IPPB1/4511-235/15-5/EC | Interpretacja indywidualna

Czy do przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT tj. czy przychody z udziału Wnioskodawcy w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SCSp? (pyt. 2)W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadający na niego przychód z tytułu udziału w SCSp, w sytuacji gdy SCSp będzie wspólnikiem w Spółce Osobowej z siedzibą w Polsce? (pyt. 3)
IPPB1/4511-235/15-5/ECinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. proporcja
  3. przychód
  4. udział
  5. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/4510-124/15-2/AJ IPPB1/4511-235/15-2/EC z dnia 31 marca 2015 r. (data nadania 31 marca 2015 r., doręczono zastępczo 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje przystąpienie w charakterze wspólnika do spółki prawa luksemburskiego, funkcjonującej w formie prawnej Societe en Commandite Speciale (tłumaczenie na język polski: Spółka Komandytowa Specjalna, dalej: „SCSp”). SCSp jest spółką uregulowaną w Loi modifiee du 10 aout 1915 concernant les societes commerciales (dalej w polskim tłumaczeniu jako: „luksemburska ustawa z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych”), w rozdziale 2 („Des societes en commandite speciale”) działu III („Des societes en commandite simple et des societes en commandite speciale”).

W SCSp występują dwie kategorie wspólników: 1. associe commandite jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki oraz może reprezentować i prowadzić sprawy spółki (associe commandite jest zatem odpowiednikiem komplementariusza polskiej spółki komandytowej); 2. associe commanditaire jest wspólnikiem, który ponosi ograniczoną (do wysokości wniesionego wkładu) odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nie może jej reprezentować wobec osób trzecich (associe commanditaire jest więc odpowiednikiem komandytariusza polskiej spółki komandytowej).

Aby SCSp została utworzona, umowa spółki musi być zawarta przez co najmniej jednego wspólnika każdego rodzaju (tj, SCSp może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników). SCSp jest ukonstytuowana zgodnie z prawem w miejscu, w którym posiada swoją siedzibę. SCSp jest spółką osobową o konstrukcji prawnej zbliżonej do struktury polskiej spółki komandytowej. SCSp jest ustanawiana na podstawie umowy wspólników na czas określony bądź nieokreślony, z chwilą podpisania umowy spółki przez wspólników. Zgodnie z art. 22-1 ust. 2 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, SCSp nie stanowi podmiotu odrębnego od swoich wspólników. Zgodnie z przepisami luksemburskiego prawa spółek, SCSp nie posiada osobowości prawnej. Pomimo tego, SCSp może, podobnie jak polskie spółki osobowe, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nabywanych aktywów, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z art. 22-5 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, jeśli umowa spółki SCSp inaczej nie stanowi, każdy wspólnik uczestniczy w zysku i stratach spółki proporcjonalnie do swojego udziału w spółce. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładu do spółki konstytuującego ich udział w spółce (stanowiącego odpowiednik ogółu praw i obowiązków w polskiej spółce komandytowej). Zgodnie z prawem luksemburskim udział wspólnika ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność (associe commanditaire) może, ale nie musi, być reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Posiadane przez wspólników udziały w SCSp mogą być zbywane, scedowane, podzielone lub być przedmiotem zastawu, zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie spółki. Udział Wnioskodawcy w SCSp będzie reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Wnioskodawca przystąpi do SCSp jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności (associe commanditaire). Udział Wnioskodawcy w SCSp będzie reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Drugim wspólnikiem, o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie spółka kapitałowa uprawniona do mniej niż 4% zysku SCSp. Majątek SCSp będzie pochodził z wkładów wniesionych przez wspólników przy założeniu SCSp lub w późniejszym okresie oraz z dochodów generowanych przez SCSp.

SCSp będzie prowadzić działalność polegającą na inwestowaniu 1) w papiery wartościowe spółek notowanych na giełdach w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz w Szwajcarii, 2) w nieruchomości położone w Polsce, które będą wynajmowane przez SCSp.

