IPPB1/4511-1300/15-4/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy jako osoba fizyczna, która osiągnie przychód podatkowy z tytułu udostępnienia licencji znaku towarowego osobie prawnej, Wnioskodawczyni może zastosować podwyższony, 50% koszt uzyskania przychodu?
IPPB1/4511-1300/15-4/KS1interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. licencja
 3. opłata licencyjna
 4. osoby fizyczne
 5. przychód
 6. spółki
 7. udostępnienie
 8. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) na wezwanie organu z dnia 30 grudnia 2015 r. (data nadania 31 grudnia 2015 r., data doręczenia 7 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłaty licencyjnej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłaty licencyjnej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna udostępnia licencję marki (znaku towarowego) osobie prawnej. Licencja znaku towarowego jest udostępniana po raz pierwszy.

Pismem z dnia 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek o następujące informacje:

Wnioskodawczyni wskazała, że w przedmiotowej sprawie jest podmiotem zainteresowanym i występuje w swojej indywidualnej sprawie.

Wnioskodawczyni wskazała ponadto, że jest właścicielem znaku towarowego posiadającego prawną ochronę w Urzędzie Patentowym RP. Wnioskodawczyni chce udostępnić licencję znaku towarowego osobie prawnej – spółce z o.o. i uzyskać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wnioskodawczyni ma zamiar zawrzeć ze spółką umowę na korzystanie ze znaku towarowego na okres nie przekraczający roku. Będzie to pierwszy rok trwania licencji a wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzyma będzie od pierwszej jednostki, z którą Wnioskodawczyni zawrze umowę licencyjną.

Licencji Wnioskodawczyni udzieli jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jako osoba fizyczna, która osiągnie przychód podatkowy z tytułu udostępnienia licencji znaku towarowego osobie prawnej, Wnioskodawczyni może zastosować podwyższony, 50% koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawczyni Wnioskodawczyni może zastosować 50% koszt uzyskania przychodów do powstałego przychodu podatkowego, ponieważ spełnione są następujące przesłanki:

 1. wynagrodzenie dotyczy licencji na znak towarowy,
 2. wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzyma w pierwszym roku trwania licencji na podstawie umowy licencji na okres nie przekraczający roku,
 3. wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzyma od pierwszej jednostki – osoby prawnej, z którą Wnioskodawczyni zawrze umowę licencyjną,
 4. dochód z tytułu licencji nie przekroczy górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, a zatem nie zostanie przekroczony ustawowo określony limit w odniesieniu do maksymalnej wysokości 50% kosztów uzyskania przychodów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późń. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c). Stosownie do treści art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych, uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Umowa licencyjna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), polega na zezwoleniu na korzystanie z utworu w oznaczonym zakresie. Licencjobiorca nie rozporządza prawami autorskimi, a jedynie korzysta z utworu.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca wymienia trzy przypadki przychodów, do których znajdują zastosowanie 50% koszty uzyskania.

Z przepisu tego wynika mianowicie, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Natomiast wg brzmienia przepisu art. 22 ust. 9 pkt 2 obowiązującego od dnia 01 stycznia 2016 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a.

W świetle art. 22 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przysługuje zatem pod warunkiem, że:

 1. opłatę licencyjną otrzymano od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
 2. przychód z tytułu opłaty licencyjnej otrzymano w pierwszym roku trwania licencji.

Przy czym - stosownie do art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jeżeli jednak Wnioskodawca udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3, były wyższe niż ta kwota, wówczas koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, Wnioskodawczyni jest właścicielem znaku towarowego posiadającego ochronę w Urzędzie Patentowym RP. Wnioskodawczyni będzie udostępniać licencję znaku towarowego osobie prawnej – spółce z o.o. i uzyskać z tego tytułu wynagrodzenie. Wnioskodawczyni ma zamiar zawrzeć ze spółką umowę na korzystanie ze znaku towarowego na okres nie przekraczający roku. Będzie to pierwszy rok trwania licencji a wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzyma będzie od pierwszej jednostki, z którą Wnioskodawczyni zawrze umowę licencyjną. Licencji Wnioskodawczyni udzieli jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, wskazać należy, iż zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów będzie przysługiwało w stosunku do przychodu uzyskiwanego z tytułu opłaty licencyjnej otrzymanej (zapłaconej), w pierwszym roku trwania umowy, od pierwszego podmiotu, któremu udzielono licencji.

Wnioskodawczyni ma zatem prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w pierwszym roku trwania licencji zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.