IPPB1/4511-187/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy dla opisanej transakcji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zastosowanie będzie miał art. 14 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli uzyskany ze sprzedaży przychód należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej ?2. Czy przy wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% stawką podatku dochodowego, uzyskany dochód z przeprowadzonej transakcji będzie opodatkowany zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn stawką liniową 19%?3. Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług do opisywanej transakcji należy zastosować art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dokonał sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa osoby fizycznej pod nazwą „A.”. Sprzedaż nastąpiła w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny poprzez zbycie aktywów przedsiębiorstwa, dokumentacji i nazwy.

Zgodnie z umową sprzedaży w skład sprzedanego przedsiębiorstwa weszły:

 1. maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie przedsiębiorstwa, inne środki trwałe związane z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa,
 2. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo - znak firmowy/handlowy (A.),
 3. bazy danych obejmujące m.in. dane dostawców i odbiorców,
 4. know-how związany z procesem technologicznym i organizacją pracy przedsiębiorstwa,
 5. inne wartości niematerialne i prawne,
 6. wierzytelności związane z nabyciem środków trwałych, ruchomości nie stanowiących środków trwałych, a także prawa stanowiące składniki zorganizowanego przedsiębiorstwa,
 7. prawa z umów zawartych w ramach działalności przedsiębiorstwa,
 8. księgi i dokumenty dotyczące prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa,
 9. środki pieniężne na dzień zawarcia umowy,
 10. prawa i obowiązki zakładu pracy wynikające z umów o pracę.

Odrębną umową dokonana została sprzedaż nieruchomości związanej z działalnością przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży, podatnik nie jest w stanie kontynuować działalności gospodarczej w zakresie, w którym prowadziło ją sprzedawane przedsiębiorstwo. Nabywca nabył przedsiębiorstwo z zamiarem kontynuacji działalności w zakresie podlegającym przejęciu co też czyni.

W czasie dokonania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa podatnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W czasie dokonania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa podatnik opłacał podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej wg stawki liniowej 19%. Należność wynikająca z transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa wpłynęła na konto podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dla opisanej transakcji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zastosowanie będzie miał art. 14 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli uzyskany ze sprzedaży przychód należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej ...
 2. Czy przy wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% stawką podatku dochodowego, uzyskany dochód z przeprowadzonej transakcji będzie opodatkowany zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn stawką liniową 19%...
 3. Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług do opisywanej transakcji należy zastosować art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Odpowiedź na pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z odpłatnego zbycia (m.in. sprzedaży) wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się za przychód uzyskany z działalności gospodarczej. Jak wskazano powyżej na zbywane zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, składają się składniki majątkowe, o których mowa w tym artykule. Zatem transakcję zbycia dokonaną w sposób opisany powyżej należy zaliczyć u podatnika do przychodów z działalności gospodarczej, tzn. do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za przyjęciem takiej interpretacji przemawia w szczególności okoliczność, iż transakcja zbycia (sprzedaży) zorganizowanego przedsiębiorstwa dotyczy składników materialnych t niematerialnych stanowiących całość i pozyskaną, przeznaczoną i wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ad. 2.

W związku dokonanym wyborem i poddaniem w konsekwencji całości dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, także i dochód uzyskany ze sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa, stanowiący również dochód z działalności gospodarczej, będzie opodatkowany linowym podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zorganizowana część przedsiębiorstwa - oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W myśl natomiast art. 55(1), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Katalog składników przedsiębiorstwa, ujęty w ww. art. 55(1) Kodeksu nie ma charakteru zamkniętego. Stosownie natomiast do art. 55(2) k.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Należy jednak przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik.

Katalog składników niematerialnych i materialnych, tworzących przedsiębiorstwo, ma charakter otwarty (na co wskazuje użyty zwrot „w szczególności”), jednakże, aby można było przypisać pewnym składnikom niematerialnym i materialnym cechy przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że nie można dokonać wyłączeń zbyt daleko idących. Przedmiotem transakcji będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli nabywca przejmie wszystkie składniki majątkowe, które będą umożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej w takim samym charakterze oraz zakresie.

Przedsiębiorstwo jest nie tylko sumą składników materialnych i niematerialnych, lecz ich zorganizowanym zespołem, tzn. składniki te powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie tylko o zbiorze pewnych elementów.

Należy wskazać, że nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest nabyciem ogółu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zawartym w wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (sygn. I SA/Kr 332/10), że „O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie. Ocena, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa jest więc możliwa in concreto, a miarodajne jest przy tym ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe”. Zatem dokonując oceny każdorazowo należy badać przedstawiony konkretny stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2c ww. ustawy).

Mając zatem na względzie wyżej cytowane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochody uzyskane z tego źródła przychodów będą podlegały opodatkowaniu, według wybranej formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.