IPPB1/415-880/11-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie nabyte w 2010 r. nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e . Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z „ulgi odsetkowej” w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2011 r. (data wpływu 30.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 14 kwietnia 2010 roku pismem numer IPPB1/415-237/10-2/RS Wnioskodawczyni otrzymała wraz z mężem interpretację indywidualną wydaną na podstawie wniosku z dnia 11.03.2010 r. (wnioskodawcą był mąż Wnioskodawczyni). Pismo wpłynęło do Ministerstwa dnia 15.03.2010 r. W stosunku do stanu faktycznego, przedstawionego w ww. piśmie Wnioskodawczyni chciała niniejszym pismem uściślić fakty, co do których w dniu pisania poprzedniego pisma nie była świadoma zarówno ona jak i jej mąż.

Dnia 22.09.2010 r. przed notariuszem, aktem notarialnym Wnioskodawczyni dokonała zbycia nieruchomości, której była właścicielką. Nieruchomość mieści się w P. przy ulicy D. umowa kupna w formie Aktu Notarialnego została podpisana 10 sierpnia 2006 roku, przed notariuszem.

W chwili podpisywania umowy przedwstępnej z deweloperem w 2004 roku, Wnioskodawczyni nie była mężatką. W dniu 4 lutego 2006 roku Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński i do podpisania przyrzeczonej umowy kupna w formie Aktu Notarialnego na tę nieruchomość przystąpiła wraz ze swoim mężem. Po ślubie mąż Wnioskodawczyni przystąpił do kredytu hipotecznego, który Wnioskodawczyni zaciągnęła w dniu 27 listopada 2004 roku na zakup ww. nieruchomości. Dopiero w dniu sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni oraz jej mąż zdali sobie sprawę z faktu, że mimo wspólności majątkowej i podpisania umowy kupna mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego, Wnioskodawczyni jest jedynym właścicielem mieszkania przy ulicy D. w P.

W dniu 4 października 2010 roku, z zachowaniem okresu 14 dni od daty sprzedaży nieruchomości przy ulicy D. Wnioskodawczyni zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 10% od kwoty nie zwolnionej z opodatkowania, która wynikała z kwoty pozostałej do całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w dniu 27 listopada 2004 roku. Brak zwolnienia z opodatkowania wynikał z faktu korzystania z ulgi odsetkowej, co wykluczyło jednoznacznie możliwość zwolnienia z opodatkowania tej kwoty kredytu (zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zabezpieczeniem dla banku z tytułu udzielonego kredytu była ustanowiona hipoteka opisana w dziale IV księgi wieczystej. W dniu 27 maja 2010 roku przed Julią F. — Notariuszem, w jej Kancelarii Notarialnej Wnioskodawczyni podpisała wraz z mężem akt notarialny przenoszący własność lokalu przy ulicy P. w P. na Wnioskodawczynię oraz jej męża, gdzie w § 3 pkt 1 stwierdzone jest, iż nabycia nieruchomości Wnioskodawczyni oraz jej mąż dokonali do majątku objętego wspólnością ustawową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania przy ulicy D. w P., którego Wnioskodawczyni była właścicielką, w kwocie, w której uzyskany przychód wydatkowany zostanie na własne cele mieszkaniowe, to jest między innymi całkowitą spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego 27.10.2009 roku na zakup nowego mieszkania przy ulicy P. w P. w wysokości pozostałej do całkowitej spłaty tegoż kredytu, przy uwzględnieniu faktu, że zarówno do zakupu tego mieszkania jak i do zaciągnięcia kredytu w dniu 27.10.2009 roku Wnioskodawczyni przystąpiła wraz z mężem...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na nowe fakty, które opisane zostały powyżej uważa ona, że może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego, jeśli uzyskany przychód ze sprzedaży mieszkania przy ul. D. w P., przeznaczy na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 27 października 2009 roku na zakup nowego mieszkania przy ulicy P. w P. w wysokości pozostałej do całkowitej spłaty kredytu, przy uwzględnieniu faktu, że do kredytu tego Wnioskodawczyni przystąpiła wraz z mężem.

Potwierdzenie powyższego Wnioskodawczyni znalazła w trzech poniższych interpretacjach:

