IPPB1/4511-1078/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą Bitcoin ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?
IPPB1/4511-1078/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. handel
 3. przychód
 4. ryczałt ewidencjonowany
 5. waluta
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (brak daty sporządzenia, data wpływu 16 września 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży bitcoinów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży bitcoinów.

We wniosku przedstawiono następując stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której ramach świadczy usługi pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu sprzedawców towarów pochodzących w szczególności z Dalekiego Wschodu (dalej: „Sprzedający”) oraz nabywców tych towarów pochodzących w szczególności ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także państw członkowskich Unii Europejskiej i innych (dalej: „Kupujący”).

Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się przez e-mail albo telefon.

Kupujący kontaktuje się z Wnioskodawcą, przedstawiając listę zakupów. Wnioskodawca, na podstawie cenników otrzymanych od Sprzedającego, przekazuje Kupującemu ofertę.

W przypadku zaakceptowania oferty Sprzedającego, Kupujący zasadniczo dokonuje płatności za interesujące go towary bezpośrednio do Sprzedającego. Sprzedający i Kupujący mogą dowolnie ustalić formę płatności, np. jako przelew bankowy, przekaz za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu (np. W.), P., a także płatność w formie wirtualnej waluty Bitcoin.

W przypadku płatności przy użyciu wirtualnej waluty Bitcoin, płatność opcjonalnie może nie być dokonana bezpośrednio do Sprzedającego, lecz za pośrednictwem Wnioskodawcy.

Po dokonaniu zapłaty Sprzedawca wysyła zamówione towary bezpośrednio do Kupującego.

Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego opisanych powyżej (dojścia do skutku umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym) Wnioskodawcy przysługuje od Sprzedającego prowizja, która stanowi określony procent ceny sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów wyrażony w wirtualnej walucie Bitcoin. Wymagalność prowizji należnej Wnioskodawcy może następować w różnych dniach, w zależności od ustaleń z poszczególnymi Sprzedającymi zobowiązanymi do zapłaty prowizji na rzecz Wnioskodawcy, np. w dacie zawarcia transakcji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, na koniec miesiąca kalendarzowego lub w innym wybranym dniu. W przypadku wyboru wyżej wskazanej opcji płatności za towary przez Kupującego za pośrednictwem Wnioskodawcy, Wnioskodawca co do zasady potrąca przysługującą mu prowizję przed przekazaniem płatności do Sprzedającego.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy należna Wnioskodawcy prowizja z tytułu wyświadczonych usług pośrednictwa handlowego opisanych powyżej wpływa do Wnioskodawcy z opóźnieniem względem ustalonego ze Sprzedającym terminu płatności (z wyłączeniem sytuacji wyboru wyżej wskazanej opcji płatności za towary przez Kupującego za pośrednictwem Wnioskodawcy, kiedy Wnioskodawca co do zasady samodzielnie potrąca przysługującą mu prowizję przed przekazaniem płatności do Sprzedającego).

Prowizja każdorazowo wpływa na wskazane przez Wnioskodawcę konto wirtualnej waluty Bitcoin, w szczególności prowizja nie wpływa bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Innymi słowy, nie dochodzi do zamiany wirtualnej waluty Bitcoin, w której wyrażona jest należna Wnioskodawcy prowizja, na złote polskie lub inną walutę obcą emitowaną przez rząd jakiegokolwiek państwa, np. USD lub EUR. Zamiana taka może zostać dokonana przez Wnioskodawcę w przyszłości (względem transakcji, za którą wynagrodzenie stanowi wirtualna waluta Bitcoin).

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca rozważa pozyskiwanie wirtualnej waluty Bitcoin w następujący sposób:

 1. w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania. Generalnie wydobywanie polega na poświęcaniu mocy obliczeniowej własnego komputera przez użytkownika systemu (zwanego górnikiem) i powoduje powstanie nowych Bitcoinów. Udostępniona przez górnika moc obliczeniowa wykorzystywana jest do przetwarzania transakcji Bitcoinami. W zamian górnik jest wynagradzany określoną liczbą Bitcoinów, które zapisywane są w jego wirtualnym portfelu.
  lub
 2. w sposób pochodny, tj. nabywając ją od podmiotów trzecich, przykładowo na giełdzie wirtualnej waluty Bitcoin, kupując od indywidualnego posiadacza wirtualnej waluty Bitcoin, wypłacając z bankomatu wirtualnej waluty Bitcoin itd.

Pozyskaną wirtualną walutę Bitcoin Wnioskodawca również może wymieniać na złote polskie lub inną walutę obcą.

Wymiana wirtualnej waluty Bitcoin na złote polskie lub inna walutę obcą emitowaną przez rząd jakiegokolwiek państwa, np. USD lub EUR może odbywać się w szczególności za pośrednictwem wybranej giełdy wirtualnych walut Bitcoin. Wnioskodawca rozważa również inne alternatywne formy wymiany, np. poprzez wpłatę do wpłatomatu wirtualnej waluty obcej Bitcoin, sprzedaż na rzecz indywidualnego podmiotu, w tym osoby fizycznej itp.

