IPPB1/4511-138/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskane przez spółkę przychody z tytuły udzielenia licencji na znak towarowy stanowią przychód z praw majątkowych czy też stanowią przychód tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?Czy uzyskane przychody ze sprzedaży licencji na znak towarowy mogą być opodatkowane w ramach działalności gospodarczej 19% podatkiem dochodowym?
IPPB1/4511-138/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. licencja
 3. podatek liniowy
 4. prawa majątkowe
 5. przychód
 6. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu właściwego dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielenia licencji na znak towarowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu właściwego dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielenia licencji na znak towarowy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż i naprawa sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego. Spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe i jest podatnikiem podatku od towarów usług. Dochody wspólnika z uzyskanej działalności w formie spółki jawnej opodatkowane są podatkiem liniowym.

W ramach prowadzonej działalności spółka jawna zarejestrowała w Urzędzie Patentowym znak towarowy (nazwa firmy S.) z tytułu czego, poniosła koszty związane z 10-letnią ochroną znaku towarowego. Poniesione koszty związane z 10-letnią ochroną znaku towarowego są rozliczane w księgach spółki proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą (zgodnie z interpretacją indywidualną IPPB1/415-28/10-4/MT z 30 marca 2010 roku).

Spółka w 2013 roku podpisała umowę na udzielenie licencji na posiadany znak towarowy. Umowa została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres 3 lat.

Zgodnie z umową spółka uzyskuje miesięczne przychody z tytułu opłat licencyjnych. Na koniec każdego miesiąca jest wystawiana faktura za udzielenie licencji na znak towarowy (prawo do używania nazwy S.).

W czerwcu 2013 roku podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej, zakwalifikowania przychodu z odpłatnego udzielenia licencji na znak towarowy do prawidłowego źródła przychodu.

W odpowiedzi, podatnik otrzymał interpretację indywidualną IPPB1/415-634/13-3/MT z dnia 06 września 2013 oraz interpretację IPPB 1/415-634/13-5/MT z dnia 23 września 2013.

W wydanej interpretacji z 6 września Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że przychód z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na znak towarowy stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie Dyrektor izby Skarbowej stwierdził, iż na mocy wyłączenia, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, przychód ten nie jest zaliczany do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu do wydanej interpretacji z dnia 23 września 2013 roku, Dyrektor Izby Skarbowej, stwierdził również, że uzyskane przychody ze sprzedaży licencji stanowią odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów i nie mogą być opodatkowane w ramach działalności gospodarczej 19% podatkiem dochodowym. Właściwym formularzem do rozliczenia tego rodzaju przychodów jest PIT-11, wystawiony przez licencjonobiorcę. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 06 września, właściwym formularzem do rozliczenia przychodów z praw majątkowych jest PIT-11, w którym w części E poz.8 formularza wykazuje się przychody z praw autorskich i innych praw.

W 2013 roku podatnik dostosował się do wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji.

Jednakże 22 maja 2014 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w której stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości uzyskania przychodów z praw majątkowych w ramach prowadzonej działalności.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia, iż w zakres prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki wchodzi również udzielenie licencji na znak towarowy (PKD 77.40 Z). Znak towarowy nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych w księgach spółki. Ponadto Spółka od momentu zawarcia umowy licencyjnej nie korzystała i nie korzysta ze znaku towarowego w inny sposób niż pozyskiwanie przychodów z jego licencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy uzyskane przez spółkę przychody z tytuły udzielenia licencji na znak towarowy stanowią przychód z praw majątkowych czy też stanowią przychód tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...
 2. Czy uzyskane przychody ze sprzedaży licencji na znak towarowy mogą być opodatkowane w ramach działalności gospodarczej 19% podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie wydaną przez Ministra Finansów interpretacją ogólną DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, podatnik prowadzący działalność gospodarczą (w tym przypadku wspólnik spółki jawnej), który uzyskuje również przychody z praw majątkowych, powstały przychód z tego tytułu powinien zaliczyć do źródła o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z komunikatu Ministra Finansów jednoznacznie wynika, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości uzyskania przychodów z praw majątkowych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W komunikacie czytamy bowiem, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy o PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. W związku z powyższym uzyskane przychody z tytułu udzielenia licencji na znak towarowy mogą zostać zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ad. 2

Jeżeli przychody ze sprzedaży licencji na znak towarowy stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z tym, naszym zdaniem, są one opodatkowane w ramach prowadzonej działalności 19% podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl zaś art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak wynika z treści art. 5a pkt 6 przywołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (art. 5b ust. 2 ustawy).

Zatem w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki nie mającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej wspólnicy.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

 • musi być działalnością zarobkową,
 • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 • działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności w okolicznościach, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
  przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 przytoczonej ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), na warunkach w niej określonych udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Przy czym, w myśl art. 8 cyt. ustawy, na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do:

 1. uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
 2. wynagrodzenia;
 3. wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Zgodnie z art. 120 ww. ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W myśl natomiast art. 163 ww. ustawy, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Dochody wspólnika z uzyskanej działalności w formie spółki jawnej opodatkowane są podatkiem liniowym. W ramach prowadzonej działalności spółka jawna zarejestrowała w Urzędzie Patentowym znak towarowy (nazwa firmy S.) z tytułu czego, poniosła koszty związane z 10-letnią ochroną znaku towarowego. Spółka w 2013 roku podpisała umowę na udzielenie licencji na posiadany znak towarowy. Umowa została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres 3 lat. W zakres prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki wchodzi również udzielenie licencji na znak towarowy (PKD 77.40 Z). Znak towarowy nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych w księgach spółki. Ponadto Spółka od momentu zawarcia umowy licencyjnej nie korzystała i nie korzysta ze znaku towarowego w inny sposób niż pozyskiwanie przychodów z jego licencji.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej spółki jawnej jest m.in. udzielanie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawca jako jej wspólnik, będzie uzyskiwał z tego tytułu przychody, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przychody Wnioskodawcy z tytułu udzielenia licencji na wskazany we wniosku znak towarowy stanowić będą przychody z działalności gospodarczej, jeżeli Przychody te mogą być opodatkowane według zasad wynikających z art. 30c w związku z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jeżeli przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego będzie różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem mając na uwadze treść pytania zawartego we wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.