SCSp będzie także wspólnikiem co najmniej jednej spółki osobowej (tj. spółka komandytowa lub spółka jawna) z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka osobowa”). W przypadku uczestnictwa w spółce komandytowej SCSp będzie komandytariuszem takiej spółki. Jest to związane m.in. z chęcią ograniczania odpowiedzialności SCSp za poszczególne projekty inwestycyjne w Polsce, w szczególności jeśli dotyczyć one będą działalności deweloperskiej lub wynajmu nieruchomości. SCSp nie będzie prowadzić bieżącej działalności gospodarczej na terytorium Wielkiego Księstwa Luxemburga. SCSp, poza uczestnictwem w polskich Spółkach Osobowych, planuje także uczestnictwo w spółkach niemających osobowości prawnej w innych krajach członkowskich UE za pośrednictwem których będzie prowadzona działalność w tych innych krajach członkowskich.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca będzie współzałożycielem SCSp. W opinii Wnioskodawcy luksemburska spółka SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego lub municypalnego w Luksemburgu oraz nie będzie posiadała nieograniczonego obowiązku podatkowego w Luksemburgu. Nadto Wnioskodawca wskazał dane dotyczące luksemburskiej spółki SCSp identyfikujące jednoznacznie spółkę, która mogłaby skorzystać z funkcji ochronnej interpretacji i jednocześnie umożliwiające doręczenie ewentualnej zmiany interpretacji dokonanej w trybie 14e Ordynacji podatkowej (wstepnie planowaną nazwę/firmę tej spółki oraz tymczasowy adres do doręczeń).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy przepisy Ustawy o CIT będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle Ustawy o CIT...
  2. Czy do przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT tj. czy przychody z udziału Wnioskodawcy w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SCSp...
  3. W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadający na niego przychód z tytułu udziału w SCSp, w sytuacji gdy SCSp będzie wspólnikiem w Spółce Osobowej z siedzibą w Polsce...

Odpowiedź na pytania nr 2 i 3 - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie nr 1 - w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy do przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT tj. przychody z udziału Wnioskodawcy w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SCSp.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy powinien on ustalić przypadający na niego przychód z tytułu udziału SCSp w spółce osobowej z siedzibą w Polsce zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT, tj. w sytuacji gdy SCSp będzie wspólnikiem w Spółce Osobowej z siedzibą w Polsce przychody i koszty przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić z uwzględnieniem proporcji udziału SCSp w zysku Spółki Osobowej, a następnie proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SCSp.

Uzasadnienie:

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT, a co za tym idzie przychody z udziału Wnioskodawcy w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SCSp.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Spółkę niebędącą osobą prawną definiuje art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT jako spółkę nie będącą podatnikiem podatku dochodowego.

Jednocześnie, wskazany art. 8 ust, 1 Ustawy o PIT nie przewiduje odmiennego traktowania przychodów uzyskanych przez polskiego podatnika z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną w rozumieniu Ustawy o PIT, w zależności od jurysdykcji, w której spółka ta funkcjonuje. Pozwała to przyjąć, że ma on zastosowanie zarówno do dochodów osiąganych z udziału w polskiej spółce, jak i spółce zagranicznej. Jak to zostało wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1, SCSp nie będzie podatnikiem w świetle art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT. Tym samym należy uznać, że SCSp będzie traktowana jako spółka nie mająca osobowości prawnej, a przychody osiągane za jej pośrednictwem Wnioskodawca rozliczać będzie zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT.

Konsekwentnie, zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o PIT, zasady wskazane w powołanym art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT stosowane być powinny odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Konsekwentnie, przychody i koszty SCSp podlegać więc będą łączeniu z przychodami każdego wspólnika SCSp, w tym Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez każdego wspólnika prawa do udziału w zysku SCSp.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy SCSp będzie posiadać status wspólnika w Spółce osobowej z siedzibą w Polsce, przychody i koszty przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić z uwzględnieniem okoliczności, że również w odniesieniu do Spółki osobowej zastosowanie znajdą zasady wynikające z art. 8 Ustawy o PIT, tj. przychody spółki osobowej będzie należało łączyć z przychodami wspólników, z uwzględnieniem proporcji ich udziału w zysku SCSp.

Na podstawie art. 8 ust 2 Ustawy o PIT, powyższa zasada znajdzie zastosowanie odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zatem z punktu widzenia Wnioskodawcy w przypadku istnienia w strukturze własnościowej spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego (tj. SCSp i Spółki osobowej) przychody przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w SCSp oraz proporcjonalnie do udziału SCSp w Spółce osobowej. Wnioskodawcy należy zatem przypisać taką część przychodów jaka przypada na niego proporcjonalnie do iloczynu udziału w zysku SCSp oraz udziału SCSp w zysku spółki osobowej.

Tytułem przykładu, jeśli: (i) przychody spółki osobowej w danym roku podatkowym wyniosą 100, (ii) udział SCSp w spółce osobowej wyniesie 10%, a (iii) udział Wnioskodawcy w SCSp wyniesie 10% to przychody przypadające na Wnioskodawcę wyniosą 10%* 10%* 100 - 1.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie zobowiązany, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o PIT, do uwzględnienia w swoich przychodach oraz kosztach (proporcjonalnie do udziału w zysku) przychodów osiąganych przez SCSp, w postaci przychodów osiąganych przez Spółkę osobową przypadających na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w SCSp oraz udziału SCSp w Spółce osobowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o PIT, zasady powyższe będą miały zastosowanie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.