Wnioskodawca wskazuje, że jest zarejestrowanym i aktywnym użytkownikiem kont na różnych giełdach wirtualnej waluty Bitcoin, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Przedmiotowa zamiana, czyli w istocie zbycie wirtualnej waluty Bitcoin w zamian za złote polskie lub walutę obcą, następuje w wykonaniu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Podstawowa działalność Wnioskodawcy w zakresie opisanych powyżej usług pośrednictwa handlowego jest opodatkowana aktualnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jako działalność w zakresie handlu przy zastosowaniu stawki 3%. W latach ubiegłych Wnioskodawca rozliczał przedmiotowe przychody na zasadach ogólnych, jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane stawką liniową 19%. W szczególności, Wnioskodawca nie rozliczał i nie rozlicza podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu według tzw. karty podatkowej.

W bieżącym roku podatkowym Wnioskodawca nie dokonywał wymiany wirtualnej waluty Bitcoin, zaś takie wymiany dokonywane w przeszłości były opodatkowane przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu stawki liniowej 19%. Wnioskodawca może jednak dokonywać wymiany wirtualnej waluty Bitcoin w przyszłości i rozważa wybór zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z takiego obrotu wirtualną walutą Bitcoin, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W wydanej dla Wnioskodawcy dnia 28 sierpnia 2015 r. interpretacji statystycznej (nr LDZ-OKN.4221.2413.2015.KU.1), Urząd Statystyczny w Łodzi wskazał, że właściwym symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) dla działalności polegającej na obrocie wirtualną walutą Bitcoin jest 47.00.89.0 - sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Dotychczas w żadnym roku Wnioskodawca nie uzyskał przychodu z obrotu wirtualną walutą Bitcoin w wysokości przekraczającej 150.000 EUR. Ze względu na podlegający istotnym zmianom kurs wirtualnej waluty Bitcoin, Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy przychód ten w przyszłości przekroczy limit 150.000 EUR rocznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą Bitcoin ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą Bitcoin ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%.

Uzasadnienie stanowiska:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.; dalej: Ustawa), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależnione od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 Ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3 (Ustawy),
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy,
  6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
   - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 6. rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność przedstawiona w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nie spełnia powyższych przesłanek, które wyłączałyby przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu tej działalności z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W konsekwencji, po spełnieniu dalszych warunków pozytywnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodów ze zbycia wirtualnej waluty Bitcoin ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie określona w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 5 lit. b) Ustawy stawka 3,0% od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Rozważana działalność Wnioskodawcy nie jest działalnością gastronomiczną, zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy jako usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Według art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy, towary handlowe towary to towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:

 1. towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
 2. surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie,

Ustawa nie precyzuje przy tym znaczenia pojęcia przetworzone, zatem, zgodnie z zasadami wykładni prawa podatkowego nadającymi prymat wykładni literalnej, należy ustalić znaczenie tego pojęcia w języku potocznym. I tak, według Słownika Języka Polskiego (red. A. Więcek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, s. 797), przetwarzać oznacza przerabiać, zmieniać, przekształcać.

W ocenie Wnioskodawcy, w wyniku czynności podejmowanych przez niego w ramach prowadzonej działalności dot. sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin nie dochodzi w żadnym momencie do ich przetworzenia. Elementy składowe Bitcoin’a nie ulegają zmianie w procesie ich przekazywania kolejnym odbiorcom.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność w zakresie zbywania wirtualnej waluty Bitcoin odpowiada definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) Ustawy.

W konsekwencji, uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin przychody z działalności usługowej w zakresie handlu mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3,0% określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) Ustawy.

Jednocześnie, opodatkowanie 3,0% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie możliwe począwszy od kolejnego roku, pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Dokonany przez Wnioskodawcę wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie wiążący w obrębie kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych, dopóki Wnioskodawca nie złoży nowego oświadczenia, w którym wyrazi wolę opodatkowania w innej formie (na zasadach ogólnych albo kartą podatkową) albo dopóki nie zaistnieją przesłanki negatywne dla wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: wskazane w art. 8 Ustawy oraz Wnioskodawca nie uzyska z rozważanej działalności przychodów przekraczających równowartość 150.000 EUR.

Powyższe znajduje potwierdzenie w znanych Wnioskodawcy indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, tj. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. (nr: IPTPB1/415-221/14-10/KSU), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013 r. (nr: IPPB1/415-1321/12-4/ES), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2011 r. (nr: ITPB1/415-168/11/MR). Wprawdzie powołane interpretacje zapadły w indywidualnych sprawach innych podatników, to z uwagi na zasadę jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, zdaniem Wnioskodawcy, powinny być uwzględniane w toku wykładni właściwych dla opisanego zdarzenia przyszłego regulacji.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.