 1. w piśmie z dnia 14 kwietnia 2010 roku, kiedy to małżonek Wnioskodawczyni otrzymał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego o sygn. IPPB1/415-237/10-2/RS. We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został przedstawiony szczegółowy stan faktyczny, który jest tożsamy ze stanem faktycznym wynikającym z przedstawionego w pkt 54 niniejszego pisma stanu faktycznego (w zakresie związanym z zadanym przez Wnioskodawczynię pytaniem). W odpowiedzi Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2010 r. wyraził pogląd, zgodnie z którym: „z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wspólnie z małżonką w dniu 10 sierpnia 2006 r. zakupił lokal mieszkalny przy ulicy D. w P., na który zaciągnął kredyt hipoteczny w dniu 26 listopada 2004 r. Odsetki od ww. kredytu odliczał i odlicza na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej do końca 2006 roku. W dniu 27 października 2009 roku Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny za zakup lokalu mieszkalnego przy ulicy P. 8 w P.. Wnioskodawca nie korzysta z ulgi odsetkowej w przypadku kredytu zaciągniętego na zakup drugiego lokalu mieszkalnego, na którego spłatę zamierza wydatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy D.. Mając na uwadze zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, iż w przypadku Wnioskodawcy przychód przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 26 listopada 2004 roku na zakup zbytego lokalu mieszkalnego przy ulicy D. nie będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e), bowiem Wnioskodawca wykonywał odliczenia odsetek od kredytu na podstawie art. 26b ustawy, w ramach tzw. „ulgi odsetkowej” (art. 21 ust. 2a ww. ustawy). Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 21 ust. 2a ww. ustawy. Natomiast w niniejszym przypadku warunek ten nie został spełniony. W odniesieniu do wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w P. przy ulicy D. w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 27 października 2009 roku na nabycie nowego lokalu mieszkalnego należy stwierdzić, że korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenia przyszłe i powołane przepisy prawa należy uznać, iż w przypadku, gdy przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przy ulicy D. w P. zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku, a więc między innymi na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 27.10.2009 roku na zakup lokalu mieszkalnego, na zakup materiałów na prace wykończeniowe nowego mieszkania dokonanych po podpisaniu aktu notarialnego – uzyskany z tego tytułu dochód będzie w tej części zwolniony od podatku dochodowego. Natomiast wydatkowanie przychodu uzyskanego z ww. sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 26 listopada 2004 roku na zakup sprzedanego lokalu mieszkalnego z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca korzystał z tzw. „ulgi odsetkowej” wyklucza jednoznacznie możliwość wykazania jako zwolnienia spłaty kredytu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

 1. W piśmie o znakach IPPB2/415-286/09-4/MG, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 lipca 2009 r., gdzie stwierdzono, iż spłata kredytu hipotecznego ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania, stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, zaciągniętego wspólnie z żoną w 2008 r. na budowę domu, skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania (...)
 2. w piśmie o znakach IPPB2/415-428/09-2/LK wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: „Wnioskodawczyni w kwietniu 2006 r. nabyła nieruchomość. Nieruchomość tą chciałaby sprzedać przed upływem 5 lat, a kwotę przeznaczyć na budowę domu. Wnioskodawczyni nieruchomość nabyła indywidualnie, przed ślubem, natomiast dom buduje z mężem. Wnioskodawczyni i jej mąż są we wspólnocie majątkowej. Dom jest/będzie ich własnością. Na Wnioskodawczynię i jej męża jest wzięty kredyt oraz pozwolenie na budowę. Sama działka jest własnością rodziców Wnioskodawczyni. Wydatki, które do tej pory poniosła są fakturowane na Wnioskodawczynię. W interpretacji stwierdzono, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni będzie posiadać tytuł własności lub współwłasności do działki to w momencie wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia w okresie dwóch lat od chwili odpłatnego zbycia tej nieruchomości.
 3. w Decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia grudnia 2006 roku o znakach PD-2/41170-117/06. Pytanie podatnika brzmiało, czy przychód ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków, przed upływem pięciu lat od jego nabycia i przeznaczony za zakup nieruchomości wspólnie z małżonkiem stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego. W odpowiedzi stwierdzono, że przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przez Panią (...) które stanowiło jej własność, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Pani (...) przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkowała (w dniu ...) na zakup nieruchomości na zasadach współwłasności ustawowej małżeńskiej z mężem (...).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodów z zastrzeżeniem ust. 2 jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. D. w P. nabyła w 2006 r. Zatem w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. pkt 8 lit a) – c) powołanej ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a tejże ustawy, powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, którzy w terminie 14 dnia od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego były przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

 1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Analizując możliwość zwolnienia z opodatkowania kwot wydatkowanych na spłatę kredytu mieszkaniowego, stwierdzić należy, że z powołanych wyżej przepisów wynika, iż podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku – w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy.

Powyższe oznacza, że ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku, mają prawo korzystać m. in. podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbytej nieruchomości oraz innych nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem, że jest to nieruchomość wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 roku. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z cyt. art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b. Korzystanie bowiem z tzw. „ulgi odsetkowej” wyklucza jednoznacznie możliwość wykazania jako zwolnienia spłaty kredytu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy.

Stosownie do powyższego należy stwierdzić, że ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ma prawo skorzystać podatnik, który w chwili dokonywania spłaty kredytu i odsetek dysponował przychodem ze sprzedaży nieruchomości oraz nie korzystał lub nie korzysta z ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 10.08.2006 r. Wnioskodawczyni kupiła lokal mieszkalny przy ul. D. w P. Zakup ten był finansowany kredytem mieszkaniowym zaciągniętym dnia 27.11.2004 r. Z tytułu spłaty tego kredytu Wnioskodawczyni korzystała z tzw. ulgi odsetkowej. W dniu 27.05.2010 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. P. w P., którego zakup finansowany był kredytem mieszkaniowym zaciągniętym 27.10.2009 r. Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zakupionego w 2006 r. Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. na kupno lokalu mieszkalnego przy ul. P. w P.

Reasumując mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie nabyte w 2010 r. nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e. Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z „ulgi odsetkowej” w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania.

Na powyższego rozstrzygnięcia nie może także wpłynąć okoliczność, iż w identycznym stanie faktycznym organ podatkowy przyznał podatnikowi prawo do zwolnienia. Mieć bowiem należy na uwadze, że organy podatkowe działają w granicach i na podstawie przepisów prawa - art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i gdy ich poprzednie decyzje były błędne, to nawet w niezmienionym stanie prawnym nie mogą one powielać swoich błędów, lecz mają prawny obowiązek orzekać zgodnie z prawem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego, a zatem mając na uwadze pytanie zawarte we wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawczyni i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.