IPPB1/415-932/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Momentem uzyskania przychodu jest dzień otrzymania informacji o prowizji to uzyskany przychód należy przeliczyć na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania informacji o prowizji (a nie dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).
IPPB1/415-932/14-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ewidencjonowanie
 3. faktura
 4. moment powstania przychodów
 5. okres rozliczeniowy
 6. przychód
 7. usługi
 8. wykonanie usługi
 9. świadczenie usług
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność wyspecjalizowanej agencji w zakresie zintegrowanych działań doradczych, dystrybucyjnych, sprzedaży czasu reklamowego, akcji promocyjnych i PR dla tematycznych kanałów telewizyjnych, funkcjonujących na polskim rynku. W zawieranych umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, niestety nie ma zapisów dotyczących w jakim terminie (jak szybko) będą naliczone prowizje oraz wypłacone prowizje za sprzedane usługi.

W związku z powyższym pojawiła się w tym roku wątpliwość, kiedy powstaje moment obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy Wnioskodawczyni otrzymuje informację o prowizji z kilkumiesięcznym opóźnieniom.

Do dnia dzisiejszego Wnioskodawczyni nie otrzymała jeszcze informacji o prowizjach za pierwszy i drugi kwartał 2014 roku. W sierpniu 2014 otrzyma dopiero informację o łącznej kwocie prowizji za dwa pierwsze kwartały 2014 roku.

Informacja nie będzie zawierała rozbicia na poszczególne miesiące przyznanej prowizji.

Na podstawie przesłanej informacji Wnioskodawczyni wystawi fakturę w walucie Euro obejmującą całą kwotę przyznanej prowizji + obowiązująca stawka VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy fakturę wystawioną w sierpniu za prowizje ze sprzedaży usług za dwa pierwsze kwartały 2014 (bez podziału na miesiące) Wnioskodawczyni powinna doliczyć do dochodów sierpnia...
  Dopiero w sierpniu Wnioskodawczyni otrzymuje faktyczną informację o jej wysokości.
 2. Jaki kurs waluty należy przyjąć dla potrzeb podatku dochodowego do przeliczenia kwoty faktury wystawionej w sierpniu 2014, ale dotyczącej prowizji za usługi za dwa pierwsze kwartały 2014 roku ...
 3. W jakim okresie (miesiącu/kwartale) powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT od faktury wystawionej w sierpniu 2014 za prowizję dotyczącą miesięcy poprzednich 2014 roku (styczeń-czerwiec)...
  Na informacji dotyczącej prowizji Wnioskodawczyni otrzymuje łączną kwotę bez rozbicia miesięcznego
 4. Jaki kurs waluty należy przyjąć dla potrzeb podatku od towarów i usług do przeliczenia kwoty faktury wystawionej w sierpniu 2014, ale dotyczącej prowizji za usługi za dwa pierwsze kwartały 2014 roku...

Odpowiedź na pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytania w zakresie podatku od towarów i usług została udzielona w dniu 4 listopada 2014 r. Nr IPPP3/443-797/14-2/SM.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1.

Prowizję za usługi powinno się doliczyć do dochodów bieżącego okresu. Nie należy cofać się i korygować dochodów okresów za które prowizja została wyliczona. Dopiero w momencie przyznania prowizji dysponuje się wiedzą o faktycznej wysokości należnego przychodu z tytułu wykonywanych usług.

Ad. 2.

Należy przyjąć średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 14 ust. 1c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, co do zasady, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

A zatem przychód powstaje - co do zasady - w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni informację o otrzymanych prowizjach za dwa pierwsze kwartały 2014 r. otrzyma w sierpniu 2014 r. Informacja ta nie będzie zawierała rozbicia za dwa pierwsze kwartały 2014 r. w zawieranych z kontrahentami umowach nie ma zapisów dotyczących w jakim terminie będą rozliczane i wypłacane prowizje za sprzedane usługi.

Zatem, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, iż jeżeli strony ustalają, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zatem warunkiem zastosowania niniejszej regulacji prawnej jest ustalenie przez Strony umowy okresów rozliczeniowych, co nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa uznać należy, że przychód powstanie w dacie najwcześniejszego z powstałych zdarzeń wskazanych w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w tym przepisie, tj. z wykonaniem usługi, wystawieniem faktury, albo uregulowaniem należności.

Skoro Wnioskodawczyni otrzymuje informacje o naliczonych prowizjach z kilkumiesięcznym opóźnieniem to do tego momentu nie wiadomo jaki przychód uzyskała. Tym samym obowiązek podatkowy powstanie w dniu otrzymania tej informacji. Błędne jest więc stanowisko Wnioskodawczyni, że przychód ten powstanie w dniu wystawienia faktury.

Wskazać należy, że w myśl art. 11a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jak wcześniej wskazano momentem uzyskania przychodu jest dzień otrzymania informacji o prowizji to uzyskany przychód należy przeliczyć na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania informacji o prowizji (a nie dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).

Reasumując stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.