z tytułu najmu nieruchomości wspólnych rozliczać będzie tylko Wnioskodawca.

W związku z tym Wnioskodawca złożył pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków w terminie ustawowym i we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ww. oświadczenie Wnioskodawca składał co rocznie do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie ustawowym tj. do 20 stycznia każdego roku podatkowego – ostatnie do 20 stycznia 2014 r.

Z dniem 01.01. 2015 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany został art. 8 ust. 6 oraz do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym art. 12 ust. 8a.

Ponieważ, jak Strona wskazała wyżej, oba artykuły weszły w życie z dniem 01.01.2015 r., Wnioskodawca nie złożył nowego pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków do dnia 20.01.2015 r. Zdaniem Wnioskodawcy, z ww. regulacji wynika, iż nie było to konieczne. Strona nie składała też oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia do U.S.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca postąpił słusznie z prawem nie składając do dnia 20 stycznia 2015 r. oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków w 2015 r....
  2. Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca rozlicza w 2015 r. przychody ze wspólnego z żoną najmu nieruchomości podatkiem w postaci ryczałtu ewidencjonowanego w wys. 8,5% - jak to czynił w latach poprzednich...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał obowiązku składać pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków w 2015 r. do dnia 20 stycznia 2015 r., ponieważ ustawodawca dodał z dniem 1 stycznia 2015 r. art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 8a ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Obie te regulacje mówią o tym, że raz złożone oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków będzie ważne także w latach następnych.

Złożone przez Wnioskodawcę ww. oświadczenie (ostatnie) w terminie do 20 stycznia 2014 r. jest więc wiążące na rok 2015.

Zatem Wnioskodawca uznał, że to on będzie w 2015 r. rozliczał w całości przychody z najmu wspólnych nieruchomości podatkiem w postaci ryczałtu ewidencjonowanego w wys. 8,5% jak w latach poprzednich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), odrębnym źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póżn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z kolei z treści art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie to, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 6 i 7 ww. ustawy).

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Wybrany poprzez złożenie takiego oświadczenia sposób opodatkowania przychodu - w całości przez jednego z małżonków - obowiązuje przez cały rok podatkowy. Wyjątki od tej zasady wymienione są enumeratywnie w cytowanym art. 12 ust. 8 ustawy. Dotyczą one jedynie sytuacji, gdy w wyniku orzeczenia rozwodu lub separacji przedmiot najmu przypadł temu z małżonków, który nie dokonywał wpłat ryczałtu. Oznacza to, że inne sytuacje, w tym sądowe orzeczenie o rozdzielności majątkowej, nie mają wpływu na sposób opodatkowania przychodu z najmu.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 8a ww. ustawy w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) od 1 stycznia 2015 r. wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że małżonkowie złożyli – z zachowaniem ustawowego terminu - oświadczenie, że przychody z najmu wspólnej nieruchomości opodatkowywać będzie w całości Wnioskodawca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ww. oświadczenie Wnioskodawca składał co rocznie do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie ustawowym tj. do 20 stycznia każdego roku podatkowego – ostatnie do 20 stycznia 2014 r.

Wskazać należy, że za sprawą ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw został zniesiony obowiązek corocznego składania oświadczenia dotyczącego ujawniania części przychodów z najmu po stronie jednego z małżonków.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z zasadą „Lex retro non agit” prawo nie działa wstecz. Zabrania ona stosowania nowych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych przepisów, i z którymi prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych tymi normami.

Wnioskodawca miał więc obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków w roku 2015 w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. Oświadczenie złożone w 2014 r. nie było wiążące dla Wnioskodawcy w 2015 r. Natomiast oświadczenie złożone w 2015 r. dotyczyłoby kolejnych lat aż do momentu rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Z uwagi, że Wnioskodawca nie złożył wraz z żoną w 2015 r. oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków przychody z najmu w 2015 r. będą podlegały opodatkowaniu przez obojga małżonków.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.